Biblioteka Instytutu Fizyki

rok założenia 1954

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane

Prace dyplomowe - 1999

syg. 2165 Henning Jarosław (mgr) Struktura węgla szkłopodobnego

syg. 2166 Kowalski Karol (dr) Rozwiązania nieliniowych równań teorii układów nieelektronowych - struktura i zastosowania

syg. 2167 Wojtkowski Maciej (mgr) Measurement of object properties by complex interferometry OCT

syg. 2168 Radzki Wiktor (mgr) Konstrukcje Kummera iloczynowych macierzy gęstości układu n fermionów oraz n bozonów

syg. 2169 Grabowski Ireneusz (dr) Prawie liniowe metodysprzężonych klasterów dla stanów niezamkniętopowłokowych

syg. 2170 Szumowski Zbigniew (mgr) Badanie defektów o głębokich poziomach w strukturze krzemu porowatego metodą pomiaru zaniku niestacjonarnej pojemności

syg. 2171 Biskupska-Furgon Dorota (mgr) Badania struktury i widm w podczerwieni cząstek typu XYX3 (X=O,S,Se, Y=N,P,As) metodami obliczeniowymi mechaniki kwantowej

syg. 2172 Chyła Joanna (lic.) Fizyczne metody badania białek krwi - rezonansowa spektroskopia ramanowska

syg. 2173 Mordawski Jacek (lic.) Wyznaczanie powierzchni energii potencjalnej wody w stanie podstawowym i niskich stanach wzbudzonych

syg. 2174 Jasionowski Artur (lic.) Płyny nienewtonowskie

syg. 2175 Ptaszyk Marcin (lic.) Elektroniczne przestrajanie pola magnetycznego w spektrometrze EPR

syg. 2176 Godycka-Ćwierko Katarzyna (mgr) Emisja w kryształach półprzewodnikowych

syg. 2177 Bielski Piotr (lic.) Promieniowanie ciała doskonale czarnego

syg. 2178 Bała Marcin (lic.) Pomiary admitacyjne skóry

syg. 2179 Biegajski Piotr (lic.) Laser barwnikowy

syg. 2180 Barcz Agnieszka (lic.) Struktura i własności włókien węglowych

syg. 2181 Gołębiewski Robert(mgr) Badanie właściowości absorpcyjnych porowatych szkliw boro-krzemowych

syg. 2182 Bartkiewicz Krzysztof (lic.) Pomiar czasu z wykorzystaniem komputera

syg. 2183 Piwoński Arkadiusz (lic.) Zjawiska optyczne i szczególna teoria wzgledności

syg. 2184 Bochyński Marian (mgr) Pierwiastki promieniotwórcze w srosowisku człowieka

syg. 2185 Głowacka Agnieszka (mgr) Efekt cieplarniany

syg. 2186 Groc Agnieszka (mgr) Właściwości fizyczne atomu pozytu

syg. 2187 Laskowski Rafał (lic.) Pomiary tensometryczne

syg. 2188 Białek Małgorzata (mgr) Spektrometria promieniowania gamma w datowaniu termoluminescencyjnym

syg. 2189 Falkowska Ewa (mgr) Absorpcja w kryształach półprzewodnikowych

syg. 2190 Rebelak Paweł (mgr) Wstępne badania struktury nanorurek węglowych

syg. 2191 Rogiewicz Piotr (mgr) Pomiary napiecia metodą częstotliwościową

syg. 2192 Sinicki Radosław (mgr) Otrzymywanie kryształów półprzewodnikowych ZnBeSe metodą Bridgmana

syg. 2193 Lutkowska Agnieszka (mgr) Polaryzacja światła

syg. 2194 Wróbel Marek (mgr) Zjawisko piezoelektryczne w półprzewodnikach oraz jego wykorzystanie w konstrukcji czujników siły

syg. 2195 Traczykowski Piotr (mgr) Wyznaczanie współczynnika załamania i grubści cienkich warstw ZnxMg1-xSe metodą fotoodbicia

syg. 2196 Bratkowski Artur (lic.) Pomiar fotoprzewodnictwa w krysztale ZnSe

syg. 2197 Grąbczewski Jacek (lic.) Pomiary grubości cienkich warstw metodami fotoodbiciowymi

syg. 2198 Siódmiak Jacek (mgr) Wpływ parametrów łuku elektrycznego wglądowego na stukturę fulerenów

syg. 2199 Wróbel Joanna (lic.) Fulereny nowa struktura węgla

syg. 2200 Gołębiowski Maciej (mgr) Badanie defektów z głebokimi poziomami w krzemie porowatym metodą TSD

syg. 2201 Orłowski Maciej (lic.) Jean Leon Bernard Foucault i jego wahadło

syg. 2202 Kolociński Dawid (lic.) Badanie zmienności rytmu serca metodą falek

syg. 2203 Nowakowski Krzysztof (mgr) Asymetria zderzeniowa linii kadmu 326,1nm

syg. 2204 Grobelski Arkadiusz (mgr) Badania ciśnieniowego rozszerzenia linii widmowej kadmu 326,1 nm zaburzonej przez deuter

syg. 2205 Adamski Waldemar (mgr) Pomiar rocznego wzrostu drewna wczesnego i późnego metodą odbicia wiązki światła

syg. 2206 Peridian Małgorzata (lic.) Oddziaływanie ukladu dwupoziomowego ze światłek spójnym

syg. 2207 Rochnowska Magdalena (lic.) Tłumienie promieniowania

syg. 2208 Banasiak Artur (mgr) Badanie defektów struktury w mieszanych kryształach ZnBeSe i ZnMgSe metodą HRTEM

syg. 2209 Majewski Marcin (mgr) Rozwiązanie zależnego od czasu równania Schrödingera metodą transformat Fouriera

syg. 2210 Danielewski Ryszard (mgr) Aparatura do powierzchniowego pomiaru potencjałów mięśniowych

syg. 2211 Chojnowski Andrzej (mgr) Inteligencja obliczeniowa w zastosowaniu prognozowania szergów czasowych

syg. 2212 Kowalski Andrzej (mgr) Wpływ pola elektrycznego i elektromagnetycznego na koncentrację radonu

syg. 2213 Michałowski Artur (mgr) Tranzystor optyczny

syg. 2214 Schultz Jarosław (mgr) Holografia optyczna

syg. 2215 Draheim Joanna (mgr) Holografia syntetyczna - filtr binarny Lohmana

syg. 2216 Sawicki Artur (lic.) Własności promieniowania laserowego

syg. 2217 Bartkowiak Grzegorz (mgr) Luminescencja cienkich warstw ZnxMg1-xSe/GaAs

syg. 2218 Trzciński Marek (mgr) Modulacyjna metoda pomiaru widm fotoodbicia

syg. 2219 Kubiak Karina (lic.) Bezpieczeństwo pracy z laserem

syg. 2220 Zabaryło Urszula (lic.) Oddziaływanie promieniowania laserowego z tkanką

syg. 2221 Szyszko Witold (hab.) Oddziaływanie wiązek jonowych i laserowych z tarczami ciał stałych                     Lublin 1998

syg. 2222 Tarnowska Agnieszka (lic.) Analiza danych posturograficznych

syg. 2223 Kalejta Marta (lic.) Stabilność postawy człowieka

syg. 2224 Dziel Piotr (mgr) Transformacja pola elektrycznego i magnetycznego

syg. 2225 Kowalski Piotr (lic.) Własności odwzorowań dwuwymiarowych przy przechodzeniu do chaosu

syg. 2226 Marasek Agnieszka (mgr) Własności elektryczne mieszanych kryształów II-VI

syg. 2227 Zielińska Aneta (lic.) Metody modulacji światła

syg. 2228 Frankowski Robert (lic.) Opracowanie programu w Delphi do przetwarzania danch w spektroskopii

syg. 2229 Kowalski Marcin (lic.) Opracowanie programu w Delphi do korekcji danych anizotropii emisji

syg. 2230 Tomala Rafał (lic.) Ciekłe kryształy

syg. 2231 Kluczka Mirosława (mgr) Fluorescencja i fosforescencja organofosforów borowych

syg. 2232 Sadecki łukasz (lic.) Generator przebiegów periodycznych współpracujący z systemem EURO

syg. 2233 Śnieżewski Rafał (lic.) Komputerowa kontrola przytapiania kontaktów

syg. 2234 Górny Krzysztof (lic.) Badanie rozkładu widmowego promieniowania cieplnego w zakresie podczerwieni

syg. 2235 Stępkowska Agnieszka (lic.) Klasyczny i relatywistyczny efekt Dopplera. Zastosowania

syg. 2236 Purta Agnieszka (lic.) Kolorymetria

syg. 2237 Benzhour Khalid (mgr) Struktura cienkich warstw czystego diamentu oraz domieszkowanego borem

syg. 2238 Borowski Bartłomiej (lic.) Wyznaczanie temperatury włókien żarówki z rozkładów widmowych emisji w zakresie światła widzialnego

syg. 2239 Poznikiewicz Marek (lic.) PIzotopy w radioterapii

syg. 2240 Kozłowski Tomasz (lic.) Detektory scyntylacyjne promieniowania jądrowego

syg. 2241 Brzuziewski Piotr (lic.) Metody pomiaru temperatury

syg. 2242 Składanowski Tomasz (lic.) Elektroluminescencja złącz p-n

syg. 2243 Marcinkowski Zbigniew (lic.) Interferometryczny pomiar grubości warstw przy wykorzystaniu transmisji

syg. 2244 Gantzke Agnieszka (lic.) Wzmacniacz fotonów

syg. 2245 Rosłonowski Jarosław (lic.) Efekt tunelowy w optyce i jego zastosowania

syg. 2246 Prorok Dorota (lic.) Rozpraszanie promieniowania rentgenowskiego na atomach

syg. 2247 Błażkiewicz Artur (lic.) Zagadnienia czasu pierwszego przejścia przez barierę potencjału dla cząstki opisywanej równaniem Langevina

syg. 2248 Morchal Tomasz (lic.) Długoczasowa analiza elektrokardiogramu - badanie odległości między pikami

syg. 2249 Wojciechowski Grzegorz (lic.) Analityczne zastosowanie fosforescencji

syg. 2250 Kabat Agnieszka (lic.) Porównanie klasycznej wektokardiografii z wektokardiografią o zwiększonej zdolności rozdzielczej (HRQRS) do oceny stopnia niedokrwienia mięśnia sercowego

syg. 2251 Lipska-Haliżak Marta (mgr) Badanie zależności pomiędzy zmiennością rytmu serca a aktywnością elektryczną wybranych fragmentów mięśnia komór serca

syg. 2252 Nowak Agnieszka (lic.) Elektroencefalografia

syg. 2253 Kiedrowski Paweł (lic.) Własności termiczne półprzewodników

syg. 2254 Dąbrowski Tomasz (lic.) Zastosowanie zasady wariacyjnej do obliczania struktury energetycznej prostych układów kwantowyc

syg. 2255 Dawidziuk Norbert (lic.) Oddziaływanie rezonansowe

syg. 2256 Wesołowska Joanna (lic.) Badanie parametrów wiążki laserowej za pomocą kamery CCD (ćwiczenie dydaktyczne)

syg. 2257 Kielar Jacek (lic.) Interferometr Fabry’ego - P’erota

syg. 2258 Kaczmaryn Bogusława (mgr) Lasery oparte na różnych stanach ładunkowych jonów chromu

syg. 2259 Ochmańska Joanna (lic.) Laser półprzewodnikowy i jego zastosowania w medycynie

syg. 2260 Jakubowski Jacek (mgr) Przewodnictwo zmiennoprądowe skóry

syg. 2261 Sosnowski Marek (lic.) Program komunikacji z systemem pomiarowym EURO działającym w środowisku Windows

syg. 2262 Sadowska Marlena (mgr) Wyładowcze żródła światła

syg. 2263 Niezgoda Przemysław (mgr) Radioluminescencja i fotoluminescencja fluorku baru aktywowanego jonami wybranych pierwiastków ziem rzadkich

syg. 2264 Omilian Jan (lic.) Spin Pauliego

syg. 2265 Dudek Grzegorz (mgr) Wykorzystanie automatycznych rejestrów danych w edukacji przyrodniczej

syg. 2266 Chudziński Piotr (mgr) Wyznaczanie defektów zgłębokimi poziomami metodą termicznie stymulowanych prądów

syg. 2267 Leszczyńska Ewa (mgr) Wyznaczanie grubości cienkich wastw metodą interferometryczną

syg. 2268 Gorzkiewicz Andrzej (mgr) Zjawisko piezorezystancji w półprzewodnikach i jego wykorzystanie w czujnikach ciśnienia

syg. 2269 Badtke Wojciech (mgr) Urządzenia do wytwarzania i kontroli stojącej fali ultradźwiękowej w komórce sonoluminescencyjnej

syg. 2270 Długozima Wojciech (lic.) Elementy kwantowej teorii zderzeń neelastycznych

syg. 2271 Kędra Wojciech (mgr) Nanostruktury węglowe

syg. 2272 Sowa Piotr (mgr) Kwantowo-chemiczne badanie kompleksu tlenku azotu z jonem żelaza Fe2+

syg. 2273 Chrośniak Piotr (mgr) Ogólna charakterystyka wiązań międzyatomowych w kryształach

syg. 2274 Markowski Piotr (mgr) Problemy stabilizacji parametrów sonoluminescencji

syg. 2275 Szalow Adrian (mgr) Badanie widm związków mieszanych AIIBVI

syg. 2276 Cyra Rafał (mgr) Analiza fraktalna obrazów dna oka z wykorzystaniem programu Image - Pro Plus

syg. 2277 Krzykwa Marcin (lic.) Zjawisko Ramana i Brillouina w półprzewodnikach

syg. 2278 Krajewska Anna (mgr) Wyładowania elektryczne przy ciśnieniu atmosferycznym

syg. 2279 Korzeniowski paweł (mgr) Urządzenie do pomiaru i regulacji grubości warstw dielektrycznych

syg. 2280 Gajkowski Piotr (mgr) Wyznaczanie koncentracji nośników w półprzewodnikach

syg. 2281 Nowatkowska Małgorzata (mgr) Problem temperatury i ciepła

syg. 2282 Głowacki Andrzej (lic.) Admitacyjne przewodnictwo skóry - cechowanie aparatury

syg. 2283 Skibiński Arkadiusz (mgr) Otrzymywanie mieszanych kryształów ZnBeTe metodą Bridgmana

syg. 2284 Tykarski Maciej (mgr) Teoria rozpraszania szybkich elektronów na atomach

syg. 2285 Przybylska Maria (dr) Addytywne i multiplikatyczne uogólnienia rónania Laxa-von Neumanna

syg. 2286 Dobrzański Miłosz (mgr) Luminescencja warstw epitaksjalnych Zn1-xMgxSe otrzymywanych metodą MBE

syg. 2287 Janowski Jakub Łukasz (mgr) Szybka zmienność gwiazd symbiotycznych: CH Cyg, MWC 560 i AG Dra

syg. 2288 Meszyński Tomasz (mgr) Pary gwiazd o maksymalnie rozdzielonych składnikach

syg. 2289 Śmieszna Ewa (mgr) Atom trójpoziomowy w polu promieniowania laserowego

syg. 2290 Czerwińska Dorota (mgr) O transporcie lądowym

syg. 2291 Oszwałdowski Rafał (dr) Struktura energetyczna i przejścia optyczne w pólprzewodnikowych studiach kwantowych

syg. 2292 Raczyński Piotr (lic.) Generacja wyższych harmonicznych światła

syg. 2293 Wdowczyk Miłosz (mgr) Wiązania chemiczne a struktura ciał stałych

syg. 2294 nr pusty  syg. 2295 Karasek krzysztof (dr) Badanie efektów fotojonizacji w atomach wapnia

syg. 2296 Kozłowski Roman (dr) Relatywistyczna teoria zaburzeń wychodząca z równania Lory-Leblonda jako zerowego przybliżenia                                                                                                                                                                          Olsztyn 1999   

syg. 2297 Wiśniewski Maciej (dr) Teoretyczny opis własności termicznych i magnetycznych związków z oddziaływaniem typu Kondo w ramach zredukowanego modelu s-d

 

Warto odwiedzić