WNoPiB logo małe

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane

Biblioteka Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK

Kalendarium i osoby związane

 1. 1 .06. 2002 na mocy zarządzenia J.M. Rektora UMK prof. dr hab. Jana Kopcewicza z dnia 10.05. 2002 r. powstała Biblioteka Katedr Politologii i Stosunków Międzynarodowych. Na jej księgozbiór złożyły się publikacje otrzymane w darze od bibliotek: Filozofii, Socjologii, Historii oraz Biblioteki Głównej UMK.Jednostka rozpoczęła działalność 1.12.2002. Początkowo udostępniono Pracownikom katedr i Studentom tylko czytelnię. Po kilku tygodniach rozpoczęto wypożyczanie książek w systemie : na rewers.
  1. W październiku 2002 roku zainstalowano w Bibliotece komputery
   z dostępem do Internetu.
 2. Rozpoczęto gromadzenie księgozbioru jednostki poprzez zakupy, wymianę oraz gromadzenie publikacji z darów krajowych.
 3. W połowie 2005 roku nastąpiło przekształcenie Katedr Politologii
  i Stosunków Międzynarodowych w Instytut Politologii oraz Instytut Stosunków Międzynarodowych. W związku z tą zmianą jednostka otrzymała nową nazwę: Biblioteka Instytutów Politologii i Stosunków Międzynarodowych.
 4. W grudniu 2007 roku w jednostce rozpoczęto elektroniczną rejestrację wypożyczeń i zwrotów książek w systemie Horizon.
 5. W lipcu 2010 roku do księgozbioru włączono księgozbiór Centrum Studiów Europejskich.
 6. W 2011 roku w czytelni wydzielono księgozbiór niemieckojęzyczny,
  w którego skład weszły książki niemieckojęzyczne oraz otrzymane
  w darze od Prof. Ralpha Schattkovskiego. W czytelni tworzono Deutsche Politologische Bibliothek/ Niemiecka Biblioteka Politologiczna.
 7. W 2011 roku rozpoczęto nadawanie znaku miejsca publikacjom należącym do zbioru BWPiSM.
 8. W 2011 roku zaprojektowano i przyjęto logo Biblioteki WPiSM.
 9. 1 października 2019 roku w związku ze zmianą struktury wydziału uległa zmianie nazwa jednostki na:Biblioteka Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie (BWNoPiB).
 10. Biblioteką kierowały: mgr Renata Strebejko, mgr Mirosława Wojciechowska (p.o.), mgr Renata Jarzębska, mgr Anna Bogłowska,
  mgr Małgorzata Pulkowska, mgr Marzenna Cupa (od lutego 2009).

Profil księgozbioru

 1. Obecnie Biblioteka posiada ponad 14.200 voluminów książek z dziedziny politologii, stosunków międzynarodowych, komunikacji społecznej, dziennikarstwa, historii, Unii Europejskiej, bezpieczeństwa międzynarodowego i innych pokrewnych dziedzin zgodnych z profilem Biblioteki.
 2. BWPiSM gromadzi również czasopisma polskie (151 tytułów)
  i zagraniczne (35 tytułów) oraz mapy (64).
 3. Księgozbiór gromadzony jest poprzez zakupy nowości wydawniczych (zarówno tytuły polskie, jak i zagraniczne), dary (Pracowników Wydziału PiSM i Czytelników UMK), wymianę. Na terenie jednostki od 2011 roku działa wymienialnia książek.
 4. Obserwuje się, że największym zainteresowaniem Czytelników cieszą się publikacje z zakresu: bezpieczeństwa międzynarodowego, politologii, mediów i dziennikarstwa, historii Polski, komunikacji społeczno-politycznej, doktryn społecznych i politycznych.

Wydarzenia (inne)

 1. "Fantasy i sciense fiction. Bezpieczeństwo w świecie przedstawionym"
 2. I. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo kulturowe
  a kultura bezpieczeństwa”.
 3. II. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kino współczesne
  w perspektywie bezpieczeństwa społecznego”.

2015

 1. Czynny udział w Ogólnopolskim Tygodniu Bibliotek 2015.
 2. I. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Hiszpania Franco”.
 3. III. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Oblicza Białorusi w myśli społecznej, politycznej i prawnej”.
 4. I. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „ Aspekty teoretyczne i aspekty empiryczne badań nad bezpieczeństwem międzynarodowym
  we współczesnym świecie”.
 5. II. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo kulturowe
  a kultura bezpieczeństwa”.

2016

 1. II. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Teoretyczne i empiryczne aspekty badań nad bezpieczeństwem międzynarodowym”.

Biblioteka Wydziału Politologii od 2011 roku na stałe współpracuje
z Pracownikami naukowymi WPiSM, Doktorantami, Studentami, Studenckimi Kołami naukowymi WPiSM, organizując krajowe i międzynarodowe konferencje naukowe, spotkania autorskie, warsztaty dla Czytelników i Bibliotekarzy, konkursy naukowe, akcje charytatywne, koncerty. Pracownicy jednostki biorą czynny i bierny udział w konferencjach naukowych, szkoleniach dla bibliotekarzy oraz przeprowadzają ankiety wśród swoich Czytelników. Ich wyniki biorą pod uwagę, usprawniając działalność jednostki.

(Materiały-do monografii- zgromadzono na podstawie Sprawozdań jednostki
i dokumentacji pokonferencyjnej/ zaświadczenia, certyfikaty, portale internetowe)
.

Warto odwiedzić