Biblioteka Instytutu Fizyki

rok założenia 1954

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane

Prace dyplomowe - 1993

syg. 1795 Rusak Sławomir (mgr) Wprowadzenie do komputerowych eksperymentów graficznych z modelami układów dynamicznych i fraktalami

syg. 1796 Jurkowski Jacek (mgr) Statystyczne własności widma π - elektronowego hamiltonianu Heisenberga

syg. 1797 Ciuryło Roman (mgr) Wpływ mechanizmu wzbudzania na kształt linii widmowowych neonu

syg. 1798 Ryszewski Remigiusz (mgr) Badanie rezonansowego tunelowania przez podwójną barierę potencjału w przybliżeniu fal płaskich

syg. 1799 Łukasiak Zbigniew (mgr) Kinetyka fotoluminescencji krzemu porowatego

syg. 1800 Sadowski Sławomir (dr) Twierdzenie graniczne dla szumów kwantowych na przykładzie granicy słabego oddziaływania

syg. 1801 Roliński Olaf (dr) Dynamika reorientacji polarnych cząsteczek fluoryzujacych w roztworach

syg. 1802 Bała Piotr (dr) Badanie przeniesienia protonu w układach molekularnych metodami mieszanej klasycznej-kwantowej dynamiki molekularnej

syg. 1803 Białous Małgorzata (mgr) Zjawisko optyczno-magnetycznego podwójnego rezonansu w 48Cd

syg. 1804 Popielarski Marek (mgr) Badanie efektu fotoakustycznego w ZnSe:Mn

syg. 1805 Chruściński Dariusz (dr) Konstrukcja samozgodnej klasycznej teorii oddziaływania pola elektromagnetycznego i naładowanych cząsteczek

syg. 1806 Cyra Beata (mgr) Efekt Hanle′go dla par kadmu

syg. 1807 Budziszewska Grażyna (mgr) Pomiary czasów gaśnięcia luminescencji ZnSe:Mn

syg. 1808 Czarnowska Wioletta (mgr) Własności spektroskopowe ZnSe

syg. 1809 Malinowski Piotr (hab.) Zastosowanie metody sprężonych klasterów do badania atomowych stanów quasi-zwyrodniałych

syg. 1810 Kaczorowska Ewa (mgr) Zależność widma absorpcji do stałej dielektrycznej i lepkość rozpuszczalników

syg. 1811 Kośmicka Renata (mgr) Własnści sprktroskopowe rubinu

syg. 1812 Sowa Artur (mgr) WStruktura warstw diamentowych i grafitopodobnych otrzymywanych metodą "płomieniową": HF-CVD

syg. 1813 Nowarkiewicz Jacek (mgr) Krystalizacja półprzewodnikowych struktur warstwowych metodą epitaksji z wiązek molekularnych (MBE)

syg. 1814  Chrzanowski Piotr (mgr) Wpływ naprężęń na własności heterostruktur półprzewodnikowych wykonanych metodą epitiaksji z wiążek molekularnych

syg. 1815  Otręba Justyna (mgr) Przesunięcia termochromowe i solwatochromowe roztworów kumaryn

syg. 1816 Szymański Wojciech (mgr) Blok systemu CAMAC do włączenia pomiarów przesunięć absorpcyjnych linii widmowych

syg. 1817 Strobel Michał (mgr) Model  jednowykładniczego zaniku anizotropii emisji w zastosowaniu do molekuł perylenu i 3,9-dibromoperylenu

syg. 1818 Sahraouri Bouchte (mgr) Metody pomiarów nieliniowej podatności elektrycznej trzeciego rzędu w cienkich warstwach

syg. 1819 Sowa Joanna (mgr) Współzależność pomiędzy polaryzacją luminescencji a widmowymi rozkładami absorpcji i emisji roztwów barwnikóe organicznych

syg. 1820 Pasiński Adam (mgr) Badanie kryształów selenku cynku domieszkowanych miedzią metodami pojemnościowymi

syg. 1821 Jagielski Sylwester (mgr) Otrzymywanie i badanie własności fulerenów

syg. 1822 Bruska Anna (mgr) Promieniowanie rekombinacyjne pary donor-akceptor w kryształach selenku cynku

syg. 1823 Karpiński Zbigniew (mgr) Symetria SU(3) w fizyce cząstek elementarnych

syg. 1824 Szymkowiak Rafał (mgr) Układy fazowej regulacji mocy

syg. 1825 Sadowski jerzy Tomasz (mgr) Krystalizacja cienkich warstw tellurków cunku i kadmu w bardzo wysokiej próżni

syg. 1826 Kalata Sławomir (mgr) Badanie przezroczystości soczewek ocznych z zaćmą

syg. 1827 Koralewski Sławomir (mgr) Numeryczna symulacja prądu tunelowania w skończonych supersieciach

syg. 1828 Skowroński Sławomir  (mgr) Krystalizacja warstw półprzewodnikowych metodą epitaksji i wiązek molekularnych

syg. 1829 Kwiatkowski Piotr (mgr) Moduł kontrolera temperatury w komórkach efuzyjnych MBE

syg. 1830 Andruszkiewicz Artur  (mgr) Programowany sterownik kasety systemu CAMAC

syg. 1831 Szamota-Sadowska Karolina (mgr) Analiza składowych tensora przewodnictwa przy pomocy widma ruchliwościowego

syg. 1832 Tyx Jacek (mgr) Zastosowanie widm elektronowych roztworów mieszanych barwników do określania substratów

syg. 1833 Dylewski Jarosław (mgr) Badanie wpływu ciśnienia hydrostatycznego na elektroluminescencję ZnSe

syg. 1834 Terek Grzegorz (mgr) Elipsometr

syg. 1835 Późniak Jacek (mgr) Konstrukcja źródłowa atomowego wodoru

syg. 1836 Minkiewicz Janusz  (mgr) Struktura elektronowa profilowanych kwantowych układów półprzewodnikowych

syg. 1837 Kołpa Adam (mgr) Wizualizacja metody kiolejnych nadrelaksacji

 

 

Warto odwiedzić