Biblioteka Instytutu Fizyki

rok założenia 1954

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

 

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane Pomoc

Prace dyplomowe - 1964

syg. 199 Bystroń Bronisław (mgr) Badanie w...... barwników akrylowych

syg. 200 Kokolus Zofia (mgr) Zależności wielu absorpcyjnych roztworów chlorofilu a od temperatury

syg. 201 Rudecki Piotr (mgr) Budowanie układu do dtabilizacji częstości mikrofal w spektrometrze paramagnetycznego rezonznsu jądrowego

syg. 202 Włodarczyk Maria (mgr) Badanie zależności natężenia elektroluminescencji od temperatury dla fosforów ZnS-Cu i ZnS-Cu+ZnO

syg. 203 Żółtowski Zbigniew (mgr) Wyznaczanie względnych mocy składowych linii dubletów serii głównej cezu           1963            

syg. 204 Śliwicki Edward (mgr) Paramagnetyczny rezonans elektronowy w węglu wygrzewanym w temperaturach 1400º-2000º C                                                                                                                                                                                                          1962

syg. 205 Głuszkowski Henryk (mgr) Rentgenograficzne badanie zmian w strukturze krystalicznej MgSO47H2O,  SO47H2O,  CoSO47H2O wywołanych rozcieńczeniem                                                                                                                        1962                                                                                                                                                                                                                                  syg. 206 Sodolski Henryk (mgr) Otrzymanie i badanie układu niejednorodnego polkrystalicznego siarczku kadmu      1962             

syg. 207 Śliwicka Krystyna (mgr) Elektroluminofory aktywowane metodą elektrolityczną   1962                                             

syg. 208 Budziński Jan (mgr) Elektrooptyczne modulatory światła wysokich częstości      1960  
                                                             

syg. 209 Jasiński Janusz (mgr)  Badanie zleżności napięciowej układu widmowego elektroluminoforu ZnCdS                                     1959

syg. 210 Oczkowski Lucjan (mgr) Budowa aparatury termograficznej. Wpływ domieszek siarki na krzywe termograficzne siarczku cynku

syg. 211 Pstrzekański Marek (mgr) Otrzymywanie monokryształów selenku cynku

syg. 212 Buja Zdzisław (mgr) Widmo energrtyczne fotonów powstałych z rozpadu neuronów generowanych w zderzeniach wysokiej energii cząsteczek promieniowania kosmicznego w węglu na wysokości 3200 m n.p.m.                                                             Kraków 1964

syg. 213 Łożykowski henryk (mgr) Elektroluminescencjs ZnS w przr=ejściach p-n                                                                                1962

syg. 214 Welowczyk Jerzy (mgr) Rozkład przestrzenny, energetyczny i natężenie składowej merzonej w kaskadach elektronowych z uwzględnieniem wielu fotonów pierwotnych                                                                                                                                      Łódź 1964

syg. 215 Ostrowski J.W.  (mgr) Rekombinacje zderzeniowe w półprzewodnikowych warstwach Tl2S

syg. 216 Gazda Emil (mgr) Pomiar stopnia polaryzacjipodstawowej w niskiej temprraturze                                                                    1955

syg. 217 Chaja Józef (mgr) Tranzystorowe układy wzmacniającące    1955                                                                                       

syg. 218 Woszczyk Ewa (mgr) Badanie parametrów drgań torsyjnych drobin antracenu w roztworze

syg. 219 Ohanowicz Krystyna (mgr) Wpływ protonizacji wiązań wodorowych na widma i anizotropie emisji roztworów praf.....

syg. 220 Bednarek Waldemar (mgr) Budowa aparatury do spektroskopii masowej z zastosowaniem amegatronu

syg. 221 Glińska Alicja (mgr) Badanie parametrów drgań torsyjnych drobin antracenu w roztworze

syg. 222 Nowak Zbigniew (mgr) Badania widmowe barwników akcydynowych

syg. 223 Glaser Rudolf (mgr) Absorbcja chlorofilu w ośrodku anizotropowym

syg. 224 Bednarek Anna (mgr) Wpływ .. aktywatorów galu i jodu na foto- i elektroluminescencję ZnS

syg. 225 Bieńkowski Cezary (mgr) Zależność jasności elktroluminescencji od temperatury i wpływ zmiennego pola elektrycznegomna fotoluminescencję fosforów ZnS-Cu i ZnS + ZnO-Cu

syg. 226 Jarecka Bożena (mgr) Pomiary adsorpcyjne ma węglach

syg. 227 Dębowski Tomasz (mgr) Fotluminescencja  ZnS

syg. 228 Klonowski Tadeusz (mgr) Przyrząd do obliczania całek Condonowskich       1956                                                

syg. 229 Śmiglewska  Krystyna (mgr) Badanie termoluminescencji ZnS-Cu i Cu S-B i  ....                                         1962

syg. 230 Skonieczny Juliusz (mgr) Okreslenie stężeń barwników organicznych w stałych rozpuszczalnikach żelatynowych na podstawie ich widmaabsorpcji    
widmaabsorpcji                                                                                                                                                                                       

syg. 231 Izbaner Rajmund (mgr) Badanie stopnia polaryzacji monokryształu antracenu zabarwionego naftacenem                             1956

syg. 232 Łęgowski Stanisław (mgr) Wyznaczanie przepuszczalności wału potencjalnego przy pomocy aparatu do całkowania równań Schrelingera                                                                                                                                                                                                1955

syg. 233 Trumpkej Zybmunt (mgr) Anizotropia emisji roztworów chlorofilu a

syg. 234 Stosik Jerzy (mgr) Badanie fotoelektrycznych własności mierzonych układów polikrystalicznych typu CdSx CdSe1-x /x-1/     1962

syg. 235 Kołtun Stefan (mgr) Widma absorbcyjne organofosforów                                                                                                         1962

syg. 236 Matusiak Anna (mgr) Zależność widm absorpcji chlorofilu a od zawartości wody w rozpuszczalniku

syg. 237 Rebe Nelly (mgr) Widma drobin dwuatomowych                                                                                                                        1963

syg. 238 Strzelewicz Jan (mgr) Badanie prawdopodobieństwa przebicia w niskociśnieniowych ksenonowych lampek błyskowych w obszarze ...

syg. 239 Stadnicki Maciej (mgr) Budowa aparatury do analizy gazu z zastosowaniem amegetronu

syg. 240 Sołoducha Eugenia (mgr) Fluorescencja chlorofil                                                                                                                    1963

syg. 241 Rozenkiewicz Bożena (mgr) Widmo absorbcyjne: oranżu metylowego, błękitu takichynowego i eozyny                               1962

syg. 242 Kiełczyńska Jadwiga (mgr) Elektroluminescencja fosforów: CaS-Mn i mieszanin CaS-Mn z HgS i CaS-Mn2CdS                1961

syg. 243 Grzenda Regina (mgr) Elektroluminescencja siarczku cynku aktywowanego miedzią                                                            1960

syg. 244 Ratajczak Zbigniew (mgr) Metody przybliżonego rozwiązywania równań różniczkowych w zastosowaniu do pewnych zagadnień teorii sprężystości                                                                                                                                                                        Poznań 1964

syg. 245 Saksowa Zofia (mgr) O zjawisku elektroluminescencji iwłasnościach dielektrycznych niektórych ZnS-fosforów      Warszawa

syg. 246 Różyczka Jerzy (mgr) Zjawisko ........... w rezonansie jądrowym                                                                                              1959

syg. 247 Balcerowicz Kazimierz (mgr) Paramagnetyczny rezonans jądrowy                                                                                           1958

syg. 248 Wesseley Mariusz (mgr) Stabilizacja natężenia pola magnetycznego przy pomocy rezonansu jądrowego                               1959

syg. 249 Szczurek Tomasz (mgr) Fazowo-czuły efektor [loock-in amplifines]                                                                                           1959

syg. 250 Makowski Jerzy (mgr) Wykrywanie przecieków w rurociągach wodnych za pomocą izotopów promieniotwórczych

syg. 251 Stawicki Mieczysław (mgr) Gererator kwarcowy do stabilizacji pola magnetycznego w rezonansie jądrowym                          1958

syg. 252 Koloch Stanisław (mgr) Wzmacnianie prądu stałego przy pomocy prądu zmiennego                                                               1959

syg. 253 Piłat Maksymilian (mgr) Mechaniczne i termiczne własności pewnych suspensji                                                          Lublin 1964

syg. 254 Majewski Michał (mgr) Wieloraka produkcja pionów w zderzeniach II-N wg teorii statystycznej w wersji momentu pędu Łódź 1964

syg. 255 Mozrzymas Jan (mgr) Interpretacje fizyczna rozmaitości analitycznych                                                                     Wroclaw 1964

syg. 256 Białas Andrzej (mgr) Prpmieniotwórczość i ruch dipolu magnetycznego                                                                    Kraków

syg. 257 Kowalska Antonina(mgr) Fotodezintegracja 9Be z uwzględnieniem możliwosci wzbudzania 8Be                             Kraków 1961

syg. 258 Skierczyńska Jadwiga (mgr) Powolne procesy relaksacyjne na............ wywołane działaniem pola elektrycznego i światła             Lublin 1962

syg. 259 Gajewski Tomasz (mgr) Quasi-klasyczne przybliżenie w teorii rozproszeń elektronów na atomach                              Lublin 1962                             

syg. 260 Juźków Marian (mgr) Elektrooptyczne modulatory światła wysokiej częstości                                                                          1960

syg. 261 Benisz Jerzy (mgr) Pomiar energii oraz przekroju czynnego reakcji [μ, α] dla pewnych                                           Katowice 1964

syg. 262 Gaworek Tomasz (mgr) Korelacje kątowe promieniowania gamma niektórych izotopów, pierwiastków z grupy ziem rzadkich  Lublin 1964

syg. 263 Dowgird Jerzy (mgr) Interferencja światła typu odbicie-załamanie we włóknie przeźroczystym                                   Lublin 1964

syg. 264 Rafałowicz Jerzy (mgr) Badania nad opornikami węglowymi w termometrii niskotemperaturowej  (temperatury helowe)          Wrocław 1964

syg. 265 Szczepaniak Krystyna (mgr) Badanie widma oscylacyjnego układu chloroform - donor elektronu                         Warszawa 1964

syg. 266 Danielowiczowa Anna (mgr) O asymptotycznym zachowaniu się potencjałów cieplnych po krzywych nieograniczonych Kraków 1964

syg. 267 Ciok Pelagia (mgr) Emisja cząsteczek po   lnych w oddziaływaniuprotonów o energiach 10GeV z ciężkimi jądrami emulsji fotograficznej                                                                                                                                                                          Warszawa 1964

syg. 268 Paszkiewicz Marian Stanisław (mgr) Elektrolityczne otrzymywanie porowatych płyt z proszków niklowych i badanie ich własności                                                                                                                                                                                    Poznań 1964                                                                                                                      

syg. 269 Marzec Władysław (mgr) WPrzejscie fazowe drugiego rodzaju w krysztale o grupie przestrzennej Cu6n                Poznań 1964

syg. 270 Rohlecher Józef (mgr) Oddziaływania miedzycząsteczkowe w modyfikacjach α i β kryształów p-nitrofenolu             Wrocław1964

syg. 271 Ginter Jerzy (mgr) Anizotropia zjawisk transportu w n-CdSe

syg. 272 Stankowska Jadwiga (mgr) Badania procesu starzenia się siarczani trójgliceryny (TGS)                                                     Poznań 1964

syg. 273 Hilczerowa Bożena (mgr) Wpływ napromieniowania neutrinami reaktorowymi na własności ferroelektryczne tytanianu baru Poznań 1964

        Bład w numeracji rok 1965 zaczyna się o 100 nr dalej czyli  od 374

Warto odwiedzić