Biblioteka Instytutu Fizyki

rok założenia 1954

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane

Prace dyplomowe - 2002

syg. 2566 Czarnowski Daniel (mgr) Fotoluminescencja krzemu porowatego

syg. 2567 Kaczmarek Damian (mgr) Fotoprzewodnictwo krzemu porowatego

syg. 2568 Kamiński Tomasz (lic.) Zastosowania teorii grup w mechanice kwantowej

syg. 2569 Zieliński Michał (mgr) Metoda silnego wiązania dla nanokryształów: wyznaczanie rozkładów gęstości prawdopodobieństwa i widm energii

syg. 2570 Czarnecka Ilona (mgr) Fala zanikająca w dielektrykach

syg. 2571 Wilk Anna (mgr) Absorpcja w stanie wzbudzonym szkła fluoroglinowego domieszkowanego prazeodymem mierzona techniką fazoczułą

syg. 2572 Woszczyński Marcin (mgr) Parametry elektryczne skóry

syg. 2573 Pior Radek K. (mgr) Otrzymywanie i badanie własności półmagnetycznych kryształów półprzewodnikowych CdMnTe i CdBeMnTe

syg. 2574 Pawlak Michał (mgr) Fotoakustyczna spektroskopia ZnBeMnSe

syg. 2575 Cyganek Marta (mgr) Wzmacniacze i lasery światłowodowe

syg. 2576 Białaszewski Przemysław (mgr) Teoria częściowej koherencji światła

syg. 2577 Frąckowiak Michał (mgr) Przejawy obecności pola kwintesencji w modelach kosmologicznych

syg. 2578 Madaj Dariusz (lic.) Czujniki światłowodowe

syg. 2579 Patyk Jaromir (dr) Struktura elektronowa fullerenów - formy kationowe

syg. 2580 Buczkowski Marcin (dr) Depolaryzacja fluorescencji asymetrycznych i symetrycznych sond fluorescencyjnych w uporządkowanych układach molekularnych

syg. 2581 Orłowski Sławomir (lic.) Lasery na ciele stałym pompowane diodami

syg. 2582 Wojdyła Michał (mgr) Spektroskopowe badanie struktur półprzewodnikowych metodą fotoodbicia

syg. 2583 Nowak Zbigniew (mgr) Wpływ gazu buforującego na mechanizm odkładania warstw diamentowych

syg. 2584 Rogowski Tomasz J. (lic.) Laser barconikowy

syg. 2585 Łaska Tomasz (mgr) Wolne rodniki w substancjach spożywczych

syg. 2586 Dębski Marcin (mgr) Układ do pomiarów absorpcji w światłowodach

syg. 2587 Lorkowski Marcin (lic.) Modelowanie komputerowe białek prionowych

syg. 2588 Dębkowski Adam (mgr) Nanorurki węglowe. Badania nanorurek węglowych metodami spektroskopii elektronowego rezonansu paramagnetycznego

syg. 2589 Gniuchowski Krzysztof (mgr) Dystrybucja fluoroforów w glukokinazie

syg. 2590 Miszta Przemysław (mgr) Dynamika molekularna sond fluorescencyjnych typu TICT w białkach

syg. 2491 Kreft Tomasz (mgr) Autojonizacja w stanach Rydbergowskich atomu helu

syg. 2592 Więcławski Piotr (lic.) Analiza dźwieku dzwonu Tuba Dei

syg. 2593 Wąs Robert (mgr) Badanie defektów z głębokimi poziomami metodą DLTS w strukturach CuPc

syg. 2594 Kłodziński Karol (mgr) Efekt Halla - stanowisko pmiarowe w systemie Eurocard

syg. 2595 Majewska Karolina (mgr) Cyfrowe obrazy dna oka - analiza ststystyczna 

syg. 2596 Zduniak Anna (mgr) Analiza biomorfometryczna cyfrowych obrazów okulistycznych

syg. 2597 Zglenicki Marcin (mgr) Programowanie wirtualnych przyrządów pomiarowych z wykorzystaniem programowalnych struktur logicznych w zintegrowanym środowisku LabVIEW na przykładzie przetwornika A/C

syg. 2598 Rebain Marek (mgr) Interfejs graficzny użytkownika sla systemu box-car

syg. 2599 Mężykowski Rafał (mgr) Fotopojemnościowe badanie rozkładu defektów punktowych w heterostrukturach polimerowych

syg. 2600 Trawiński Ryszard Stanisław (hab.) Asymetria linii widmowej 326.1 nm kadmu zaburzonej przez gazy szlachetne

syg. 2601 Dziawa Piotr (mgr) Otrzymywanie i badanie własności magnetycznych kryształów Zn1-x-yBexMnySe

syg. 2602 Idzikowski Piotr (mgr) Widma wzbudzania i widma luminescencji w warstwach poly-para-phenylen-vinylenu na TiO2

syg. 2603 Rębarz Mateusz (mgr) Widma luminescencji i widma wzbudzenia cienkich warstw Alq3

syg. 2604 Flak Marcin (mgr) Wyznaczanie ruchliwości nośników metodąVan der Pauwa w cienkich warstwach ZnSe

syg. 2605 Korzeniewski Tomasz (mgr) Wyznaczanie defektów z głębokimi poziomami metodą niestacjonarnego fotoprzewodnictwa w strukturach polimerowych

syg. 2606 Kuźniar Wojciech (mgr) Czujniki gazu na krzemie porowatym

syg. 2607 Trześniowski Amadeusz (mgr) Wyznaczanie temperaturowej zależności przewodnictwa cienkich warstw PbSe oraz ITO

syg. 2608 Żerański Radosław (mgr) Wyznaczanie rozkładów widmowych źródeł promieniowania w obszarze bliskiej podczerwieni  (wzorzec ciała doskonale czarnego)

syg. 2609 Klejnowski Marcin (lic.) Pomiar ruchliwości nośników metodą Van der Pauwa

syg. 2610 Kołłupajło izabela Marta (mgr) Wzmocnienie powierzchniowe zjawiska Ramana

syg. 2611 Krajewska Monika (lic.) Telefony koórkowe a zdrowie

syg. 2612 Jabczyński Ryszard (mgr) Analiza sygnału mowy

syg. 2613 Łotecki Piotr (mgr) Struktury isp-CPLD i ich zastosowanie w systemach pomiarowych

syg. 2614 Kośmiński Krzysztof (mgr) Struktury SPLD-GAL i ich zastosowanie w systemach pomiarowych

syg. 2615 Tomasiewicz Mariusz (mgr) Programowalna linia opóźniająca w strukturze układu programowalnego VIRTEX

syg. 2616 Gurski Maciej (mgr) Sprzężenie systemu pomiarowego z magistralą PCI

syg. 2617 Stawarz Marcin (mgr) Elektroluminescencja niskowymiarowych struktur organicznych

syg. 2618 Dyjeciński Bartosz (mgr) Polimerowe ognowa fotowoltaiczne

syg. 2619 Rejs Sylwester (mgr) Sprzężenie optyczne w cienkich warstwach

syg. 2620 Kiedrowski Paweł (mgr) Właściwości stało i zmiennoprądowe struktur półprzewodnikowych

syg. 2621 Walczak Michał (lic.) Pomiary grubości i współczynnika załamania warstw cienkich metodami odbiciowymi

syg. 2622 Krzemiński Arkadiusz (mgr) Sterownik Systemu EURO zrealizowany w strukturze układu programowalnego

syg. 2623 Staniszewski Adam (mgr) Czasy zaniku emisji 3P1→3H6 i 3P0→3H6 szkła fluoroglinowego aktywowanego prazeodymem mierzone techniką zaliczania fotonów

syg. 2624 Balon Adam  (mgr) Spektroskopia defektów z głębokimi poziomami w półprzewodnikach metodą niestacjonarnej pojemności

syg. 2625 Wydźgowski Leszek (lic.) Wykorzystanie mikrokonwertrrów ADuC812 do pomiarów widm fotoluminescencji rozdzielonych w czasie

syg. 2626 Jurgielewicz Joanna (mgr) Badanie zmian współczynnika załamania światła w pęcherzyku gazu w zjawisku sonduminescencji

syg. 2627 Wysocki Marek (mgr) Badanie dynamiki pęcherzyka gazu w zjawisku sonoluminescencji metodą rozpraszania Miego

syg. 2628 Śmigielski Jarosław (mgr) Przewodnictwo zmiennoprądowe struktur półprzewodnikowych

syg. 2629 Szmycińska Elżbieta (mgr) Zastosowanie laserów w okulistyce

syg. 2630 Sawicki Marcin (mgr) Przewodnictwo stało i zmiennoprądowe polimerowych komórek fotowoltaicznych

syg. 2631 Czarnowski Przemysław (mgr) Luminescencja polimerów przewodzących

syg. 2632 Kołodziejski Krzysztof (mgr) Czynność bioelektryczna serca - metody rejestracji i zmiany wywołane modyfikacją funkcjonowania kanałów sodowych na przykładzie pracy serca żaby

syg. 2633 Templin Maciej (mgr) Pole elektryczne i elektromagnetyczne a radon w środowisku

syg. 2634 Kulińska Katarzyna (lic.) Promieniowanie optyczne w środowisku człowieka

syg. 2635 Mutrynowska Joanna (lic.) Dopplerowskie metody badania przepływu krwi

syg. 2636 Zapytowski Jacek (mgr) Wpływ adsorpcji gazów na fotoprzewodnictwo krzemu porowatego - czujniki gazów

syg. 2637 Zdziebłowski Marcin (lic.) Wyznaczanie współczynnika załamania metodą pryzmatu sprzężonego

syg. 2638 Jurkschat Piotr (lic.) Mikromacierze DNA w medycynie

syg. 2639 Fenslau Tomasz (lic.) Metody wyznaczania stałej Planca

syg. 2640 Kotkowska Danuta (lic.) Czynność elektryczna mięśni szkieletowych (elektromiografia)

syg. 2641 Jarosz Tomasz (mgr) Pomiar współczynników załamania polimerów przewodzących metodą fotoodbicia pryzmatów sprzężonych

syg. 2642 Ciuryło Dariusz (mgr) Selekcja energetyczna elektronóe. Projektowanie i budowa działa elektronowego pracującego w zakresie niskich temperatur

syg. 2643 Paczewska Sylwia (mgr) Nadprzewodnictwo nerwów obwodowych (u osób z polineuropatią)

syg. 2644 Falkowska Kamilla (mgr) Przezczaszkowa ultrasonografia dopplerowska u chorych ze stenozą

syg. 2645 Banasiak Michał (lic.) Pomiary niestacjonarnych pojemności z użyciem oscylografu cyfrowego

syg. 2646 Stasiorowski Krzysztof (lic.) Półprzewodnikowe czujniki ciśnienia

syg. 2647 Uszyński Karol (lic.) Kinetyka fotoprzewodnictwa struktur półprzewodnikowych

syg. 2648 Bański Patryk (mgr) System sterowania napędem w układzie CSOC

syg. 2649 Hałaburda Marta (lic.) Badanie czynników ryzyka zachorowania na cukrzycę na podstawie badań w rejonie Ciechocinka w roku 2000

syg. 2650 Okulewicz Krzysztof (lic.) Idea oscylatora kwantowego i jej zastosowanie

syg. 2651 Filiński Piotr (lic.) Model matematyczny wyznaczania wektora prędkości okrętu przy wykorzstaniu systemu GPS/DGPS

syg. 2652 Domański Krzysztof (mgr) System level ESD  robustness and surges

syg. 2653 Sadowska Agnieszka (mgr) Wpływ zgięć na własności transmisyjne światłowodów

syg. 2654 Dymiński Jacek (mgr) Spektroskopia fourierowska

syg. 2655 Szatkowski Arkadiusz (lic.) Laboratoryjny zestaw do testowania układów typu GAL

syg. 2656 Mazurek Mieczysław (mgr) Admitancyjne pomiary struktur półprzewodnikowych

syg. 2657 Bukowska Magdalena (lic.) Sondy luminescencyjne w biologii i medycynie

syg. 2658 Chojnacki Krzysztof (lic.) Układ pozycjonowania oparty o programowalny sterownik PLC sterujacy silnikiem krokowym

syg. 2659 Nowicki Marek (mgr) Wyznaczanie termicznej energii aktywacji defektów metodą niestacjonarnej pojemności

syg. 2660 Janus Sebastian (lic.) Impulsowe stabilizatory napięcia stałego

syg. 2661 Szymaniak Marzena (lic.) Detektory dalekiej podczerwieni

syg. 2662 Cieślewicz Maria (mgr) Elektroliminescencja mieszanin /Zn, Hg/S: Cu i /Zn,Cd/S: Cu       (1961)

syg. 2663 Mulska Małgorzata (mgr) Badanie klasycznej granicy mechaniki kwantowej

syg. 2664 Gabbler Marcin (mgr) Integracja systemu pomiarowego w strukturze układu programowalnego z mikroprocesorem

syg. 2665 Żebrowski Sławomir (mgr) Wpływ pola ultradźwiekowego na właściwości spektroskopowe roztworów aminokwasów i białek

syg. 2666 Badasz Adam (mgr) Modulacyjne widma odbicia warstw monokrystalicznych

syg. 2667 Zieliński Michał (mgr) Wyznaczanie współczynnika załamania światła grubości cienkich warstw organicznych (Cu Pc oraz PPV) metodą pryzmatu sprzężonego

syg. 2668 Banaszak Piotr (mgr) Badanie struktury pasmowej półprzewodików metodą modulowanego fotoodbicia

syg. 2669 Żelechowski Rafał (mgr) Kompresja obrazów dna oka w aspekcie analizy diagnostycznej

syg. 2670 Trawiński Zbysław (lic.) Układ wejsciowy do przetwornika analogowo-cyfrowego typu Flash pracującego w systemie EURO

syg. 2671 Rumianowski Roman (dr) Badania strumienia plazmy oraz struktur cienkowarstwowych otrzymywanych metodą osadzania laserowego

syg. 2672 Makarewicz Artur (mgr) Poprawki do metody oddziaływania konfiguracji, minimalizyjące błąd ekstensywności rozmiarowej

syg. 2673 Malicki Piotr (mgr) Półprzewodnikowe czujniki gazów

syg. 2674 Witkowski Dariusz (mgr) Badanie defektów z głębokimi poziomami warstw krzemu porowatego metodą niestacjonarnej pojemności

syg. 2675 Iwaniszewski Jan (hab.) Relaksacja ze stanu metastabilnego przez fluktuującą barierę ponencjału

syg. 2676 Gajewski Maciej (mgr) Badanie widm luminescencji i wzbudzenie krzemu porowatego

syg. 2677 Sobczak Bożydar (mgr) Badanie tempa zależności numerycznej metody Hartre’go -Focka dla cząsteczek dwuatomowych

syg. 2678 Grudziński Karol (dr) Similarity based methods in application to analysis of scienific and medical data

syg. 2679 Szupryczyński Piotr (dr) Mechanizm procesu scyntylacji w krysztale BaF2:Ce

syg. 2680 Zieliński Rafał (mgr) Badanie stanów oscylacyjnych cząsteczki pirazyny w stanach elektronowych: podstawowym (So,1Ag) i najniższym trypletowym (T1, 3B3u)

syg. 2681 Osiński Marcin (lic.) Proste metody obliczeniowe molekularnej mechaniki kwantowej. Przykładowe obliczenia dla cząsteczki CrO2

syg. 2682 Siewiert Paweł (lic.) Funkcje Zeta w badaniu układów dynamicznych

syg. 2683 Fenslau Tomasz (lic.) Metody wyznaczania stałej Planca

syg. 2684 Itert Łukasz (mgr) Komitety systemów klasyfikujących

syg. 2685 Woźniak Zbigniew (mgr ) Pomiar ruchliwości i rezystywności metodą van der Pauwa

syg. 2686 Orłowski Maciej (mgr) Wizualizacja działania sztucznych sieci neuronowych dla statystycznych i dynamicznych 

  + CD      

syg. 2687 Jagodzińska Monika (mgr) Fale swobodne i wymuszone w płynach doskonałych

syg. 2688 Tarasewicz Przemysław (dr) Termodynamika i elektrodynamika gazu Fermiego z czterocząsteczkowym oddziaływaniem typu BCS

syg. 2689 Lisak Daniel (dr) Ciśnieniowe rozszerzenie linii kadmu 326.1 nm zaburzonej przez gazy molekularne

syg. 2690 Hirsch Jacek (dr) Badanie warunków N-reprezentowalności 2-cząstkowych operatorów gęstości

syg. 2691 Wojtkowski Maciej (dr) Spektralna tomografia optyczna z użyciem światłą częściowo spójnego w zastosowaniach medycznych

syg. 2692 Stróżecka Anna (lic.) Lasery półprzewodnikowe typu VCSEL

 

Warto odwiedzić