Biblioteka Instytutu Fizyki

rok założenia 1954

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane

Prace dyplomowe - 2006

syg. 3085 Fojt Wojciech (inż.) Wykorzystanie 12-bitowego przetwornika analogowo-cyfrowego sterowanego mikroprocesorem jednoukładowym do pomiarów fotoluminescencji

syg. 3086 Gorczyńska Iwona (dr) Rozdzielność obrazowania w spektralnej koherentnej tomografii optycznej

syg. 3087 Kuc Anna (lic.) Dualizm korpuskularno-falowy

syg. 3088 Lisiecki Jerzy (mgr) Wybrane problemy transmisji sygnałów optycznych w systemach DWDM

syg. 3089 Wiatr  Robert (mgr) Konstrukcja syntetycznych map radiowych oraz trójwymiarowa wizualizacja wyników symulacji MHD z promieniowaniem kosmicznym

syg. 3090 Korda Paweł (mgr) Modelowanie układu przekształtnikowego wytwrzajacego napięcie sinusoidalne

syg. 3091 Rzepecka Małgorzata (dr) DSpowalnianie i zatrzymywanie światła w optycznie modyfikowanych ośrodkach atomowych

syg. 3092 Zieliński Michał (dr) Wpływ efektów naprężeń na elektronowe i optyczne własności kropek kwantowych

syg. 3093 Wysocka Katarzyna (mgr) O tak zwanych siłach bezwładności

syg. 3094 Ronowicz Anna (mgr) Wykorzystanie symetrii do rozwiązywania problemów fizycznych na przykładzie prawa Gaussa

syg. 3095 Lisiecki Jerzy (mgr) Wybrane problemy transmisji sygnałów optycznych w systemach DWDM

syg. 3096 Balawajder Krystyna (lic.) Wybrane przyrządy optyczne    2005

syg. 3097 Wieczorek  Ewa (lic.) Efekty skończonej długości słowa w cyfrowym przetwarzaniu sygnałów    2005

syg. 3098 Pańka Maciej (lic.) Komputerowe sterowanie kolektorem słonecznym

syg. 3099 Rasmus Tomasz (lic.) Półklasyczne przybliżenie do wspólczynników 3j Wingera

syg. 3100 Zieliński Marek (mgr) Admitacyjne i fotoadmitacyjne badanie organicznych struktur luminezujących

syg. 3101 Jakubczyk Paweł (dr) Zastosowanie liniowych rozszerzeń algorytmów kombinatorycznych do diagonalizacji hamiltonianu jednowymiarowego magnetyka Heisenberga i jego unitarnych uogólnień

syg. 3102 Jakubczyk Dorota (dr) Geometryczna interpretacja układu pseudocząstek Bethego i ożaglowanych konfiguracji strunowych w modelu jednowymiarowego magnetyka Heisenberga

syg. 3103 Buszko Katarzyna (dr) Badanie nieasymptotycznych zachowań chaotycznych nieliniowych układów dynamicznych

syg. 3104 Sobecki Piotr (mgr) Konfiguracje pola elektromagnetycznego w falowodach i światłowodach

syg. 3105 Mikulski Maciej (mgr) Rozwinięcie peturbacyjne energii swobodnej nadprzewodnictwa względem potencjału

syg. 3106 Kubiak Karina (dr) Dynamiczne skutki oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego z białkami-modelowanie teoretyczne

syg. 3107 Szołna Alicja (mgr) Zjawisko jądrowego rezonansu magnetycznego z uwzględnieniem wpływu paramagnetycznych środków kontrastujących wykorzystywanych w MRI

syg. 3108 Kmieciak Rafał (mgr) Neuronowe modele indukcyjnego silnika klatkowego wykorzystane jako estymatory zmiennych stanu i modele statyczne obiektu

syg. 3109 Duszyński Dariusz (mgr) Środowisko programowe dla programów sterujących maszynami NC w czasie rzeczywistym w systemie operacyjnym Linux

syg. 3110 Kolenderski Piotr (mgr) Własności spektralne par fotonów generowanych w procesie parametrycznej konwersji częstotliwości

syg. 3111 Rejmus Krystian (mgr) Generacja drugiej i trzeciej harmonicznej w strukturach typu OLED

syg. 3112 Demianiuk Paweł (mgr) Fotoluminescencja polimerów przewodzących (PVK) - widma wzbudzenia i emisji

syg. 3113 Chmielecka Justyna (lic) Nauczanie mechaniki w szkole średniej - przykładowe scenariusze lekcji z doświadczeniami

syg. 3114 Marunowski Piotr (lic.) Ruch ciał w płaszczyźnie ekliptyki na przykładzie planety Mars - pomoce dydaktyczne z zastosowaniem modelowania 3D

syg. 3115 Lewicki Łukasz (lic.) Fizyka sportu - kolarstwo

syg. 3116 Olszewska Beata (mgr) Zjawisko fotoelektryczne

syg. 3117 Walczak Małgorzata (mgr) Napięcie powierzchniowe

syg. 3118 Juchniewicz Karol (inż.) Fotoluminescencja ftalocyjaniny magnezu

syg. 3119 Pyrc Sławomir (lic.) Perspektywy wykorzystania niekonwencjonalnych żródeł energii w Polsce

syg. 3120 Olszówka Michał (mgr) Ultradźwięki i ich zastosowanie

syg. 3121 Dwojacka Katarzyna (lic.) Mikroskopy

syg. 3122 Zientarska Sylwia (lic.) Promieniowanie kosmiczne

syg. 3123 Tomaszewska Magdalena (mgr) Nauczanie elementów fizyki współczesnej w szkole średniej

syg. 3124 Mańczuk Bogumiła (mgr) Edukacja zagadnień z zakresu fizyki jądrowej

syg. 3125 Gęsicki Maciej (lic) Niestandardowe sposoby wytwarzania prądu elektrycznego

syg. 3126 Lewandowski Piotr (inż.) Pomiar widm luminescencji ftalocyjanin w r óżnych temperaturach w zakresie 400-1200 nm

syg. 3127 Rudzki Krzysztof (inż.) Pomiar przewodnictwa zmiennoprądowego w środowisku LabVIEW 7.0

syg. 3128 Szymańska Anna (lic.) Wysokie napięcia w nauce i technice

syg. 3129 Rutka Szymon (mgr) Stabilizacja sonoluminescencji

syg. 3130 Pobożan Krzysztof (mgr) Oprogramowanie miernika przyspieszenia metodą Dopplera dla celów dydaktycznych

syg. 3131 Stochmalski Michał (mgr) Wdrożenie , implementacja i rozwój TCE - Tenson Contaction Engine

syg. 3132 Chrapkowska Dominika (mgr) Układy studni i barier kwantowych. Ścisłe rozwiązanie Równania Schrodingera

syg. 3133 Ludtke Bartłomiej (mgr) WStany związane i rezonansowe w sferyczno-symetrycznej kropce kwantowej

syg. 3134 Banaś Monika (mgr) Równania falowe w różnych dziedzinach fizyki

syg. 3135 Malicki Radosław (mgr) Wyznaczanie współczynnika załamania CuPC, Alq3 i CoPC metodą elipsometrii

syg. 3136 Bąk Agnieszka (lic.) Stosowanie natężeń linii widmowych w modelach mgławic planetarnych

syg. 3137 Sokół Dorota (mgr) Proces scyntylacji w kryształach BaF2:Ce

syg. 3138 Dąbkowska Ewa Maria (inż.) Pomiary widm absorpcji cienkich warstw ZnO otrzymywanych metodą od-gel (dip-coating)

syg. 3139 Liss Monika (inż.) Fotoluminescencja warstw ZnO otrzymywanych metodą od-gel (dip-coating)

syg. 3140 Chodoła Marzena (mgr) Radioluminescencja i absorpcja kryształów (LA, Ce)F3

syg. 3141 Kujawa Magdalena (mgr) Nieliniowe własności optyczne kryształów mieszanych Cd1-xMgxSe

syg. 3142 Drążkowska Grażyna (lic.) Formy i rozmiary komleksów gwiazdowych i obszarów H II w galaktykach spiralnych

syg. 3143 Krajewski Bartosz (mgr) WGeneracja drugiej harmonicznej światła w warstwach ZnO:ALprzygotowanych metodą dip-coating

syg. 3144 Borowski Piotr (dr) Badanie defektów z głębokimi poziomami w materiałach półprzewodnikowych metodą termicznie stymulowanej depolaryzacji     (2005)

syg. 3145 Dembowska Karina (mgr) Wydajność scyntylacji kryształów Lu(Y)AP:Ce(Mo) - zależności geometryczne

syg. 3146 Żochowska Agnieszka (mgr) Profile czasowe scyntylacji kryształów Lu(Y)AP:Ce(Mo)

syg. 3147 Urbanowicz Adam (mgr) Efekty temperaturowe w widmie neonu

syg. 3148 Gramowski Paweł (mgr) Fotoprzewodnictwo struktur polimerowych

syg. 3149 Pawlak Mariusz (mgr) Efekt Starka w widmie wodoru

syg. 3150 Bedekier Małgorzata (lic.) Księżyc i jego wpływ na Ziemię

syg. 3151 Michalska Ewelina (mgr) Przykłady wykorzystania technologii informacyjnej w nauczaniu fizyki

syg. 3152 Różański Marek (mgr) Własności spektralne wybranych materiałów prototypowych aktywowanych jonami Er

syg. 3153 Paprocki Marcin (mgr) Układ interfejsu wraz z interpolatorem łączący komputer PC z czteroma napędami skokowymi

syg. 3154 Wojnowski Dominik (mgr) Własności spektralne wybranych materiałów prototypowych aktywowanych jonami Pr3+

syg. 3155 Zaworski Łukasz (mgr) Analiza możliwości poprawienia rozdzielczości w układachnapędowych z silnikami skokowymi

syg. 3156 Tabor Kamil (mgr) Analiza wyników metodą obrotu zespolonego dla stanów rezonansowych

syg. 3157 Klamecki Dariusz (mgr) Aktywne metody nauczania - uczenia się optyki

syg. 3158 Antonowicz Michał (lic.) Analiza możliwości wykrywania prób zatrzymywania liczników energii elektrycznej przy pomocy magnesów neodymowych

syg. 3159 Kucharski Dominik (mgr) Transmisja danych w paśmie podczerwonym

syg. 3160 Dąbkowski Paweł Grzegorz (mgr) Sterowanie procesami powtarzalnymi drugiego rzędu

syg. 3161 Ćwikliński  Łukasz  (mgr) Sterowanie efektami specjalnymi za pomocą muzyki

syg. 3162 Walczyk Łukasz  (mgr) Odczytywanie i zapisywanie danych  na kartach magnetycznych i elektronicznych

syg. 3163 Rutkowska Monika (mgr) Opracowanie programów (Matlab/Simulink) do optymalizacji nastaw regulatorów PID w układach sterowania napędami

syg. 3164 Woronko Dariusz (mgr) Szeregowa transmisja USB dla systemu EURO

syg. 3165 Skinder Jakub (inż.) Transmisja danych w pętli prądowej

syg. 3166 Orczyc-Musiałek Bartosz (mgr) Ogniwa fotowoltaiczne

syg. 3167 Puc Monika (mgr) Bryła sztywna jako zabawka i element konstrukcji maszyn

syg. 3168 Kocur Tomasz (mgr) Otrzymywanie i badanie własności kontraktów elektrycznych metal-półprzewodnik

syg. 3169 Czoków Jarosław (mgr) Projektowanie regulowanej napieciem linii opóźniającej w środowisku Cadence

syg. 3170 Podczaski Marek (inż.) Widma fotoluminescencji ftalocyjaniny ZnPc w zakresie 400-1200 nm w różnych temperaturach

syg. 3171 Wilewski Paweł (inż) Pomiary admitancji związków polikrystalicznych w funkcji temperatury

syg. 3172 Piątkowski Jakub (mgr) Analiza i rozwój metod selekcji cech dla dużych problemów klasyfikacyjnych

syg. 3173 Nass Dominik (mgr) Wyznaczanie defektów z głębokimi poziomami w strukturach polimerowych met

syg. 3174 Choiński Sławomir (inż.) Telekomunikacja wczoraj i dziś

syg. 3175 Borowa Agnieszka (lic.) Efekt Lamba

syg. 3176 Błażkiewicz Rafał (inż.) Przewodnictwo elektryczne cienkich warstw ZnO wykonanych metodą sol-gel

syg. 3177 Chojnacka Róża (lic.) Fizyczne podstawy laseroterapii

syg. 3178 Serkowska Agnieszka (mgr) Liniowe i nieliniowe własności optyczne Alq3+

syg. 3179 Sankiewicz Lech (mgr) Poszukiwanie miernika ekstynkcji międzygwiazdowej

syg. 3180 Klenske Łukasz (lic.) Studnie kwantowe

syg. 3181 Kłosowiak Marta (mgr) Weryfikacja pomiarowa dawek w fantomie stałym w miejscach łączenia pól w niestandardowych warunkach radioterapii

syg. 3182 Gapiński Wojciech (mgr) Widma luminescencji związków polimerowych

syg. 3183 Dubrownik Łukasz (mgr) Badania molekularnych przyczyn zaćmy przy pomocy metod komputerowych

syg. 3184 Kumierczak Łukasz (lic.) Widmo adsorpcji i transmisji polimerów przewodzących w bliskiej podczerwieni

syg. 3185 Masiukiewicz Dorota (mgr) Weryfikacja pomiarowa dawek w fantomie wodnym w radioterapii całego ciała

syg. 3186 Nisterenko Łukasz (inż.) Charakterystyki stałoprądowe I-Y i TSD struktur Al-Si-MgPc-Al oraz Al-MgPc-Al

syg. 3187 Karczewski Andrzej (inż.) Pomiary stałoprądowe na przezroczystych warstwach ZnO

syg. 3188 Grabarczyk Agnieszka (mgr) Zjawisko rezonansu - pozytywne i negatywne skutki

syg. 3189 Sobieraj Jakub (inż.) Monitoring i wizualizacja stacji transformatorowej

syg. 3190 Kruszewska Joanna (mgr) Sterowanie komorą lęgową kaczek

syg. 3191 Bogacz Jacek (lic) Fizyka propagacji i percepcji dźwięku

syg. 3192 Tomczyk Katarzyna (mgr) Obrazowanie przepływów w modelowanych naczyniach krwionośnych za pomocą koherentnej tomografii optycznej

syg. 3193 Kaczmarek Witold (mgr) Organiczny tranzystor polowy

syg. 3194 Dams Łukasz(lic.) Efekt fotoelektryczny i zjawisko Comptona w badaniach własności scyntylacyjnych kryształów nieorganicznych

syg. 3195 Gurzyński  Mirosław (lic.) Prezentacja multimedialna na temat "Zasada działania lasera"

syg. 3196 Pawlak Sebastian (lic) Własności falowe cząstek materialnych

syg. 3197 Neumann Paweł (lic.) Oddziaływania van der Waalsa, zastosowanie w nauce i technice

syg. 3198 Ladorudzki Rafał (lic.) Promieniowanie synchrotronowe - własności i zastosowanie

syg. 3199 Szeptun Przemysław (inż.) Przetwornik A/C do pomiaru widm absorpcji

syg. 3200 Ciesielski Tomasz (inż.) Program sterujący pomiarem widm fotoluminescencyji

syg. 3201 Kukliński Adam (inż.) Widma transmisji struktur ftalocjaninowych z użyciem przetwornika A/C

syg. 3202 Chojna Marcin (mgr) Układ hydrauliczny tańczących fontann

syg. 3203 Strzelecki Michał (mgr) Fale elektromagnetyczne we wnękach rezonansowych

syg. 3204 Skowrońska Karolina (inż.) Transmisja danych poprzez sprzęg I2C

syg. 3205 Jagła Sylwia (mgr) Tomografia optyczna z podwójnym rozproszeniem na orbicie

syg. 3206 Mroziński Michał (mgr) Improving the sharpness of warefronts: Eyepieceless interferometer

syg. 3207 Warakomski Maciej (mgr) Wyznaczanie współczynnika załamania i grubości cienkich warstw epitaksjanych Alq3 metodą pryzmatu sprzężonego

syg. 3208 Lewandowski Wojciech (mgr) Badanie własności optycznych cienkich warstw CoPc oraz MgPc nanoszonych metodami MBE i Dip-coating

syg. 3209 Basierski Sebastian (inż.) Trasmisja światłowodowa

syg. 3210 Całczyński Bartosz (mgr) Fotoprzewodnictwo w strukturze organicznej ZnPc - GaAs (QDLTS)

syg. 3211 Kowalonek Damian (mgr) Interfejs JTAG i Kontroler TAP

syg. 3212 Kubik Piotr (mgr) Program sterujacy wieloosiową maszyną CNC pracujący w środowisku LINUX

syg. 3213 Bukowska Danuta (mgr) Precyzyjny pomiar częstości w cyfrowym spektrometrze wysokiej zdolności rozdzielczej

syg. 3214 Drzycimski Jacek (mgr) Własności spektralne wybranych materiałów prototypowych aktywowanych jonami holmu Ho3+

syg. 3215 Czachorowski Piotr (lic.) Badanie własności optycznych cienkich warstw metodą fotoodbicia

syg. 3216 Juszkiewicz Mariusz (inż.) Sterowany komputerowo dwukanałowy miernik napięcia stałego z generatorem impulsów prostokątnych na bazie mikrokontrolera typu PIC

syg. 3217 Rybarkiewicz Wojciech (mgr) Fotoabsorpcja modulowana związków metaloorganicznych

syg. 3218 Waczkowski Piotr (inż.) System pomiaru temperatury źródeł i podłoża w czasie nanoszenia cienkich warstw z użyciem termopar

syg. 3219 Hałaburda Marta (mgr) Fizyczne podstawy audiometrii

syg. 3220 Omański Jan (lic.) Krzywa rotacji galaktyki dla gwiazd OB

syg. 3221 Popławski Michał (mgr) Rozpraszanie kwantowe paczki falowej na prosych rodzajach potencjałów

syg. 3222 Sierant Sebastian (lic.) Widma fotoluminescsncyjne cienkich warstw polimerowych

syg. 3223 Blaumann Olgierd (mgr) Akustyka pomieszczeń

syg. 3224 Woźniak Mikołaj (mgr) Otrzymywanie i badanie własności magnetycznych mieszanych kryształów półprzewodnikowych Zn1-x-yMnxBeySe

syg. 3225 Balawajder Agnieszka (lic.) Perspektywy wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii w Polsce - aspekt dydaktyczny

syg. 3226 Słomczewski Marcin (lic.) Ogniwa paliwowe

syg. 3227 Bering Łukasz (inż.) Wirtualne laboratorium wybranych zastosowań sztucznych sieci neuronowych

syg. 3228 Ziutek Patryk (lic) Kinetyka fotoprzewodnictwa ZnO:Al

syg. 3229 Graban Radosław (inż) Sterowane żródło prądowe - wizualizacja

syg. 3230 Malecki Mariusz (mgr) Widma absorpcji polimerów przewodzących

syg. 3231 Kluszczyński Rafał (inż.) Problem optymalizacji przebiegu pętli w białkach - automatyzacja masywnych obliczeń

syg. 3232 Łukowski Grzegorz (inż.) Wizualizacja zagadnienia studni potencjału z wykorzystaniem systemu Mathematica

syg. 3233 Usowicz Krzysztof (inż) Arytmetyka liczb całkowitych dowolnej precyzji oraz system kryptologiczny RSA

syg. 3234 Tarasek Tomasz (inż.) Stanowisko dydaktyczne z układem napędowym Eurotherm 690+

syg. 3235 Górski Dariusz (inż.) Implementacja algorytmu sztucznych sieci neuronowych typu korelacji kaskadowej. (Wtyczka do Ghost Minera)

syg. 3236 Mach Maciej (inż.) Monitoring i wizualizacja napędu falownikowego

syg. 3237 Ruchalski Bartosz (lic.) Angiografia rezonansu magnetycznego

syg. 3238 Płoszajczak Radosław (inż.) Komputerowe modelowanie ruchu. Zderzenia kul- model bilardu

syg. 3239 Biernacki Andrzej (mgr) Budowa i wykorzystanie systemów sterowania silnikami skokowymi do wytwarzania cienkich warstw metodą ablacji laserowej

syg. 3240 Wolny Tomasz (mgr) Projekt implementacji modułu Doktoranci w systemie USOS i USOSWeb

syg. 3241 Matusiewicz Sławomir (lic.) Organiczny tranzystor polowy

syg. 3242 Banach Krzysztof (lic.) Własności elektryczne przeźroczystych warstw przewodzących

syg. 3243 Gruda Mariusz (lic.)Złudzenia optyczne

syg. 3244 Bukowski Bartosz (lic.)Pole elektrostatyczne

syg. 3245 Franckowski Kazimierz (mgr) Optyczne metody analizy skażeń środowiska naturalnego

syg. 3246 Łoziński Paweł (inż.) Optymalne sterowanie ogniwem fotowaoltaicznym w połączeniu z magazynem energii

syg. 3247 Borczyński Dawid (inż.)Sterowane źródło prądowe

syg. 3248 Bartnicki Daniel (lic.) Podstawy techniki cyfrowej

syg. 3249 Szalacha Krzysztof (mgr) Solitony opytczne i ich zastosowanie w telekomunikacji światłowodowej

syg. 3250 Buchowiecki Marcin (dr) Atom harmonium jako narzędzie do testowania funkcjonałów macierzy gęstości

syg. 3251 Kola Maciej (inż.) Otrzymywanie warstw metodą wirowania (SPIN COATING) - budowa aparatury

syg. 3252 Idzik Marek (hab.) Silicon multiplicity detector in the NA50 experiment in the CERN SPS. From design to physics results

syg. 3253 Słupski Romuald (dr) Efekt korelacji  elektronowej w większych zamknięto-powłokowych układach atomowych w świetle wyników metody Møllera-Plesseta

syg. 3254 Bosek Maciej (dr) Modelowanie błądzenia centrum nacisku człowieka  - Bydgoszcz 2006

syg. 3255 Puzdrowski Andrzej  (inż.) Automatyczny pomiar oporności metodą czterech sond

syg. 3256 Nowak Lidia (dr) Anizotropia czynnika Landego w strukturach węglowych

syg. 3257 Cetnar Jerzy (hab.) Development and applications of MCB Monte Carlo continuous energy burning coole

syg. 3258 Pawlik Michał (mgr) Admitancja i fotoadmitancja struktur ZnPc (2007)

syg. 3259 Kwiatkowski Marcin (lic.) Elektryczność w naszych domach

syg. 3260 Dubicki Radosław Dawid (mgr) Sterowanie napędem dysku twardego

syg. 3261 Komorowski Karol Andrzej (mgr) Silna stabilność praktyczna procesów powtarzalnych

syg. 3262 Ficner Rafał (lic.) Elektryczne źródła światła

syg. 3263 Michalska Katarzyna (lic.) Silniki elektrycze

syg. 3264 Mroczkowski Robert (inż.) Komputerowe sterowanie kolektorem słonecznym

syg. 3265 Chandzel Joanna (lic.) Metody zwiększania zainteresowania uczniów nauką przedmiotów ścisłych (2007)

syg. 3266 Benzhour Khalid (dr) Wpływ gazów buforujących (N2Ar) na własności warstw diamentowych

syg. 3267 Dalasiński Paweł (dr) Optyczne własnościcienkich warstw tri-18-hydroksy-chinolino glinu wytwarzanych metodą termicznego naparowywania

 

 

 

 

Warto odwiedzić