Biblioteka Instytutu Fizyki

rok założenia 1954

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane

Prace dyplomowe - 1998

syg. 2067 Maliński Marek (mgr) Fotoluminescencja kryształów ZnSe, ZnMgSe, SdMgSe

syg. 2068 Olchawa Wiesław (dr) Kształty linii widmowych wodoru w świetle emitowanym z plazmy z uwzglednieniem struktury subtelnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Opole 1997

syg. 2069 Pepliński Adam (mgr) Monopole magnetyczne w klasycznej elektrodynamice Maxwella

syg. 2070 Wrońska Anna (mgr) Kwantowe wiry, a węzły funkcji falowych

syg. 2071 Walczyński Wojciech (mgr) Badanie chaosu w odwzorowaniach wielowymiarowych

syg. 2072 Marszelska Sabina (mgr) Spektrofluorometryczne badania przemian fotochemicznych w krystalinach - białkach soczewki ocznej

syg. 2073 Kulesza Sławomir (mgr) Wykonanie i pomiar wybranych własności polikrystalicznych warstw diamentowych - czystych i domieszkowanych borem

syg. 2074 Bednarz Eugeniusz (mgr) Stany związane He- w silnym polu magnetycznym

syg. 2075 Wiśniewski Dariusz (dr) Luminescencyjne i scyntylacyjne własności kryształów LuAlO3:Ce

syg. 2076 Dyl Dariusz (dr) Pomiar parametrów wzbudzenia elektronami atomów wapnia metodą koincydencji elektron-foton

syg. 2077 Domysławska Jolanta (dr) Ciśnieniowe rozszerzenie linii Cd λ=326,2nm zaburzonej przez Kr

syg. 2078 Pawlak Elżbieta (mgr) Struktura molekularna i widma IR metanolu, silanolu, germanolu i ich pochodnych tiolowych i selenowych - obliczenia kwantowo-mechaniczne

syg. 2079 Majewska Joanna (lic.) Maszyny proste - opis fizyczny i zastosowania techniczne

syg. 2080 Lisak Daniel (mgr) Badanie ciśnieniowego rozszerzenia linii widmowej argonu 703,0 nm

syg. 2081 Teska Jarosław Jacek (mgr) Struktura molekularna i widma IR liniowych cząsteczek trójatomowych XYZ (Y=C,Si,Ge, XZ=O,S.Se) - obliczenia kwantowo-mechaniczne

syg. 2082 Mularska Agnieszka (lic.) Wahadło Facuplta

syg. 2083 Brudnicki Tomasz (lic.) Klasyczna teoria rozpraszania cząstek na potencjale sferycznie symetrycznym

syg. 2084 Michalska Agnieszka (lic.) Efekt cieplarniany

syg. 2085 Kołłupajło Maria  (lic.) Ruchy Browna

syg. 2086 Makowiecka Dorota (mgr) Satelity tęczowe towarzyszące liniom widmowym

syg. 2087 Petrykowslka Iwona (mgr) Rozpraszanie rezonansowe na jednowymiarowych potencjałach modelowych

syg. 2088 Zientara Marcin (lic.) Zasada działania lasera

syg. 2089 Kmieć Mirosław (mgr) Komputerowe modelowanie analogów hormonów tarczycy

syg. 2090 Nowak Przemysław (lic.) Przetwornik napięcie-częstotliwość

syg. 2091 Gołębiowski Sebastian (lic.) Wzmacniacz logarytmujący

syg. 2092 Uscki Artur (mgr) Obliczanie dawek promieniotwórczości naturalnej

syg. 2093 Ćwikliński Marian (mgr) Przewodnictwo zmiennoprądowe niskowymiarowych struktur półprzewodnikowych

syg. 2094 Orzeszko Maciej (mgr) Badanie anizotropii włókien węglowych metodą elektronowego rezonansu paramegnetycznego

syg. 2095 Piotrowska Elżbieta (lic.) Promieniotwórczość naturalna

syg. 2096 Bartoszak Mariusz (mgr) Fotoprzewodnictwo wybranych szerokopasmowych związków AIIBVI

syg. 2097 Stanke Monika (mgr) Zasada wariacyjna dla relatywistycznego równania Diraca-Coulomba

syg. 2098 Wyrzykowski Zbigniew (mgr) Kinematyka luminescencji krzemu porowatego

syg. 2099 Cichocki Rafał (mgr) Oddziaływanie układów atomowych z promieniowaniem laserowym dużej mocy (wybrane zagadnienia)

syg. 2100 Rezmerska Anita (lic.) Czas życia stanów wzbudzonych atomu ze względu na emisję

syg. 2101 Babiarz Katarzyna (lic.) Efekty nierezonansowe w układzie dwupoziomowym

syg. 2102 Dybalak Robert (mgr) Badanie własności adsorpcyjnych krzemu porowatego

syg. 2103 Kazimierczak Tomasz (mgr) Zastosowanie dynamiki molekularnej do badania kryształów ZnSe

syg. 2104 Matuszak Piotr (mgr) Półklasyczne kwantowanie atomu helu przy użyciu eliptycznych orbit okresowych

syg. 2105 Mądry Jacek (lic.) Multiwibrator

syg. 2106 Sylwisty Jarosław (mgr) Krzywe zaniku fotoluminescencji krzemu porowatego

syg. 2107 Murawski Mariusz (lic.) Półprzewodnikowe pojemnościowe czujniki ciśnienia

syg. 2108 Jankowski Robert (mgr) Techniki operatorowe spektroskopii atomowej jonów ziem rzadkich w kryształach

syg. 2109 Grądziel Marcin (mgr) Ilościowa i jakościowa analiza obrazów mikroskopowych: budowa stanowiska i opracowanie procedur pomiarowych

syg. 2110 Kowalska Anna (lic.) Kwantowa teoria efektu fotoelektrycznego

syg. 2111 Koralewski Tomasz (lic.) Pomiar niskich temperatur z zastosowaniem komputera

syg. 2112 Flis Krzysztof (lic.) FElektrooptyczne i strukturalne własności kryształów mieszanych AII - BVI

syg. 2113 Kopinke Tomasz (lic.) Badanie wpływu ultradźwięków na własności kryształu Zn Mg Be Se

syg. 2114 Jaszcz Henryk (mgr) Otrzymywanie i struktura fullerenów

syg. 2115 Zawadzki Henryk (lic.) Lasery strojone

syg. 2116 Kossowski Mariusz (mgr) Termiczne stymulowana depolaryzacja struktur krzemu porowatego

syg. 2117 Mitko Elżbieta (lic.) Tętno serca i jego badanie metodą fotoelektryczną

syg. 2118 Lenarczyk Monika (lic.) Fotometria

syg. 2119 Kołodziejczak Iwona (lic.) Zagadnienie oscylatora harmonicznego

syg. 2120 Wyszomirska Anna (lic.) Badanie własności elektrycznych elektrod i żeli do EKG i EEG

syg. 2121 Tomaszewska Ewa (lic.) Prądy elektryczne w gazach

syg. 2122 Bosek Maciej (lic.) Jednowymiarowa studnia i bariera potencjału. Program w Turbo Pascalu                       + dyskietka

syg. 2123 Trędowski Paweł (lic.) Spójność światła

syg. 2124 Pawłowska Małgorzata (lic.) Przewodnik po zasobach sieci Internet dotyczących medycyny

syg. 2125 Dąbrowska Monika (lic.) Przegląd dostępnych w sieci Internet programów narzędziowych do analizy obrazów ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań medycznych

syg. 2126 Zduniak Jarosław (lic.) Linia opóźniająca w programowalnych strukturach PLD

syg. 2127 Stawski Grzegorz (lic.) Promieniotwórczość naturalna Ziemii. Dziedzictwo rozwoju Wszechświata i działalności człowieka.

syg. 2128 Woszczyński Marcin (lic.) Sterownik spektrofotometru - widma emisji

syg. 2129 Rudtke Marcin (lic.) Analityczne zastosowanie spektrofluorymetrii

syg. 2130 Witocha Adam (lic.) Zjawiska optyki nieliniowej

syg. 2131 Narloch Justyna (lic.) Polaryzacj światła

syg. 2132 Sikora Tomasz (lic.) Orbity okresowe i mody przyśpieszające w modelu akceleratora grawitacyjnego

syg. 2133 Kasprzak Sławomir (lic.) Modulacja światła

syg. 2134 Obermüller Bartosz (lic.) Układ pracy wzmacniaczy operacyjnych

syg. 2135 Szymczak Agnieszka (lic.) Fizyczne metody badania białek transpotowych krwi - spektroskopia Mössbauera

syg. 2136 Walczak Róża (mgr) Wyznaczanie nasycenia tlenem krwi tetniczej za pomocą pulsoksymetrii

syg. 2137 Cupa Ireneusz (mgr) Terapia fotodynamiczna nowotworów

syg. 2138 Hoppe Adam (mgr) Badanie koncentracji radomu w mieszkaniach osób o podwyższonej zachorowalności na choroby górnych dróg oddechowych i płuc

syg. 2139 Romanowski Andrzej (lic.) Funkcje specjalne w mechanice kwantowej

syg. 2140 Kardasz Tomasz (lic.) Oddziaływanie światła z układami dwupoziomowymi

syg. 2141 Staszkiewicz Elżbieta (lic.) Formalizm mechaniki kwantowej

syg. 2142 Romanowski Michał (lic.) Zasady mechaniki kwantowej

syg. 2143 Kowalska Joanna (lic.) Ruch cząstki kwantowej

syg. 2144 Żebrowski Krzysztof (lic.) Stany elektronowe drobiny wodoru

syg. 2145 Makowski Adam (lic.) Kwantowy opis atomu wodoru

syg. 2146 Żal Grzegorz (mgr) Hybrydowa metoda ekstrakcji reguł logicznych

syg. 2147 Pilichowski Maciej (mgr) Interaktywne badanie efektów solwatochromowych - układy z przeniesieniem ładunku

syg. 2148 Komorowski Aleksander (mgr) Technologia krzemu porowatego

syg. 2149 Jóźwicki Witold (mgr) Badanie defektów o głębokich poziomach w półprzewodnikach metodą niestacjonarnej pojemności

syg. 2150 Kiełpiński Tomasz(mgr) Technologia wytwarzania krzemu porowatego

syg. 2115 Wawrzonkowski Zbigniew (mgr) Energia słoneczna i jej wykorzystanie na przykładzie konstrukcji kolektora słonecznego

syg. 2152 Komorek Marcin (lic.) Podstawowe stałe fizyczne oraz ich uzgadnianie

syg. 2153 Celmer Karol (lic.) Molekularne sondy fluorescencyjne w medycynie i biologii

syg. 2154 Smyl Janusz (lic.) Przetwornik analogowo-cyfrowy typu FLASH do systemu EVRO

syg. 2155 Cyrnek Lech (mgr) Reprezentacja zmiennej dyskretnej w obliczeniach stanów oscylacyjnych czasteczek

syg. 2156 Vschpelkat Anna (mgr) Metoda numerycznego rozwiązywania równania Schrödingera dla stanów związanych

syg. 2157 Koss Andrzej (mgr) Estymacja wymiarów fraktalnych dla obrazów dna oka

syg. 2158 Mickiewicz-Ballo Katarzyna, Jenny-Późniak Violetta  (podypl.) Próba korelacji między zachorowalnością na choroby nowotworowe górnych dróg oddechowych i płuc a koncentracja radonu                                                                                 Toruń 1997

syg. 2159 Pituła Rafał (mgr) Żródła promieniowania w widmie zbliżonym do widma promieniowania słonecznego

syg. 2160 Zaprzelski Łukasz (mgr) Oprogramowanie cyfrowego spektrometru laserowego                                            + dyskietka

syg. 2161 Wajs Edyta (mgr) Fotojonizacja atomu wodoru

syg. 2162 Chaberski Dariusz (lic.) Własności nadprzewodników pierwszego i drugiego rodzaju

syg. 2163 Pawłowska Marzena Iwona (mgr) Interferencja fal świetlnych

syg. 2164 Ciuryło  Roman (dr) Interferometryczne badania efektów optycznych w wyładowaniu jarzeniowym w neonie i argonie

 

 

 

Warto odwiedzić