Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji

rok założenia 1977

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane Pomoc

Zbiory Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji

Zbiory Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji obejmują wydawnictwa zwarte (książki) oraz ciągłe (czasopisma) polskie i zagraniczne z różnych dziedzin prawa, a także dziedzin pomocniczych, o charakterze naukowo-monograficznym.

Dodatkowo w czytelni dostępna jest, powstała w 2007 roku - Mała Biblioteka Prawa Niemieckiego.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku stan księgozbioru stanowią ponad 59 tysięcy woluminów książek jak również ok. ... tytułów czasopism polskich i ok. ... tytułów czasopism zagranicznych.

Czasopisma polskie:

- Acta Universitatis Nicolai Copernici. Prawo
- Administracja
- Annales Universitatis Marae Curie-Skłodowska
- Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii (do 1991)
- ADR - Arbitraż i Mediacja
- Bank i Kredyt (do 2003)
- Bezpieczny Bank (do 2003)
- Bank
- Biuletyn Prawniczy(do 2004)
- Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych
- Czasopismo Prawno-Historyczne
- Dziecko Krzywdzone
- Dziennik Urzędowy Ministra Finansów
- Dziennik Urzędowy Ministra Szkolnictwa Wyższego
- Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej
- Dziennik Urzędowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta
- Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości
- Dziennik Ustaw
- Europejski Przegląd Sądowy
- Finanse Komunalne
- Edukacja Prawnicza
- Gazeta Bankowa (do 2003)
- Gazeta Sądowa (do 2002)
- Iues et Lex
- Gdańskie Studia Prawnicze
- Glosa
- Izba Cywilna. Biuletyn Sądu Najwyższego
- Jurysdykcja Podatkowa
- Jurysta
- Kontrola Państwowa
- Krakowskie Zeszyty Sądowe 
- Kwartalnik Prawa Publicznego
- Kwartalnik Prawa Prywatnego
- Kwartalnik Prawa Podatkowego
- Monitor Podatkowy
- Monitor Unii Europejskiej
- Monitor Polski
- Monitor Prawa Pracy
- Monitor Prawniczy
- Nowe Prawo (do 1991)
- Nowa Currenda
- NBS - Nowoczesny Bank Spółdzielczy
- Ochrona Środowiska
- Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
- Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej
- Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
- Orzecznictwo Sądów Polskich
- Orzecznictwo Sądów Gospodarczych
- Orzecznictwo Sądu Najwyższego - Izba Cywilna
- Orzecznictwo Sądu Najwyższego - Izba Karna i Izba Wojskowa
- Orzecznictwo Sądu Najwyższego - Izba Administracji, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
- Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
- Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
- Palestra
- Państwo i Prawo
- paragraf na Drodze
- Poradnik Gazety Prawnej (2009)
- Praca i Zabezpieczenia Społeczne
- Prawo Asekuracyjne
- Prawo Bankowe (do 2008)
- Prawo i Administracja
- Prawo Gospodarcze (do 2002)
- Prawo i Medycyna
- Prawo Morskie
- Prawo i Podatki
- Prawo i Podatki Unii Europejskiej (do 2008)
- Prawo Kanoniczne
- Prawo, Ubezpieczenia, Reasekuracja
- Prawo Pracy (do 2007)
- Prawo Papierów Wartościowych (2001)
- Prawo Spółek
- Problemy Kryminalistyki
- Problemy Współczesnej Kryminalistyki
- Problemy Prawa Karnego (do 2001)
- Problemy Egzekucji (2001-2002)
- Problemy Praworządności (d0 1991)
- Problemy Polityki Społecznej
- Problemy Rodziny (2001-2002)
- Prokurator
- Prokuratura i Prawo
- Przegląd Filozoficzny
- Przegląd Legislacyjny
- Przegląd Europejski
- Przegląd Orzecznictwa Podatkowego
- Przegląd Penitencjarny i Kryminologiczny (do 1989)
- Przegląd Prawa i Administracji
- Przegląd Podatkowy
- Przegląd Policyjne
- Przegląd Prawa Handlowego
- Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych
- Przegląd Ubezpieczeniowy
- Przegląd Prawa Egzekucyjnego
- Przegląd Prawa Karnego (do 1995) 
- Przegląd Prawa Publicznego
- Przegląd Prawa Rolnego
- Przegląd Prawa Europejskiego i Międzynarodowego
- Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego
- Przegląd Sądowy
- Przegląd Sejmowy
- Przegląd Stosunków Międzynarodowych (do 1985)
- Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
- Przegląd Więziennictwa Polskiego
- Przestępczość w Świecie(do 1989)
- Radca Prawny
- Rejent
- Rozprawy Ubezpieczeniowe
- Rodzina i Prawo (2006)
- Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
- Samorząd terytorialny
- Służba Pracownicza
- Sprawy Międzynarodowe
- Sprawy Nauki
- Studia Cywilistyczne (d0 1987)
- Studia Europejskie (2004)
- Studia Prawa Prywatnego
- Studia Historyczne (do 1989)
- Służba Cywilna (do 2005)
- Studia Kryminologiczna, Kryminalistyczne i Penitencjarne (do 1989)
- Studia Socjologiczne (do 1989)
- Studia Biura Analiz Sejmowych 
- Studia Irudica Toruniensia
- Studia Prawnicze
- Studia Prawnoustrojowe
- Studia Wyborcze
- Toruńskie Studia Polsko-Włoskie
- Ubezpieczenia w Rolnictwie
- Wiadomości Ubezpieczeniowe (2006)
- Wojskowy Przegląd Prawniczy
- Wokanda
- Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego
- Zamówienia Publiczne
- Zagadnienia Wykroczeń (do 1989)
- Zeszyty Naukowe - Akademia Spraw Wewnętrznych (do 1990)
- Zeszyty Naukowe - Instytut Badań Spraw Sądowych (do 1989)
- Z Zagadnień Kryminalistyki
- Z Zagadnień Nauk Sądowych
- Zeszyty Prawnicze Biura i Ekspertyz Kancelarii Sejmu
- Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych

Czasopisma zagraniczne:

- American Journal Of Law & Medicine

- Bulletin For International Taxation

- Common Market Law Review

- Computer Law Review International

- Computer Und Recht International

- Criminology And Criminal Justice

- Criminal Law Review, The

- European Law Journal

- European Public Law

- Human Rights Law Review

- Internationales Handelsrecht

- Intertax i EC TAX Review

- Lavore e Diritto

- Maastricht Journal of European and Comparative Law

- Quaderni Costituzionali

- Rebels Zeitschrift fur Auslaendisches und Internationales Privatrecht

- Rassegna Parlamentare

- Ratio Juris

- Rechtstheorie

- Recueil Dalloz

- Revue Internationale de Droit Compare

- Revue Trimestrielle de Droit Civil

- Rivista Trimistrale di Diritti e Procedura Civile

- Tulane Martime Lae Journal

- Journal of European Tort Law

Warto odwiedzić