Biblioteka Instytutu Fizyki

rok założenia 1954

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

 

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane Pomoc

Prace dyplomowe - 1995

syg. 1887 Chruściński Alicja (dr) Frakcjonowana termoluminescencja kwarcu

syg. 1888 Janowicz Maciej (dr) Promieniowanie atomów w pobliżugranic dielektryków

syg. 1889 Zaremba Jarosław (hab.) Efekty progowe w fotojonizacji i fotooderwaniu

syg. 1890 Drozdowski Mirosław (dr) Badanie własności sprężystych i elastooptycznych nanokryształów LiCsSO4  i LIKSO4- metodą Brillouinowskiego rozpraszania światła

syg. 1891 Kopczyńska Ewa (mgr) Zasady mechaniki płynów

syg. 1892 Kosewska Marzena (mgr) Autojonizujące stany rezonansowe w jonach ujemnych na przykładzie He_

syg. 1893 Radomska Danuta (dr) Widma elektronowe polarnych roztworów barwników i zasada zwierciadlanych symetrii

syg. 1894 Napieralska-Dąbrowska Tatiana (mgr) Bilard eliptyczny

syg. 1895 Baranowski Jacek (mgr) Charakterystyka promieniowania lasera półprzewodnikowego

syg. 1896 Brzezińska Renata (mgr) Rozpraszanie cząstek nierozróżnialnych

syg. 1897 Zasada Tomasz (mgr) Projektowanie układów optycznych

syg. 1898 Swakowski Piotr (mgr) Graniczna anizotropia fluorescencji i dichroizm liniowy perylenu oraz 3,9 - dibromoperylenu

syg. 1899 Krajewska Małgorzata (mgr) Interpretacje mechaniki kwantowej

syg. 1900 Moniak Aneta (mgr) Kwantowy paradoks Zenona

syg. 1901 Graban Sławomir (mgr) Projekt systemu odbiorczego do pomiarów polaryzacji na częstotliwości 1420/1660 MHz za pomocą 32 metrowej anteny                                                                                                        

syg. 1902 Karasek Krzysztof (mgr) Budowa aparatury do badania efektów fotojonizacji w wiążce atomowej i na powierzchni metali

syg. 1903 Wodniak Wojciech (mgr) Pomiary promieniotwórczości naturalnej

syg. 1904 Bednarek Katarzyna (mgr) Efekt Czerenkowa

syg. 1905 Szolczyńska Małgorzata (mgr) Modele jądra atomowego

syg. 1906 Smolak Edward (mgr) Separacja minerałów w polu magnetycznym

syg. 1907 Bełżek Adriana (mgr) Struktura molekularna i widma oscylacyjne w podczerwieni cząstek H2O2 i ich halogenopodobnych: badania kwantowo-mechaniczne 

syg.1908 Przybylska Maria (mgr) Zastosowanie algebr Liego do rozwiązywania równań ewolucji

syg. 1909 Sławińska Arleta (mgr) Zjawiska optyczne w atmosferze ziemskiej

syg. 1910 Płachetka Sławomir (mgr) Badanie defektów z głębokimi poziomami w krzemie porowatym metodą DLTS

syg. 1911 Lis Monika (mgr) Tunelowanie optyczne

syg. 1912 Łęgowski Krzysztof (mgr) Badanie własności Zn1-x Mgx Se za pomocą laserowej mikroskopii fotoakustycznej

syg. 1913 Mosakowski Janusz, Chechłowski Bogdan (mgr) Elipsometryczne budowanie własności optycznych półprzewodników

syg. 1914 Chechłowski Bogdan (mgr) Elipsometryczne budowanie własności optycznych krzemu porowatego

syg. 1915 Mosakowski Janusz (mgr) Elipsometryczne budowanie warstw opitaksjalnych ZnSe/GaAs otrzymywa

syg. 1916 Głowacki Grzegorz (mgr) Epitaksja warstw ZnSe z wiązek molekularnych

syg. 1917 Zubrikowska Kajetana (mgr) Przejściowa bimodalność w różnych modelach bistabilnego lasera z nasycalnym absorberem                                                                                                                                                                                          

syg. 1918 Jurzysta Jacek (mgr) Luminescencja Zn1-x MgxSe w wysokociśnieniowej komorze typu DAC

syg. 1919 Salamoński Krzysztof (mgr) PWpływ ciśnienia hydrostatycznego na fotoluminescenję mieszanego kryształu            Zn1-x MgxSe

syg. 1920 Wrześniak Agnieszka (mgr) Tęcza w przacowni szkolnej

syg. 1921 Ziętek Tomasz (mgr) Optymalizacja układu zasilajacego lasera półprzewodnikowego CQYP 60 pod kątem zwiększenia natężenia drugiej harmonicznej

syg. 1922 Krychowiak Waldmar (mgr) Laser barwnikowy w pracy ciągłej

syg. 1923 Ryczek Ryszard (mgr) Wybrane własności cienkich warstw diamentowych

syg. 1924 Sęk Bogdan (mgr) Struktura cienkich warstw diamentowych otrzymywanych metodą płomieniową i gorącego włókna

syg. 1925 Jagliński Sławomir (mgr ) Spektroskopia fotoakustyczna telurku cynku (ZnTe) molekularnych                                                                                                                                                              

syg. 1926 Bała Wacław (hab.) Elektrooptyczne własności warstw selenku cynku otrzymywanych metodą epitaksji z wiązek molekularnych                                                                                                                                                                              Toruń 1994

syg. 1927 Nowak Maciej J. (hab.) Zasady kwasów nukleinowych izolowane w gazowych matrycach niskotemperaturowych 
                                                                                                                                                                                                Warszawa 1993                                                                                                                                                        

syg. 1928 Kąkol Zbigniew (hab.) Efekt domieszkowania tytanem i cynkiem oraz wpływ zmian stechiometrii na właściwości fizyczne magnetytu                                                                                                                                                                    Kraków 1994

syg. 1929 Orzołowska Ilona (mgr) Efekt Aharonova - Bohma

syg. 1930 Najechalska Jolanta (mgr) Fenomenologiczne teorie przejść  fazowych

syg. 1931 Głowacka Agnieszka (mgr) Własności optyczne krzemu porowatego

syg. 1932 Rybińska Anita (mgr) Nowe materiały - aspekty dydaktyczne

syg. 1933 Sowińska Aleksandra (mgr) Spektroskopia polaryzacyjna układów uporządkowanych

syg. 1934 Czerwińska Magdalena (mgr) Elementy fazy geometrycznej w fizyce kwantowej i klasycznej

syg. 1935 Wiśniewski Krzysztof (mgr) Zaniki luminescencji jonów tytanu w matrycy szklanej i ceramicznej

syg. 1936 Jadwisieńczak Wojciech (mgr) Zaniki luminescencji jonów chromu w ceramikach ganitowych i szkłach

syg. 1937 Adamczak Rafał (mgr) Rozpoznanie widm atomowych za pomocą sieci neuronowych                                                     

syg. 1938 Knut Tomasz (mgr) Unifikacja oddziaływań elektromagnetycznego i słabego

syg. 1939 Ciepłucha Bogusław (mgr) Analza struktur fraktalnych

syg. 1940 Krajewski Artur (mgr) Komputerowe modele wzrostu

syg. 1941 Płóciennik Przemysław (mgr) Budowa stanowiska do badania czasów życia barwników i luminoforów krystalicznych

syg. 1942 Karbowski Wiesław (mgr) Dźwięk w nauczaniu fizyki z wykorzystaniem metod tradycyjnych i typu multimedia

syg. 1943 Lisiecki Piotr (mgr) Wprowadzenie do muzyki fraktalnej

syg. 1944 Bajko Piotr (mgr) Pomiary korelacji kątowych kwantów gamma. Ćwiczenia dla II pracowni fizycznej

syg. 1945 Serocki Tomasz (mgr) Komputerowe modelowanie struktury i dynamiki mutantów mioglobiny

syg. 1946 Marszelewska Anna (mgr) Metoda ułamków łańcuchowych w teorii rozpraszania

syg. 1947 Lejza Piotr (mgr) Elementy fizyki sportu wspomagane metodami multimedialnymi

syg. 1948 Karbowski Dariusz (mgr) Struktura pasmowa półprzewodników, komputerowa symulacja sieci jednowymiarowej

syg. 1949 Kaszlewicz Waldemar (mgr) Badanie oddziaływania elektronu zlokalizowanego w studni potencjału w stałym polu magnetycznym z promieniowaniem monochromatycznym

syg. 1950 Pietrzak Ryszard (hab.) Badanie zjawisk transportu wodoru i jego izotopów w metalach metodami klasycznymi oraz metodą anihilacji pozytonów                                                                                                                                                             Opole 1994

syg. 1951 Grudziński Karol Hubert (mgr) Group theorethical approaches to mesocopic physics

syg. 1952 Bodurka Jerzy (dr) Badanie dynamiki wody w soczewce ocznej ssaków przy wykorzystaniu magnetycznego rezonansu jądrowego

syg. 1953 Szubiakowski Jacek  (dr) Dyfuzja rotacyjna cząsteczek oganicznych w roztworach

syg. 1954 Dziczek Dariusz (dr) Koincydencyjne pomiary polaryzacji fluorescencji  atomów wodoru i wapnia wzbudzonych elektronami

 

Warto odwiedzić