Biblioteka Instytutu Fizyki

rok założenia 1954

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane

Prace dyplomowe - 1994

syg. 1838 Buczkowski Marcin (mgr) Pola cechowania

syg. 1839 Kawczyński Wojciech (mgr) Otrzymanie struktur fullerenowo-miedziowych i ich badanie metodą EPR

syg. 1840 Gawrych Marek (mgr) Badanie modeli budowy atomu metodą symulacji komputerowej

syg. 1841 Gawriłow Stanisław (mgr) Fluorescencja roztworu perylenu przy wzbudzaniu drugą harmoniczną lasera półprzewodnikowego

syg. 1842 Susmarski Waldemar (mgr) Wyższe stany wzbudzone molekuł

syg. 1843 Bursztyńska Katarzyna (mgr) Badanie własności spektroskopowych szkieł i ceramik domieszkowanych jonem Cr3+

syg. 1844 Nowakowski Mirosław (mgr) Pomiar czasu zaniku luminescencji Zn1-x Mgx Se

syg. 1845 Kostrzewska Beata (mgr) Własności spektroskopowe szkieł i ceramik domieszkowanych TiO2 

syg. 1846 Dzik Krzysztof (mgr) Wpływ ciśnienia hydrostatycznego na własności selenku cynku

syg. 1847 Wiśniewski Maciej (mgr) Przejście fazowe w gazie elektronowym oddziałującym ze zlokalizowanymi spinami sprzężonymi antyferomagnetycznie

syg. 1848 Wierzbowska Małgorzata (mgr) Teoretyczne badania struktury elektronowej sond luminescencyjnych

syg. 1849 Krawczyk Sławomir (mgr) Skaningowa mikroskopia tunelowa- badanie powierzchni ZnSe

syg. 1850 Balcerowska Grażyna (mgr) Badanie aymetrii zderzeniowej absorpcyjnej linii kadmu λ= 326,1 nm

syg. 1851 Zgorzelska Beata (mgr) Podwajanie częstości w systemach laserowych

syg. 1852 Kowalski Tadeusz (mgr) Badanie elektroluminescencji struktur MIS wykonanych na bazie ZnSe

syg. 1853 Wierzbicki Maciej (mgr) Badanie efektu fotoakustycznego w ZnSe

syg. 1854 Kowalska Renata (mgr) Procesy depolaryzacji fotoluminescencji roztworów w wyniku ruchu obrotowego drobin barwnika

syg. 1855 Antonowicz Tadeusz (mgr) Elementy mechaniki kwantowej w interakcyjnym programie komputerowym         + 2 dyskietki

syg. 1856 Rogoziewicz-Lewandowska Małgorzata (mgr) Optymalizacja widma Augera za pomocą doboru warunków rejestracji i procedur numerycznych

syg. 1857 Kobyra Janusz (mgr) Wpływ ciśnienia hydrostatycznego na widmo fotoluminescencyjne ZnSe

syg. 1858 Regel Piotr (mgr) Wpływ ciśnienia hydrostatycznego na widmo fotoluminescencyjne

syg. 1859 Dzik Janusz (mgr) Luminescencja krawędziowa warstw epitaksjalnych ZnxMg1-xSe otrzymywanych metodą MBE

syg. 1860 Głowacki Grzegorz (mgr) Właściwości optyczne cienkich warstw półprzewodnikowych

syg. 1861 Gapiński Adam (mgr) Właściwości optyczne i luminescencyjne krzemu porowatego

syg. 1862 Żołędziejewska Dorota (mgr) Badanie przeźroczystości soczewek ocznych z zaćmą

syg. 1863 Jabłoński Aleksander (mgr) WBadanie efektu fotoakustycznego w Zn0,75Mg0,25Se

syg. 1864 Więckowska Arleta (mgr) Temperaturowe zależności luminescencji krzemu porowatego w obszarze widzialnym

syg. 1865 Hłosta Tomasz (mgr) Otrzymywanie nanokryształów metodą Bridgmana

syg. 1866 Wiśniewski Dariusz (mgr) Własności luminescencyjne i scyntylacyjne wybranych ortofosfoatów ziem rzadkich

syg. 1867 Rybicki Jacek (mgr) Doświadczenia z fraktalami

syg. 1868 Rakowski Krzysztof (mgr) Badanie kwadrupolowym spektrometrem masowym składu par przy odparowaniu związków III-V z  ciekłego źródła

syg. 1869 Tyloch Andrzej (mgr) Fotoprzewodnictwo w kryształach ZnSe oraz Zn1-x MgxSe oraz Zn1-x MgxSe

syg. 1870 Guttfeld Jarosław (mgr) Fotoluminescencja kryształów ZnSe, ZnMgSe, ZnMgSSe

syg. 1871 Kwiatkowski Cezary (mgr) Wzmacnianie promieniowania lasera barwnikowego

syg. 1872 Oliwa Dorota (mgr) Postulaty mechaniki kwantowej, ich struktura matematyczna i interprtacja fizyczna

syg. 1873 Oszawłdowski Rafał (mgr) Badanie wpływu pola elektrycznego na strukture energrtyczną profilowanych układów półprzewodnikowych

syg. 1874 Tołpa Tomasz (mgr) Badanie widm lasera barwnikowego za pomocą spektrometru S 1000

syg. 1875 Jaroszewski Krzysztof (mgr) Półklasyczna teoria widm elektronowych roztworów barwników

syg. 1876 Wierzbowska Małgorzata (mgr) Przewodnictwo w teorii hoppingowej w granicy dużych częstotliwości pola elektrycznego

syg. 1877 Słupkowski Andrzej (mgr) Badanie własności elektrooptycznych struktur MIS

syg. 1878 Zieliński Zbigniew (mgr) Wpływ ciśnienia jednoosiowego na fotoluminescencję ZnSe

syg. 1879 Molhenz Ali (mgr) Polaryzowalność atomów Cd w stanie wzbudzonym 53P1

syg. 1880 Truszczyński Tomasz (mgr) Elektryczność i optyczne właściwości wolno stojącyvh warstw krzemu porowatego

syg. 1881 Palacz Ewa (mgr) Ciśnieniowe rozszerzenie  i przesunięcie linii CDλ=326,1 nm (51So-5 P1)

syg. 1882 Karbowski Andrzej (mgr) Badanie zjawiska Dopplera z wykorzystaniem komputera

syg. 1883 Nowak Piotr (mgr) Badanie termicznej zależności współczynnika Halla w silnie domieszkowanych donorowa cienkich warstwach InSb

syg. 1884 B (mgr) P

syg. 1885 S (mgr) K

syg. 1886 M (mgr) M

 

Warto odwiedzić