WNoPiB logo małe

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane Pomoc

Biblioteka Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK

Kalendarium i osoby związane

 1. 1 .06. 2002 na mocy zarządzenia J.M. Rektora UMK prof. dr hab. Jana Kopcewicza z dnia 10.05. 2002 r. powstała Biblioteka Katedr Politologii i Stosunków Międzynarodowych. Na jej księgozbiór złożyły się publikacje otrzymane w darze od bibliotek: Filozofii, Socjologii, Historii oraz Biblioteki Głównej UMK.Jednostka rozpoczęła działalność 1.12.2002. Początkowo udostępniono Pracownikom katedr i Studentom tylko czytelnię. Po kilku tygodniach rozpoczęto wypożyczanie książek w systemie : na rewers.
  1. W październiku 2002 roku zainstalowano w Bibliotece komputery z dostępem do Internetu.
 2. Rozpoczęto gromadzenie księgozbioru jednostki poprzez zakupy, wymianę oraz gromadzenie publikacji z darów krajowych.
 3. W połowie 2005 roku nastąpiło przekształcenie Katedr Politologii
  i Stosunków Międzynarodowych w Instytut Politologii oraz Instytut Stosunków Międzynarodowych. W związku z tą zmianą jednostka otrzymała nową nazwę: Biblioteka Instytutów Politologii i Stosunków Międzynarodowych.
 4. W grudniu 2007 roku w jednostce rozpoczęto elektroniczną rejestrację wypożyczeń i zwrotów książek w systemie Horizon.
 5. W lipcu 2010 roku do księgozbioru włączono księgozbiór Centrum Studiów Europejskich.
 6. W 2011 roku w czytelni wydzielono księgozbiór niemieckojęzyczny,
  w którego skład weszły książki niemieckojęzyczne oraz otrzymane
  w darze od Prof. Ralpha Schattkovskiego. W czytelni tworzono Deutsche Politologische Bibliothek/ Niemiecka Biblioteka Politologiczna.
 7. W 2011 roku rozpoczęto nadawanie znaku miejsca publikacjom należącym do zbioru BWPiSM.
 8. W 2011 roku zaprojektowano i przyjęto logo Biblioteki WPiSM.
 9. 1 października 2019 roku w związku ze zmianą struktury wydziału uległa zmianie nazwa jednostki na: 
  Biblioteka Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie (BWNoPiB).
 10. Biblioteką kierowały: mgr Renata Strebejko, mgr Mirosława Wojciechowska (p.o.), mgr Renata Jarzębska, mgr Anna Bogłowska,
  mgr Małgorzata Pulkowska, mgr Marzenna Cupa (od lutego 2009).

Profil księgozbioru:

 1. Obecnie Biblioteka posiada ponad 14550 voluminów książek
  z dziedziny politologii, stosunków międzynarodowych, komunikacji społecznej, dziennikarstwa, historii, Unii Europejskiej, bezpieczeństwa międzynarodowego i innych pokrewnych dziedzin zgodnych z profilem Biblioteki.
 2. BWPiSM gromadzi również czasopisma polskie (151 tytułów)
  i zagraniczne (35 tytułów) oraz mapy (64).
 3. Księgozbiór gromadzony jest poprzez zakupy nowości wydawniczych (zarówno tytuły polskie, jak i zagraniczne), dary (Pracowników Wydziału NoPiB i Czytelników UMK), wymianę. Na terenie jednostki od 2011 roku działa wymienialnia książek.
 4. Obserwuje się, że największym zainteresowaniem Czytelników cieszą się publikacje z zakresu: bezpieczeństwa międzynarodowego, politologii, mediów i dziennikarstwa, historii Polski, komunikacji społeczno-politycznej, doktryn społecznych i politycznych.

Wydarzenia (inne)

 1. "Fantasy i sciense fiction. Bezpieczeństwo w świecie przedstawionym"
 2. I. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo kulturowe
  a kultura bezpieczeństwa”.
 3. II. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kino współczesne
  w perspektywie bezpieczeństwa społecznego”.

2015

 1. Czynny udział w Ogólnopolskim Tygodniu Bibliotek 2015.
 2. I. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Hiszpania Franco”.
 3. III. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Oblicza Białorusi w myśli społecznej, politycznej i prawnej”.
 4. I. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „ Aspekty teoretyczne i aspekty empiryczne badań nad bezpieczeństwem międzynarodowym
  we współczesnym świecie”.
 5. II. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo kulturowe
  a kultura bezpieczeństwa”.

2016

 1. II. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Teoretyczne i empiryczne aspekty badań nad bezpieczeństwem międzynarodowym”.       Biblioteka Wydziału Politologii od 2011 roku na stałe współpracuje
  z Pracownikami naukowymi WNoPiB, Doktorantami, Studentami, Studenckimi Kołami naukowymi WNoPiB, organizując krajowe
  i międzynarodowe konferencje naukowe, spotkania autorskie, warsztaty dla Czytelników i Bibliotekarzy, konkursy naukowe, akcje charytatywne, koncerty. Pracownicy jednostki biorą czynny i bierny udział w konferencjach naukowych, szkoleniach dla bibliotekarzy oraz przeprowadzają ankiety wśród swoich Czytelników. Ich wyniki biorą pod uwagę, usprawniając działalność jednostki.

 

Wydarzenia bieżące

Na bieżąco Biblioteka gości Czytelników przebywających na UMK 

w ramach programu Erasmus. Na jej terenie odbywają się konwersatoria,

spotkania, obrony prac doktorskich. Jednostka stara się być wizytówką

WNoPib i UMK. Jej pracownicy na bieżąco doskonalą swój zawodowy

warsztat i zdobywają nową wiedzę, by wychodzić na przeciw potrzebom

  Czytelników.

Od lat BWNoPiB włącza się w charytatywną akcję zbierania plastikowych  nakrętek  na rzecz chorujących dzieci.

(Materiały-do monografii- zgromadzono na podstawie Sprawozdań jednostki
i dokumentacji pokonferencyjnej/ zaświadczenia, certyfikaty, portale internetowe)
.

Warto odwiedzić