Biblioteka Instytutu Fizyki

rok założenia 1954

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane

Prace dyplomowe - 1996

syg. 1955 Fałczyńska Agnieszka (mgr) Metoda par Laxa znajdowania całek rucju dla wybranych problemów

syg. 1956 Jankowska Katarzyna (mgr) Tunelowanie przez ruchome bariey potencjału

syg. 1957 Nowaczyk Kazimierz (hab.) Przestrzenne pomiary średniego czasu życia sensorów fluorescencyjnych        Gdańsk 1996

syg. 1958 Meller Jarosław (dr) New computational algorithms based on the configuration interaction method

syg. 1959 Pomirska Barbara (mgr) Dynamika spadającego listka

syg. 1960 Konkel Sławomir (mgr) Oscylator Caldirdi - Kanai

syg. 1961 Stolarek Agata (mgr) Zredukowany hamiltonian Kondo dla stopów z domieszkami o spinie 1

syg. 1962 Rzeszotarska Agnieszka (mgr) Ruchy Browna w nauczaniu szkolnym

syg. 1963 Lipińska Alicja (mgr) Zjawiska transportu w nauczaniu szkolnym

syg. 1964 Tarasewicz Przemysław (mgr) Model wysokotemperaturowego nadprzewodnika z parowaniem fermionów o jednakowych pędach i przeciwnych spinach

syg. 1965 Czarnecka Justuna (mgr) Komputerowe badanie struktury i dynamiki mutantó mioglobiny z modyfikowanym chemicznie ligandem proksymalnym

syg. 1966 Urbańska Renata (mgr) Badania kwantowo-mechaniczne struktury i widm w podczerwieni benzenu i jego pochodnych azotowych

syg. 1967 Teca Irena (mgr) Badania kwantowo-mechaniczne struktury i widm w poczerwieni układów typu C4H4X (X=CH2, SiH2, GeH2, NH, PH, AsH, O, S, Se)

syg. 1968 Mejza Emilia (mgr) Struktura i własności warstw CUD domieszkowanych borem

syg. 1969 Matulewski Jacek (mgr) Numeryczne i modelowe badania jonizacji w silnym polu lasera

syg. 1970 Sobczuk Bogdan (mgr) Wyznaczanie czasu życia atomów kadmu metodą depolaryzacji fluorescencji rezonansowej

syg. 1971 Teska Beata (mgr) Wyznaczanie czasu życia kadmu metodą depolaryzacji fluorescencji rezonansowej

syg. 1972 Byczyński Mariusz (mgr) Naprężenia w cienkich warstwach diamentowych

syg. 1973 Słowikowski Andrzej (mgr) Numeryczne zastosowanie metody WKB do opisu zjawisk rozproszeniowych

syg. 1974 Dziopa Jarosław (mgr) Rozpraszanie cząstek w polu kulombowskim

syg. 1975 Lewandowski Mariusz (mgr) Badanie stanów trypletowych w molekułach wieloatomowych

syg. 1976 Tańska Lidia (mgr) Fulereny C60 i ich formy kationowe

syg. 1977 Janiszewski Mariusz (mgr) Cienkie warstwy diamentowe domieszkowane azotem

syg. 1978 Kustusch Artur (mgr) EPR w cienkich warstwach diamentowych

syg. 1979 Głogowska Iwona (mgr) Moce oscylatora w metodzie defektu kwantowego

syg. 1980 Głębicka Edyta (mgr) Ulepszone przybliżenia Borna

syg. 1981 Drozdowski Winicjusz (mgr) Termoluminescencja i spektroskopia monokryształów LuAlO3 i LuAlO3:Co

syg. 1982 Kulpa Beata A. (mgr) Efekt Pulfricha

syg. 1983 Cupa Adam (mgr) Polarymetr fluorescencyjny do optycznego pomiaru lepkości cieczy

syg. 1984 Zawadzka Anna (mgr) Badania trzyfotonowej jonizacji w atomach wapnia

syg. 1985 Drozdowska Renata (mgr) Widma absorpcji i widma wzbudzenia szkieł i ceramik domieszkowanych metalami przejściowymi

syg. 1986 Siódmiak Magdalena (mgr) Fluorymetryczne wyznaczanie stałej sysocjacji

syg. 1987 Kubera Piotr, Marciniak Grzegorz (mgr) Pomiary luminescencyjne z wykorzystaniem spektrografu o wysokiej rozdzielczości PGS-2

syg. 1988 Kubera Piotr (mgr) Aparatura i cechowanie

syg. 1989 Marciniak Grzegorz (mgr) Pomiary i analiza wpływu nachylenia szczeliny wejsciowej na widmo luminescencji

syg. 1990 Klein Tomasz (mgr) Elipsometryczne badanie własności krzemu porowatego

syg. 1991 Sahraouni Bouchta (dr) Properietes non-linearies du troisieme orde dans des nouveaux devives du tetrathiafulvalence                                                                                                                                                                                           Angers 1996

syg. 1992 Redmerska Małgorzata (mgr) Teoretyczne badania niższych stanów elektronowych układu HeNe+

syg. 1993 Lech Krzysztof (mgr) Pomiary widm radioluminescencji

syg. 1994 Zawadzki Zbigniew (mgr) Badania luminescencji kryształów Zn1-x Hgx Se

syg. 1995 Rubiszewski Sławomir (mgr) Projekt i wykonanie układu szybkich liczników dla wielokanałowego systemu zliczania elektronów, fotonów i jonów

syg. 1996 Klawitter Piotr (mgr) Projekt i wykonanie układu sterującego pracą pamięci statycznej dla wielkokanałowego systemu zliczania elektronów, fotonów i jonów

syg. 1997 Knorps Leszek (mgr) Elipsometryczna analiza własności tlenków metali

syg. 1998 Kamiński Piotr (mgr) Stabilizator temperatury pieca elektrycznego

syg. 1999 Andrzejewski Jacek (mgr) Kinetyka luminescencji krzemu porowatego

syg. 2000 Walczak Piotr (mgr) Strukturalna analiza materiałó węglowych)

syg. 2001 Skolimowski Paweł (mgr) Komputerowe badanie fizycznych parametrów środowiska (Przygotowanie narzędzi)

syg. 2002 Hirsz Jacek (mgr) Zera sumy stanów modelu Isinga

syg. 2003 Rutecka Dorota (mgr) Metody wariacyjne w teorii zderzeń atomowo-molekularnych

syg. 2004 Wendrowski Jerzy (mgr) Wykonanie urządzenia elektronicznego służącego do pomiaru ruchliwości nadmiarowych nośników prądu elektrycznegow półprzewodnikach

syg. 2005 Kramarz Monika (mgr) Promieniowanie dipola opis klasyczny i kwantowy

syg. 2006 Sobczak Ewa (hab.) Extended X-ray bremsstrahlung isochromat fine structure (exbifs)                              Warszawa 1996

syg. 2007 Galanciak Danuta (dr) Wysokociśnieniowa spektroskopia chromu w materiałach laserowych.

                                                                                                                                   

 

Warto odwiedzić