Biblioteka Instytutu Fizyki

rok założenia 1954

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane

Prace dyplomowe - 2003

syg. 2693 Wasiołek Sławomir (lic.) Ciągłe i charakterystyczne promieniowanie rentgenowskie

syg. 2694 Jabłoński Jerzy (mgr) Dopplerowskie rozszerzenie linii widmowych

syg. 2695 Kulesza Sławomir (dr) Struktura i własności elektryczne cienkich warstw diamentowych

syg. 2696 Dybowska Karolina (mgr) Potencjały nieograniczone z dołu o widmie dyskretnym

syg. 2697 Biskup Małgorzata (mgr) Egzergia

syg. 2698 Wiśniewska Monika (dr) Radioluminescencja materiałów o szerokiej przerwie energii wzbronionych aktywowanych jonami Pr3+

syg. 2699 Bednarz Eugeniusz (dr) Resonance states of two-electron atoms

syg. 2700 Wysocka Beata (mgr) Rozchodzenie się fal elektromagnetycznych w falowodach

syg. 2701 Czepnik Rafał (mgr) Fotoabsorpcja modulowana polimerów i materiałów metaloorganicznych

syg. 2702 Durszlewicz Wioletta (mgr) Spektrometria gamma naturalnych próbek - Kałdus

syg. 2703 Bajraszewski Tomasz (mgr) Sterowanie tomografa optycznego

syg. 2704 Kempczyński Adam (mgr) Profilometria z zastosowaniem SOCT

syg. 2705 Zbanyszek Agnieszka (mgr) Światłowodowy tomograf optyczny

syg. 2706 Ludwikowska Monika  (mgr) Zastosowanie nawiasów Poissona, Lagrang′a i Cartana w termodynamice

syg. 2707 Lipińska Joanna  (lic.) Nadciśnienie tętnicze rodzinne i nierodzinne

syg. 2708 Licznerska Ewelina (lic.) Nadciśnienie białego fartucha

syg. 2709 Szkulmowski Maciej (mgr) Metody numeryczne w tomografii optycznej z użyciem światła częściow spójnego

syg. 2710 Roszak Joanna (lic.) Spektroskopia EPR substancji napromienianych wiążką jonizującą

syg. 2711 Ciechowski Sławomir (lic.) GPS - geneza, charakterystyka i zastosowanie

syg. 2712 Kędziorski Andrzej (mgr) Effecively relativistic tensor operators

syg. 2713 Świdzicki Jarosław (mgr) Optyczne wygaszanie termoluminescencji kwarcu

syg. 2714 Czerwińska Magdalena (mgr) Badanie transformacji stanów polaryzacyjnych światła w swiatłowodach jednomodowych

syg. 2715 Zakierski Piotr (lic.) Widma absorpcji modulowanej struktur polimerowych

syg. 2716 Tomaszewska Ewa (mgr) Scyntylacyjne metody pomiaru promieniowania gamma i analiza widm energetycznych

syg. 2717 Niedziela Elżbieta (mgr) Fizyczne podstawy zjawisk scyntylacji

syg. 2718 Dancewicz Jolanta (mgr) Radioluminescencje materiałów z szeroką przerwą energetyczną aktywowanych jonami ceru

syg. 2719 Strzałkowski Karol (mgr) Termiczne gaszenie luminescencji warstw polimerowych osadzonych na podłożu krzemowym: PTCDA i P[ACET-co-3PT]THF

syg. 2720 Pośpiech Urszula (lic.) Spektroskopia pozytonowa w medycynie

syg. 2721 Dobrzelecki Bartosz (mgr) Komputerowe modelowanie inhibitorów amyloidozy związanej z trastyretryną metodami sterowaj dynamiki molekularnej

syg. 2722 Piętak Joanna (lic.) Akceleratory w radioterapii

syg. 2723 Kłosowiak Marta (lic.) Tworzenie obrazów w mikroskopie skaningowym

syg. 2724 Gągała Marek (mgr) Wybrane zagadnienia teorii chaosu w nauczaniu fizyki w szkole średniej

syg. 2725 Podemski Krzysztof (lic.) Wyznaczanie współczynnika załamania i grubości warstw epitaksjalnych metodą pryzmatu sprzężonego

syg. 2726 Kawczyński Krzysztof (mgr) Teoria katastrof i kaustyki w zagadnieniach fizycznych

syg. 2727 Pryliński Rafał (lic.) Własności elektryczne polimerów

syg. 2728 Marcinkowska Justyna (lic.) Interferencja światła w cienkich warstwach  - wyznaczanie grubości warstw

syg. 2729 Wesołowski Robert (lic) Modyfikacja układu zasilania spektrometru masowego umożliwiająca detekcję jonów ujemnych

syg. 2730 Borucki Daniel (lic.) Modyfikacja układu sterowania laserem barwnikowym

syg. 2731 Mandra Sławomir (mgr) Program zarządzający i oraz komunikacyjny dla systemu EZ-KIT z procesorem ADSP-21990

syg. 2732 Łaszewski Krzysztof (mgr) Widma fotoabsorpcyjne kwantowych struktur metaloorganicznych

syg. 2733 Hejrowski Szymon (mgr) Measurement of carrier mobility in organic layer by time - of - flight (TOF) method

syg. 2734 Nowakowski Przemysław (lic.) Pomiar grubości warstw polimerowych metodami fotoodbicia i transmisji

syg. 2735 Trzeciak Julian (mgr) Kinetyka zaniku fotoprzewodnictwa selenku ołowiu (PbSe)

syg. 2736 Utrata Bartosz (lic.) Oprogramowanie diagnostyczne do badania serwonapędów SDD

syg. 2737 Baran Dominik (mgr) Efekt Meissnera w statystycznej cieczy spinowej

syg. 2738 Wichłacz Piotr (mgr) Modułowe projektowanie układów w strukturze FPGA - Virtex

syg. 2739 Brążkiewicz Maciej (lic.) Systemy operacyjne czasu rzeczywostego w komputerach PC

syg. 2740 Kobędza Andrzej (lic.) Magistrale komunikacyjne w systemach sterowania przemysłowego

syg. 2741 Rogowski Tomasz (lic.) Ogniwa fotowoltaiczne na bazie polimerów

syg. 2742 Tuchewicz Zbigniew (lic.) Zmiennoprądowe przewodnictwo struktur polimerowych

syg. 2743 Gronowski Krzysztof (lic.) Uniwersalny moduł detektora światła z wykorzystaniem magistrali USB

syg. 2744 Góra Michalina (lic.) Alfanumeryczny wyświetlacz LCD komunikujący sie z komputerem poprzez USB

syg. 2745 Wyszkowska Joanna (mgr) Warunki ekspozycji kultur tkankowych w miniaturowej komorze bezechowej na pasmo 900 i 1800 MHz

syg. 2746 Czaplicki Robert (lic.) Widma absorpcji i luminescencji polimerów przewodzących

syg. 2747 Korda Paweł (lic.) Badanie oporności warstw polimerowych metodą sondy czteropunktowej

syg. 2748 Osiński Marcin (mgr) Wpływ wybranych parametrów na wydajność sonoluminescencji

syg. 2749 Jastrzębski Daniel (lic.) Nieliniowe procesy grzania w pomiarach termoluminescencji - symulacje komputerowe

syg. 2750 Jastrzębski Jakub (mgr) Efekt Ramana

syg. 2751 Karnowski Karol (mgr) Generator impulsów pseudolosowych

syg. 2752 Słowikowski Marcin (mgr) Korelacje kątowe w sonoluminescencji

syg. 2753 Woźniak Zbigniew (mgr) Fotoluminescencja cienkich warstw polimerów przewodzących na podłożu szklanym

syg. 2754 Sikorski Łukasz (mgr) Spektroskopia optyczna szkła fluoroglinowego aktywowanego jonami Nd3+

syg. 2755 Winiarski Tomasz (mgr) Selekcja istotnych informacji

syg. 2756 Śmigielski Grzegorz (mgr) Układ sterowania silnikami krokowymi implementowany w strukturze programowalnej

syg. 2757 Podoracka Monika (mgr) Magnetyczne własności materii

syg. 2758 Krause Agnieszka (lic.) Pole elektryczne w materii

syg. 2759 Eliasz Dariusz (lic.) Stabilizowany prądowo wysokonapięciowy zasilacz do wyładowczych żródeł światła

syg. 2760 Cięgotura Radosław (mgr) Fizyka alternatywnych żródeł energii

syg. 2761 Sobocińska Anna (mgr) Badanie cech stanu defektowego w szkle fluoroaluminiowym aktywowanym jonami Pr3+

syg. 2762 Kozłowski Sławomir (mgr) Układ pomiaru natężenia przepływu - implementacja i pomiary zależności czasowych

syg. 2763 Kołodziejczak Marta (lic.) Spektroskopowe badania procesu fotojonizacji

syg. 2764 Piotr Masłowski (mgr) Układ pomiarowy do badania długoczasowych zaników fluorescencji

syg. 2765 Rataj Dariusz (lic.) Badanie oporności przeźroczystych warstw tlenkowych metodą sondy czteropunktowej

syg. 2766 Ilczuk Marek (mgr) Radioluminescencja warstw SrS:CeY

syg. 2767 Dziewiątkowska Ewa (mgr) Jerk: historia, własności i zastosowania fizyczne

syg. 2768 Grąbczewska Beata (mgr) Organiczne ogniwa słoneczne

syg. 2769 Kowalska Kamila (mgr) Zjawiska typu up-conversion w szkłach aktywowanych jonami Nd+3

syg. 2770 Wąs Karolina (mgr) Obliczenia i pomiar dawki w fantomie tkankopodobnym w brachyterapii endowaskularnej

syg. 2771 Ozdobińska Urszula  (lic.) Czujniki pojemnościowe

syg. 2772 Jankowski Jarosław (mgr) Spektroskopia Ramana w cienkich polikrystalicznych warstwach diamentowych otrzymywanych metodą CVD

syg. 2773 Winiecki Janusz (mgr) Weryfikacja obliczeń czasu napromieniowania w teleradioterapii

syg. 2774 Ciupa Małgorzata (mgr) Wyznaczanie dawki równoważnej metodą OSL

syg. 2775 Nowak Magdalena (lic.) Biomedyczne pomiary impedancji

syg. 2776 Rudewicz Karol (lic.) Badania ststystyczne - metody i błędy

syg. 2777 Turowski Paweł (mgr) Moduły programowe regulatorów położenia, prędkości i momentu dla procesora adsp 21990 do sterowania silnikami synchronicznymi z magnesami trwałymi

syg. 2778 Zasadowski Marek (mgr) Badania spektralne fotonapięcia krzemu porowatego w atmosferze różnych gazów

syg. 2779 Zduniak Mateusz (mgr) Teoretyczne badania niższych stanów eletronowo-oscylacyjnych cząsteczki pirymidyny

syg. 2780 Juszkiewicz Mariusz (lic.) Wykorzystanie programowalnej linii opóźniającej do pomiaru widm fotoluminescencji rozdzielonych w czasie krzemu porowatego

syg. 2781 Rusek Zbigniew (mgr) Nadajniki i odbiorniki sygnałów optycznych we współczesnej telekomunikacyjnej sieci światłowodowej opartej na systemie SDH

syg. 2788 Sztuka Agnieszka (lic.) Wyznaczanie zależności temperatury wrzenia od ciśnienia

syg. 2783 Grąbczewski Jacek (mgr) Wyznaczanie współczynnika załamania warstw mieszanych z naprężeniami metodą pryzmatów sprzężonych

syg. 2784 Stelmach Marcin (mgr) Badanie warstw polimerowych metodami fotoodbicia

syg. 2785 Szczepaniak Dariusz (mgr) Relacyjne bazy danych - aplikacje medyczne

syg. 2786 Jazowiecka Anna (mgr) Analiza danych obrazowych dna oka

syg. 2787 Boryszewski Łukasz (mgr) Temperaturowa zależność przewodnictwa elektrycznego cienkich warstw półprzewodnikowych

syg. 2788 Postrach Marcin (mgr) Klasyfikacja wysokowzbudzonych stanów atomu helu

syg. 2789 Piwiński Mariusz (mgr) Badanie nieelastycznych zderzeń elektron-atom kadmu

Warto odwiedzić