Biblioteka Instytutu Fizyki

rok założenia 1954

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane

Prace dyplomowe - 2001

syg. 2443 Kalkowski Tomasz (mgr) Fizyczne podstawy techniki satelitarnej na przykładzie globalnego systemu określania pozycji GPS

syg. 2444 Cięgotura Radosław (lic.) Pomiary niestacjonarnych pojemności przy użyciu oscylografu cyfrowego

syg. 2445 Rubiniec Krzysztof (dr) Wpływ wyboru funkcji jednoelektronowych na energię stanów wieloelektronowych  w formalizmach sprzężonych klasterów

syg. 2446 Malecki Mariusz (lic.) Nadprzewodnictwo I i II rodzaju

syg. 2447 Ziemiński Paweł (lic.) Pomiary opornościowe krwi cz.I: teoria oporności krwi

syg. 2448 Bełkowski Robert (lic.) Pomiary opornościowe krwi cz.II: miernik hematokrytu

syg. 2449 Mikołajczak Iwo (mgr) Spektralny wymiar fraktalny w analizie cyfrowych obrazów dna oka

syg. 2450 Chaberski Dariusz (mgr) Komputerowe badanie infradźwięków

syg. 2451 Jankiewicz Marcin (mgr) Elektrodynamika klasyczna cząstek naładowanych

syg. 2452 Urban Waldemar (hab.) Experimental studies of octupale correlations in lanthanide nuclei               Warszawa 2001

syg. 2453 Płóciennik Przemysław (dr) System rejestracji fotonów i jonów z zewnętrznym źródłam wyzwalania i ich zastosowanie do badań w spektroskopii czasowo-rozdzielczej

syg. 2454 Błażkiewicz Artur (mgr) Aktywacja termiczna ponad periodycznie modulowaną barierą potencjału

syg. 2455 Kubiak Karina (mgr) Komputreowe modelowanie białek soczewki oka i produktów ich degradacji

syg. 2456 Głodo Jarosław (dr) Procesy rekombinacji promienistej w kryształach YAIO3 i LuAlO3 aktywowanych jonami ceru

syg. 2457 Zakrzewski Jacek (dr)Zjawiska fotoakustyczne w kryształach mieszanych A2B6

syg. 2458 Perdian Małgorzata (mgr) Rozchodzenie się impulsów laserowych w ośrodkach złożonych z atomów dwupoziomowych

syg. 2459 Rohnowska Magdalena (mgr) Efekty spójnościowe w atomach trójpoziomowych w polu promieniowania laserowego

syg. 2460 Słowikowski Tomasz (mgr) Wyznaczanie głębokich poziomów w stukturach p-Si metodą niestacjonarnej pojemności

syg. 2461 Ziomkowska Blanka (mgr) ZPolaryzator typu "stosu płytek" do analizy fluorescencji w zakresie 200-300 nm   +dyskietka

syg. 2462 Omilian Jan (mgr) Perturbacyjna analiza widma rotacyjno-wibracyjnego drobiny Ar-HD

syg. 2463 Gorczyńska Iwona (mgr) Zjawisko plamkowania i jego wybrane zastosowania

syg. 2464 Prorok Dorota (mgr) Rozpraszanie Ramana

syg. 2465 Barcz Agnieszka (mgr) Widma fotoluminescencji i widma wzbudzania fotoluminedcencji wybranych kryształów II VI

syg. 2466 Adamczak Rafał (dr) Zastosowanie sieci neuronowych do klasyfikacji danych doświadczalnych

syg. 2467 Wasilewski Jan (hab.) Otwartopowłokowe stany elektronowe cząstek                                                 Toruń 1990

syg. 2468 Zundel Georg (hab.) Proton polarizability of hydrogen bonds and proton transfer procwsses, their role in elektrochemistry and biology                                                                                                                                                München 1997

syg. 2469 Lanbelaar Jan (hab.) Phosphorescenc of aromatic hydrocarbons in liquid solution                         Roterdam 1969

syg. 2470 Platenkamp Roelof Jan (hab.) Porphyrins and flavins. High resolution optical spectroscopy and quantum chemical studies

syg. 2471 Laskowski Rafał (mgr) Fotoprzewodnictwo krzemu

syg. 2472 Piwoński Arkadiusz (mgr) Co się dzieje ze strukturą molekularną wody w procesie sonoluminescencji? Analiza widma Ramana

syg. 2473 Franków Alicja (lic.) Zastosowanie równań Eulera do opisu ruchu bąka symetrycznego

syg. 2474 Jankowski Jarosław (lic.) Spektroskopia Ramana w różnych odmianach węgla

syg. 2475 Piotrowska Elżbieta (mgr) Teoria oddziaływań elektromagnetycznych i słabych

syg. 2476 Zielińska Aneta (mgr) Badanie widm sonoluminescencji jednopęcherzykowej

syg. 2477 Jasionowski Artur (mgr) Sonoluminescencja roztworów tryptofanu

syg. 2478 Dobrzelecki Bartosz (lic.) Dynamika hormonu tarczycy T4 w transtyretynie

syg. 2479 Barska Małgorzata (lic.) Rola tlenku azotu w przekazywaniu bodźców nerwowych

syg. 2480 Kowalski Piotr (mgr) Metody półklasycznej kwantyzacji operte na teorii propagatorów jako narzędzie opisu kwantowych odpowiedników układów klasycznie chaotycznych

syg. 2481 Ciupa Małgorzata (lic.) Promieniotwórczość naturalna a skutki awarii w Czarnobylu w aspekcie ochrony radiologicznej

syg. 2482 Zbanyszek Agnieszka (lic.) Telekomunikacja światłowodowa - system transmisji światłowodowej na przykładzie miejskiej sieci komputerowej TORMAN

syg. 2483 Pasternak Robert (mgr) Depolaryzacja fluorescencji w układach fosfolipidowych

syg. 2484 Jaworski Robert (mgr) Ciśnieniowe rozszerzenie linii 114Cdλ=326,1 nm zaburzonej przez azot

syg. 2485 Rosłonowski Jarosław (mgr) Badanie własności polaryzacyjnych światłowodu jednomodowego

syg. 2486 Wąs Karolina (lic.) Analiza sygnału optycznej tografii (OCT)

syg. 2487 Grzelak Sławomir (mgr) Badanie struktury pasmowej półprzewodników metodą modulowanego fotoodbicia

syg. 2488 Rogiewicz Piotr (mgr) Badanie przewodnictwa krzemu porowatego w obecności gazów - czujniki chemiczne

syg. 2489 Ptaszyk Marcin (mgr) Modernizacja spektrpmetru EPR

syg. 2490 Bratkowski Artur (mgr) Wyznaczanie energii głębokich pułapek metodą zaników fotoprzewodnictwa w krzemie porowatym

syg. 2491 Bartkiewicz Krzysztof (mgr) Kinetyka zaników fotoprzewodnictwa w zakresie mili i mikrosekundowym struktur pSi

syg. 2492 Bajraszewski Tomasz (mgr) Optyczna tomografia - rozszerzenie metody

syg. 2493 Derkowska Beata (dr) Contribution á l′ étude des propriétés optiques linéaires des semi-conducteurs AIIBVI                Angers 2001

syg. 2494 Zieliński Marek (hab.) Wybrane aspekty funkcji intensywności procesów niestacjonarnych w zakresie nano i pikosekundowych rozdzielczości systemu pomiarowego                                                                                                                   Toruń 2000

syg. 2495 Kalociński Dawid(mgr) Zastosowanie metody falek do analizy danych elektrokardiograficznych

syg. 2496 Bogucki Tomasz (lic.) Analiza treści fizycznych w podręcznikaczh przyrody

syg. 2497 Bielski Piotr (mgr) Absorpcja w stanie wzbudzonym jonów chromu w dwóch stanach ładunkowych

syg. 2498 Galasiński Rafał (mgr) Badanie defektów z głębokimi poziomami w krzemie porowatym metodą DLTS i O-DLTS

syg. 2499 Kowalski Marcin (mgr) Badanie defektów z głębokimi poziomami w krzemie porowatym metodami pojemnościowymi

syg. 2500 Nowak Agnieszka (mgr) Dynamika zmian czynności bioelektrycznej mózgu w przypadku udarów niedokrwiennych przedniomózgowych

syg. 2501 Wichłacz Piotr (lic.) Implementacja układów kombinacyjnych i sekwencyjnych w strukturze FPGA zestawu laboratoryjnego XS40

syg. 2502 Śmigielski Grzegorz (lic.) Projektowanie układów kombinacyjnych i sekwencyjnych w strukturach CPLD ispLSI 2032

syg. 2503 Graduszewska Katarzyna (mgr) Rola matrycy w widmach absorpcji w stanie wzbudzonym jonów metali przejściowych

syg. 2504 Raś Konrad (lic.) Anonimowa ocena zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem technologii bazodaniowych

syg. 2505 Kalejta Marta (mgr) Ocena przydatności diagnostycznej parametrów pomiarów stabilograficznych

syg. 2506 Mindykowska Grażyna (lic.) Częstość występowania zaburzeń metabolicznych w Ciechocinku w 2000 roku

syg. 2507 Winiecki Janusz (lic.) Optymalizacja wiązki w tomografii optycznej

syg. 2508 Ilczuk Marek (lic.) Przewodnictwo zmiennoprądowe polimerów przewodzących

syg. 2509 Strzałkowski Karol (lic.) Tensometria półprzewodnikowa

syg. 2510 Dalasiński Paweł (mgr) Pomiary luminescencji i widm wzbudzenia kryształów ZnSe

syg. 2511 Składanowski Tomasz (mgr) Badanie własności elektrycznych krzemu porowatego

syg. 2512 Frankowski Robert (mgr) ZWidma wzbudzenia i luminescencji w ZnSe

syg. 2513 Wojciechowski Grzegorz (mgr) Luminescencja w roztworach micelarnych

syg. 2514 Jewdokimow Elżbieta (lic.) Badanie widm odbicia i transmisji

syg. 2515 Grzelak Robert (lic.) Pomiary krzywych zaniku fotoluminescencji krzemu porowatego z wykorzystaniem przetwornika analogowo-cyfrowego Burr-Brown SDM857

syg. 2516 Piwoński Robert (lic.) Automatyzacja pomiarów widm fotoluminescencji rozdzielonych w czasie krzemu porowatego za pomocą przetwornika analogowo-cyfrowego Burr-Brownsdm857

syg. 2517 Kozłowski Sławomir (lic.) Widma fotoluminescencji rozdzielone w czasie krzemu porowatego mierzone za pomocą przetwornika analogowo-cyfrowego Burr-Brownsdm857

syg. 2518 Wyszkowska Joanna (lic.) Relacyjna baza danych stabilograficznych (aplikacja MSAccess)

syg. 2519 Sobocińska Anna (lic.) Lasery półprzewodnikowe

syg. 2520 Turowski Paweł (lic.) Projekt, wykonanie i uruchomienie kalibratora temperatury o rozdzielczości 0,1 °C

syg. 2521 Osiński Marcin (lic.) Przewodnictwo słało- i  zmiennoprądowe struktur półprzewodnikowych

syg. 2522 Sikorski  Łukasz (lic.) Pomiary grubości i współczynnika załamania warstw cienkich metodami interferometrycznymi

syg. 2523 Mandra Sławomir (lic.) Projekt, wykonanie i uruchomienie kalibratora temperatury o rozdzielczości 0,1 °C

syg. 2524 Zalewski Rafał (lic.) Wykorzystanie laserów w monitorowaniu środowiska naturalnego

syg. 2525 Długozima Wojciech (mgr) Symulacja numeryczna rekonstrukcji obrazu w tomografii komputerowej

syg. 2526 Trykowski Jarosław (mgr) Pomiar widm wzbudzenia i luminescencji Zn1-xMgxSe i domieszkowanego ZnSe

syg. 2527 Słowikowski Marcin (lic.) Pomiar własności optycznych warstw SiO2 metodą pryzmatu sprzężonego

syg. 2528 Dybowska Karolina (lic.) Ogólna teoria względności

syg. 2529 Sarad Piotr (mgr) Wiatr gwiazdowy, a rozmyte linie międzygwiazdowe w widmie HD 2905

syg. 2530 Turbak Paweł (lic.) Program LabView do pomiarów czsów zaniku luminescencji przy użyciu boxcara

syg. 2531 Tomala Rafał (mgr) Odwracanie frontu falowego

syg. 2532 Sadowski Paweł (mgr) Wyznacznie struktury pasmowej półprzewodników metodą modulacyjnego pomiaru widm odbicia

syg. 2533 Lange Artur (mgr) Modulacyjne widma fotoodbiciowe PbSe/Si, CdTe

syg. 2534 Fryszkowska Jolanta (lic.) Promieniowanie plazmy

syg. 2535 Wójcik Bartłomiej (lic.) Naturalne źródła promieniowania jonizującego

syg. 2536 Katarzyński Jarosław (lic.) Obroty jąder atomowych

syg. 2537 Zawacki Jarosław (lic.) Zastosowanie radioizotopów w radioterapii medycznej

syg. 2538 Klimaszewska Aleksandra  (lic.) Budowa anatomiczna i parametry optyczne oka

syg. 2539 Górecki Grzegorz (mgr) Komputerowa analiza wyników badań termoluminescencji

syg. 2540 Król Tadeusz (hab.) Rozpraszanie światła przez fitoplankton                                                                           Sopot 1998

syg. 2541 Lejman Marcin (lic.) Zjawisko Comptona

syg. 2542 Jazowiecka Anna (lic.) Stroboskopowe badanie głosu

syg. 2543 Durszlewicz Wioletta (lic.) Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego przy użyciu wahadeł

syg. 2544 Pętlewski Andrzej (mgr) Wiatr gwiazdowya rozmyte linie międzygwiazdowe w widmie HD 188209

syg. 2545 Dobrowolska Izabela (lic.) Zasady zachowania w mechanice klasycznej

syg. 2546 Kowalski Krzysztof (lic.) Badanie cienkich warstw Si/SiOmetodą odbiciową

syg. 2547 Bała Marcin (mgr) Pomiary impedancyjne skóry

syg. 2548 Nowocieńska Anna (lic.) Zasada nieoznaczoności Heisenberga

syg. 2549 Tarnowska Agnieszka (mgr) Analiza obrazów cyfrowych dna oka

syg. 2550 Urbanowicz Janusz A. (mgr) Analiza statystyczna stabilogramu ludzkiego

syg. 2551 Krzyżyński Marek (lic.) Elektronowy rezonans paramagnetyczny przy użyciu metod CVD domieszkowanych azotem diamentów

syg. 2552 Sawicki Artur (mgr) Modele depolaryzacji fluorescencji w uporządkowanych układach molekularnych

syg. 2553 Kozłowska Olga (lic.) Zastosowanie ultradźwięków w medycynie

syg. 2554 Rohn J. (mgr) Elementy astronomii w liceum

syg. 2555 Pawlak Piotr (lic.) Program LabView sterujący pomiarami widm emisji rozdzielonych w czasie

syg. 2556 Walda Monika (mgr) Badania kwantowo-mechaniczne struktury i oscylacyjnych widm w podczerwieni analogów krzemowych etylenu

syg. 2557 Zawadzka Anna (dr) Jonizacja wielofotonowa z dwuelektronowym wzbudzeniem w atomach wapnia

syg. 2558 Dzwonkowski Piotr (lic.) Zastosowanie ultradźwięków w medycynie

syg. 2559 Słowikowski Tomasz (lic.) Procedury testowe do systemu pomiarowego Euro

syg. 2560 Potera Tomasz (lic.) Analiza złożonych funkcji widm Ramana na przykładzie linii charakterystycznych dla struktur węglowych

syg. 2561 Chmużyńska Małgorzata (lic.) Odwzorowania optyczne

syg. 2562 Drozdowski Winicjusz (dr) Procesy rekombinacji promienistej w kryształach BaF2 aktywowanych wybranymi jonami ziem rzadkich

syg. 2563 Skrzynecki Sebastian (mgr) Optymalizacja prawopodobieństw apriorycznych w zastosowaniu do klasyfikacji danych doświadczalnych

syg. 2564 Okruciński Miłosz (lic.) Nadprzewodnictwo w strukturach FET opartych o fulereny

syg. 2565 Szumińska Katarzyna (dr) Badanie procesów relaksacji protonów w roztworach białkowych metodą magnetycznego rezonznsu jądrowego

 

 

Warto odwiedzić