Biblioteka Instytutu Fizyki

rok założenia 1954

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane

Prace dyplomowe - 1997

syg. 2008 Czarnecki Stanisław (mgr) Wzmocniona emisja spontaniczna roztworów rodaminy 6G

syg. 2009 Kamieniecka Małgorzata (mgr) Rotacyjna depolaryzacja fotoluminescencji roztworów

syg. 2010 Wawrzynkowska Katarzyna (mgr) Widma elektronowe absorpcji i emisji dla roztworów kumaryn

syg. 2011 Chyła Joanna (mgr) Efekty tęczowe w zderzeniach atomowych

syg. 2012 Derkowska Beata (mgr) Badanie nad możliwością opracowania fluorescencyjnej metody

syg. 2013 Falkowski Liwiusz (mgr) Struktura cienkich warstw czystego diamentu oraz domieszkowanego borem

syg. 2014 Służewski Krzysztof (mgr) Porównanie właściwości fotofizycznych perylenu, benzo (ghi)perylenu i koronenu

syg. 2015 Schwartz Jarosław (mgr) Metoda wyznaczania współczynnika absorbcji i przerwy energetycznej z zastosowaniem spektroskopii fotoakustycznej kryształów mieszanych Cd1-x Mgx Se

syg. 2016 Hernes Lidia (mgr) Symetria dynamiczna układów kwantowych

syg. 2017 Jankowska Elżbieta (mgr) Symetrie a prawa zachowania. Symetrie nienoetherouskie

syg. 2018 Kotwicka Małgorzata (mgr) Dualizm falowo-czstkowy. Efekt Ramusaurera-Townsenda

syg. 2019 Barska Monika (mgr) Spektroskopia stanów wzbudzonych szkieł domieszkowanych jonami chromu Cr3+

syg. 2020 Szumińska Katarzyna (mgr) Badanie stężenia radonu w pomieszczeniach mieszkalnych Torunia i wybranych miast Polski                                                                                                                                                                                                        +2 mapy

syg. 2021 Gosik Anetta (mgr) Badanie stężenia radonu w wodach pitnych Torunia

syg. 2022 Celep Adam (mgr) Badania kwantowo-mechaniczne struktury i widm w podczerwieni cząsteczek z grupą aminową

syg. 2023 Piwiński Mariusz (mgr) Budowa układu do rejestracji widm fluorescencji tkanek wzbudzonej wiązką laserową

syg. 2024 Siekierska Katarzyna (mgr) Wybrane zjawiska optyki nieliniowej

syg. 2025 Budziński Maciej (mgr) Is there a possibility to detect time reversal vidation in a ring laser?

syg. 2026 Dąbkowska Elżbieta (mgr) Promieniotwórczość środków spożywczych i materiałów budowlanych

syg. 2027 Szczerbetka Dorota (mgr) Badania kwantowo-mechaniczne struktury i widm w podczerwieni pochodnych hydroksylowych i tiolowych pirydyny i pirymidyny

syg. 2028 Tumasz Katarzyna (mgr) Rozwój teorii budowy atomu

syg. 2029 Tomaszewski Zbigniew (mgr) Activation of optical phonons due to the spin-Peierls transition in CuGeO3

syg. 2030 Mlicki Sławomir (mgr) Optical investigations of Josephson plasma resonance mode in light to superconductors

syg. 2031 Rybinkowska Agnieszka (mgr) Termodynamika gazów półdoskonałych

syg. 2032 Chojnacka Małgorzta (mgr) Spektroskopia stanów wzbudzonych ganitowych ceramik szklanych domieszkowanych jonami Cr3+

syg. 2033 Krzysztofowicz Andrzej M. (dr) Zderzenia elektronów z wybranymi drobinami wieloatomowymi                 Gdańsk 1996

syg. 2034 Szupryczyński Piotr (mgr) Pseudoatomowe własności funkcji zaburzeniowych teorii Judd‘a-Ofelt‘a

syg. 2035 Kisielewski Tomasz(mgr) Dynamiczne modele procesów neuronowych

syg. 2036 Borowski Piotr (mgr) Badanie żeli krzemowych metodami absorpcji w podczerwieni i termicznie stymulowanych prądów

syg. 2037 Głodo Jarosław (mgr) Luminescencja i radioluminescencja fluorków ziem alkalicznych aktywnych jonami ziem rzadkich

syg. 2038 Świniarska Małgorzata (mgr) Luminescencja jonów Tm3+ w krysztale ZnSe:Tm, Mn

syg. 2039 Kopczyńska Katarzyna (mgr) Wiskozymetr luminescenyjny

syg. 2040 Różański Ryszard (mgr) Zastosowanie kalcytu do datowania w oparciu o zjawisko termo Mgxluminescencji

syg. 2041 Walczak Róża (mgr) Wyznaczanie czasu życia atomu kadmu Cd w stanie wzbudzonym 53P1 metodą podwójnego rezonansu magnetyczno-optycznego

syg. 2042 Ciupa Ireneusz (mgr) Pomiar czasu życia atomu kadmu w stanie wzbudzonym 53P1 metodą badanoa efektu Hanle‘go

syg. 2043 Jósiak Beata (mgr) Anizotropia czynnika Landego w węglu pirolitycznym

syg. 2044 Górny Piotr (mgr) Badanie defektów z głębokimi poziomami w heterostrukturach krzemu porowatego

syg. 2045 Bukowski Mirosław (mgr) Strukturalne i elektronowe własności diamentu domieszkowanego borem

syg. 2046 Wierzbicki Jarosław (mgr) Badanie wpływu ultradźwięków na własności kryształów mieszanych Zn1-x Mgx Se

syg. 2047 Woźny Maciej  (mgr) Badanie wpływu ultradźwięków na własności kryształów ZnSe

syg. 2048 Rojek Romuald (mgr) Doświadczenia z chaosem

syg. 2049 Kaczmarzyk Anna (mgr) Analiza struktur fraktalopodobnych na przykładzie obrazów dna oka

syg. 2050 Kordulasiński Dariusz (mgr) Symulacyjny model chaotycznego układu elektronicznego na przykładzie oscylatora Chua

syg. 2051 Kamieniecki Filip (mgr) Porównamie metod uczenia maszynowego i sztucznych sieci neuronowych stosowanych w problemach klasyfikacji

syg. 2052 Dąbrowski Krzysztof (mgr) Wysokostabilny generator wysokiej częstości synchronizowany impulsem zewnętrznym

syg. 2053 Baczyński Bartosz (mgr) Otrzymanie nanorurek węglowych metodą CVD oraz ich identyfikacja

syg. 2054 Kleina Joanna (mgr) Termodynamika układów magnetycznych

syg. 2055 Staszewski Przemysław () Quantum Mechanics of Coninnausly Obserred Systems ..............                                                1993 

syg. 2056 Łuczak Andrzej () Prawdopodobieństwo kwantowe: ...................                                                                                   Łódź 1986  

syg. 2057 Kossakowski Andrzej () P...................                                                                                                                                             1970

syg. 2058 Bielińska-Wąż (dr) Statystyczna teoria widm izolowanych molekuł

syg. 2059 Dubacki Jarosław (mgr) Badanie morfologii powierzchni metodą mikroskopii atomowej

syg. 2060 Boruta Dorota, Kilińska Mirosława, Kowalewska Renata, Parszyk Ewa, Polaszewska Marzena (podypl.) Badanie stężenia radonu w pomieszczeniach i w wodzie pitnej na terenach w wysokiej zachorowalności na choroby cywilizacyjne            1995

syg. 2061 Bursztyńska Katarzyna, Kachnic Marek, Krawiec Arkadiusz (podypl.) Zmiany jakości wód podziemnych w rejonie Ciechocinka pod wpływem eksploatacji solanek                                                                                                                                              1996

syg. 2062 Gurtowska Barbara, Hewelt Danuta, Karulak Małgorzata, Zagrabska Jolanta (podypl.) Hałas w zakładach pracy - jego wpływ na samopoczucie i zdrowie pracowników                                                                                                                                               1996

syg. 2063 Masłowska Alina (podypl.) Charakterystyka akustyczna dróg krajowych przebiegających przez miasto Toruń              1995    

syg. 2064 Kowalewska Julita, Pankowska Ewa, Wrzeszcz Maria, Iwiński Piotr (podypl.) Autorski program nauczania  przedmiotu "Ochrona i kształtowanie środowiska " dla technikum i zasadniczej szkoły zawodowej                                                                             1995

syg. 2065 Sahroui Bouchta (dr) Nieliniowe właściwości optyczne trzeciego rzędu nowych pochodnych tetratiafulerenu

syg. 2066 Nguyen Khoi The (hab.) The method of resonant Earaday effect in the study of excition dynamics in semimagnetic semiconductors                                                                                                                                                                                        Warsaw 1997

 

Warto odwiedzić