Biblioteka Instytutu Fizyki

rok założenia 1954

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane

Prace dyplomowe - 1965

syg. 374 Święcki Michał (mgr) Rezonanse  hiperonowe                                                                                            Warszawa 1965
                                                                                                                                                                                           

syg. 375 Macher Joachim (mgr) Badanie emisji egzoelektronów z plastycznie deformowanego glinu                       Wrocław 1965

syg. 376 Senatorski Andrzej (mgr) Fale spinowe w strukturach magnetycznych, należacych do pewnej rozszerzonej klasy struktur spiralnych (namagnesowanie)

syg. 377 Bazoń Czesław (mgr) Wybrane właściwości magnetyczne i elektryczne monokryształów nitkowych (whiskerów) żelaza                                                                                                                                                                                                         Wrocław 1965 

syg. 378 Wysłocki Bolesław (mgr) Remanencyjne struktury domerowe, procesy przemagnesowania i krzywe magnesowania dużego monokryształu hebaltu...                                                                                                                                                             Gliwice 1965

syg. 379 Sroka Jan (mgr) Pewne właściwości zderzeń jądro-jądro o energii średniej 20 GeV / nukleon w emisji fotograficznej  Łódź 1965

syg. 380 Pniewska Janina (mgr) Foto i elektro - termoluminescencja aktywowanych ZnS                                                                   1963

syg. 381 Pyszka Janina (mgr) Termoluminescencja siarczku cynku aktywowanego miedzią                                                               1961

syg. 382 Nehring Irena (mgr) Wyrób elektroluminoforów - badanie czynników wpływających na jasność ich świecenia                   1959

syg. 383 Czernis krystyna (mgr) Badanie cienkich warstw ZnSe i efekt fotowoltaiczny

syg. 384 Chyliński Grzegorz (mgr) Badanie parametrów lamp neonowych zasilanych energią wysokiej częstości

syg. 385 Nowakowska Krystyna (mgr) Luminofory ZnSi Cu z czerwonym świeceniem

syg. 386 Błotniak Ewa (mgr) Pomiar absorbcji rezonansowej linii D sodu w zależności od temperatury przy ustalonej gęstości gazu obcego

syg. 387 Bylicki Franciszek (mgr) Pomiar absorpcji rezonansowej linii D sodu w zależności od temperatury przy ustalonej gęstości gazu obcego

syg. 388 Ciuryło Jan (mgr) Orientacja oscylatorów emsji acetylowo-fenylowych antracenu

syg. 389 Woliński Leszek (mgr) O wpływie ekstyncji światła i progu wrażenia świetlnego na widoczność punktowych żródeł świetlnych w atmosferze

syg. 390 Król Tadeusz (mgr) Wpływ elektrody zapłonowej na napięcie przebicia spontanicznego w liniowych lampach błyskowych

syg. 391 Strzelewicz Anna (mgr) Wyznaczanie objętości drobin uraniny wraz z otoczką solwatacyjną metodą dyfuzji

syg. 392 Iszczek Wiesław (mgr) Wyznaczanie struktury i powierzchni węgli metodą absorpcyjną

syg. 393 Wierzchucki Jan (mgr) Wpływ żelaza na fotoprzewodnictwo i tarzenie polikrystalicznych spieków na bazie CdS

syg. 394 Herman Franciszek (mgr) Przyrząd do pomiaru pola magnetycznego przy pomocy paramagnetycznego rezonansu jądrowego

syg. 395 Markiewicz Stanisław (mgr) Badanie wpływu środowiska otaczającego powierzchnię półprzewodnika w pobliżu złącz p-n na parametry elektryczne tranzystorów germanowych w.cz. typu "MESA"                                                                             Warszawa 1965

syg. 396 Słowiński Stanisław (mgr) Otrzymywanie i badanie własności cienkich warstw ZnSb

syg. 397 Puzdrowski Edmund (mgr) Budowa aparatury do mierzenia średnich czasów życia fotoluminescencji

syg. 398 Hoch Zygmunt (mgr) Wpływ obróbki termicznej na niektóre własności elektroluminoforów ZnS:Cu, Cl          

syg. 399 Woliński Leszek(mgr) O wpływie ekstyncji światła i progu wrażenia świetlnego na widoczność punktowych źródeł świetlnych w atm osferze                                                                                                                                                                           Gdański 1965

syg. 400 Małuszyńska Krystyna (mgr) Rozkłady energrtyczne i węglowe neutronów w reakcji Li7 (d, n) Be8 przy energii elektronów 200 kev.                                                                                                                                                                                          Łódź 1965

syg. 401 Jóźwiak Jan (mgr) Magnetyczne właściwości żelazinów barowo-strontowych BaOx 1-x SO, 6Fe2O3                 Poznań 1965

syg. 402 Kunisz Marta Danuta (mgr) Stosunki natężeń linii widmowych w dubletach widm łukowych aluminium, indu i talu  Kraków 1957

syg. 403 Śledziowski Roman (mgr) Spektrometr jądrwego rezonansu kwadropolowego                                                   Kraków 1965

syg. 404 Kulgawczyk Dominik (mgr) Temperaturowa zależność wewnętrznych pół magnetycznych w getycie (autoreferat)

syg. 405 Wesołowska Cecylia (mgr) Własności optyczne cienkich warstw galu, inlu i talu w zakresie długości fal od 0,22μ do 2μ     Wrocław 1965

syg. 406 Apanasewicz S   (mgr) Nieustalone przepływy osiowo-symetryczne w magnetogazodynamice                          Gdańsk 1964

syg. 407 Bajorek Antoni (mgr) Badanie rotacyjnej dynamiki grup molekularnych w kryształach metodą niesprężystego rozpraszania neutronów                                                                                                                                                                                 Kraków 1965

syg. 408 Korybut-Daszkiewicz Olgierd (mgr) Relaksacja jądrowa w ciekłym chlorowodorze. Badania technik echa spinowego      Kraków 1965

syg. 409 Bożnik Eugeniusz (mgr) Pomiar momentów magnetycznych krótkożyciowych stanów wzbudzonych jąder metodą korelacji ukierunkowanych gamma-gamma                                                                                                                                             Kraków 1965

syg. 410 Bach Władysław (mgr) Własności potencjałów o jądrach dwu lub więcej zmiennych i ich zastosowanie              Kraków 1965

syg. 411 Nowakowski Janusz (mgr) Metoda SC LCAO MO i jej zastosowanie fizykochemiczne                          

syg. 412 Łosińska-Prus Zofia (mgr) Wprowadzenie przestrzennych równań ruchu falowego gazu z teorii i kinetyczno-molekularnej Wrocław 1965

syg. 413 Wesołowska Cecylia (mgr) Własności optyczne cienkich warstw galu, indu i talu w zakresie długości fal od 0,22μ do 2μ Wrocław 1965

syg. 414 Smolińska Barbara (mgr) Nowy typ półprzewodnika organicznego wielkocząsteczkowego (układ dwuskładnikowy)        Warszawa 1965

syg. 415 Rohoziński Stanisław Grzegorz (mgr) Zastosowanie funkcji Greena w teorii materii jądrowej                         Warszawa 1965

syg. 416 Wojciechowski Henryk (mgr) Elastyczne rozpaszanie cząstek Alfa na jądrach atomowych                                 Kraków 1965

syg. 417 Wycech Sławomir (mgr) Rola dwunukleonowych korelacji krótkiego  zasięgu i stanów rezonznsowych hiperonów w niemezonowych rozpadach K mezoatomów                                                                                                                        Warszawa 1965

syg. 418 Bojarski Czesław (mgr) Niektóre zagadnienia miedzymolekularnej migracji energiiwzbudzania i depolaryzacji stężeniowej fotoluminescencji roztworów stałych                                                                                                                                         Gdańsk 1961

syg. 419 czyński Andrzej(mgr) Fotoprzewodnictwo oraz efekt fotowoltaiczny w warstwach polikrystalicznych siarczku kadmu      1962

syg. 420 Haman Krzysztof (mgr) O supereliabatycznym gradiencie temperatury w atmosferze swobodnej nad CHA-PA

Warto odwiedzić