Biblioteka Instytutu Fizyki

rok założenia 1954

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane

Prace dyplomowe - 1966

1966

syg. 421 Kozłowski Sławomir (mgr) Własności spektralne chlorofilu a w ośrodku anizotropowym

syg. 422 Łypka Małgorzta (mgr) Proces starzenie elektroluminoforów ZnS w zależności od stężenia aktywatorów

syg. 423 Jung Jerzy Stanisław (mgr) Otrzymywanie i badanie własności fizycznych cienkich warstw InSb

syg. 424 Nowakowska Mirosława (mgr) Otrzymywanie i badanie własności napo.....wanych warstw CdS

syg. 425 Polakiewicz Lech (mgr) Budowa fluorometru

syg. 426 Remiszewicz Maria (mgr) Pomiar absorpcji rezonansowej linii D sodu w zależności od temperatury i ciśnienia gazu obcego

syg. 427 Piechowicz Maria (mgr) Badanie spieków polikrystalicznych CdS aktywowanych w atmosferze azotu

syg. 428 Jachyra Krystyna (mgr) Badania absorpcji drobin w ośrodku stałym w warunkach silnego wzbudzenia

syg. 429 Jachowicz Irena (mgr) Pomiar absorpcji rezonansowej linii D sodu w zależności od temperatury i ciśnienia gazu obcego

syg. 430 Hermann Ewa (mgr) Badanie paramagnetycznego rezonansu elektronowego w węglach aktywowanych w zależności od wielkości powierzchni

syg. 431 Grześkowiak Norbert (mgr) Budowa lampy rezonansowej z parą rubidu

syg. 432 Grochowski Wojciech (mgr) Automatyczna korelacja częstości mikrofal w spektrometrze paramagnetycznego rezonznsu elektronowego

syg. 433 Dutkiewicz Jerzy (mgr) Wyznaczanie objętości drobin uraniny wraz z otoczką salwatacyjną metodą dyfuzji

syg. 434 Dutkiewicz Barbara (mgr) Wyznaczanie objętości drobin uraniny wraz z otoczką salwatacyjną metodą dyfuzji

syg. 435 Dunajska Zofia (mgr) Wyznaczanie struktury porowatej węgli metodą Cranstona-Inkleya

syg. 436 Affelelt Marcin (mgr) Termoluminescencja CaSo4 - Zn wzbudzanego promieniami X

syg. 437 Bomek Jan (mgr) Wpływ elektrody zapłonowej na napięcie przebicia spontanicznegow liniowych lampach błyskowych

syg. 438 Kozłowska Halina (mgr) Widmo polaryzacji agregatów chlorofilu a

syg. 439 Trawiński Stanisław (mgr) Rola tlenu w formowaniu spinowych centrów w węglach                                                      1965

syg. 440 Pawlak Janusz (mgr) Badanie wpływu domieszek Mn, Ni, Pb na fotoprzewodnictwo CdS oraz na przebieg starzenia oporników fotoelektrycznych

syg. 441 Walentynowicz Emanuel (mgr) Badanie wzbudzonych światłem o dużym natężeiu organofosforów borowych     Poznań 1966

syg. 442 Trawiński Stanisław (mgr) Rola tlenu w formowaniu spinowych centrów w węglach                                                      

syg. 443 .Rosiński K..... (mgr) Badanie we fluorescencji rezonansowej efektów związanych z zachowaniem, przy wzbudzeniu optycznym, spójności wprowadzonej do stanu podstawowego                                                                                                               Warszawa 1966

syg. 444 Subotowicz Mieczysław (mgr) Badanie jadrowych elementów macierzowych w rozpadzie beta niektórych pierwiastków ziem rzadkich                                                                                                                                                                                        Lublin 1966

syg. 445 Suckewer Szymon (mgr) Spektralne badania efektywności grzania plazmy wysokotemperaturowej w dziale plazmowym  Warszawa 1965

syg. 446 Borowski Feliks (mgr) Rozpraszanie neutronów powolnych przez drobiny CH3OH                                              Warszawa 1962

syg. 447 Ryteń Joanna (mgr) Ruch a promieniowanie grawitacyjne

syg. 448 Białynicka-Birula Z. (mgr) Opis cząstek nietrwałych w kwantowej teorii pola                                                       Warszawa teokwantowej                                                                                                        

syg. 449 Rogalska Zofia (mgr) Badanie rotacji drobin ciekłego metanu za pomocą rozpraszania neutronów                    Kraków 1962

syg. 450 Wojciechowski Kazimierz Franciszek (mgr) Teoria przejść porządek-nieporządek a n-składnikowych stopach metalicznych  Wrocław 1959                

syg. 451 Miękisz Stanisław (mgr) Nieliniowe zagadnienia przepływu cieczy lepkiej przez naczynia o elestycznych ściankach

syg. 452 Demiański Marek (mgr) Pewne nowe klasy rozwiązań równań Einsteina                                                           Warszawa                                                                                                            

syg. 453 Rauchfleisz Jerzy (mgr) Termoluminescencja CaSO4 - Cel wzbudzonego promieniami X

syg. 454 Gazda Emil (mgr) Pomiar stopnia polaryzacji podstawowej w niskiej temperaturze                                                        1955

syg. 455 Waleryś Henryk (mgr) Badanie własności widmowych akryflawiny, proflawiny oraz ich mieszaniny - trypaflawiny w roztworach sztywnych polialkoholu winylu

syg. 456 Polacka Bogumiła (mgr) Wpływ rozpuszczlnika na widma elektronowe i anizotropię emisji fluoryzujących związków organicznych

syg. 457 Chybicki Mieczysław (mgr) Badanie mechanizmu przewodnictwa i jonizacji w cieczach dielektrycznych napromieniowanych cząstaki alfa i beta                                                                                                                                                                                Gdańsk 1965

syg. 458 Kwiatkowski J. Stanisław (mgr)  Struktura i widmo elektronowe drobin organicznych podstawionych grupami donorowymi

syg. 459 Polacka Bogumiła (mgr) Wpływ rozpuszczalnika na widma elektronowe i anizotropię emisji fluoryzujących związków organicznych                                                                                                                                                           Gdańsk 1966

syg. 460 Chybicki Mieczysław (mgr)Badanie mechanizmu przewodnictwa i jonizacji w cieczach dielektrycznych napromieniowanych cząstaki alfa i beta                                                                                                                                                                  

syg. 461 Pohoski Romuald (mgr) Badaniewielu emisyjnych i anizotropii emisji fluorescencji fosforów organicznych metodą separującą światła fosforescencji                                                                                                                          Gdańsk 1966

syg. 462 Rogaczewski Jerzy (mgr) Rozszerzanie ciśnienia singletowej linii rezonansowej rtęci                    Warszawa 1966

syg. 463 Ruziewicz Zdzisław (mgr) Badanie kwazilinowe wielu luminescencji cząteczek wieloatomowych w zamrożonych roztworach krystalicznych                                                                                                                                       Wrocław 1965

syg. 464 Martin Jerzy (mgr) Fotoluminofory i elektroluminofory                                                                                        1958

syg. 465 Stodolna Maria (mgr) Określanie stężeń barwników organicznych w stałych rozpuszczalnikach na podstawie ich widma absorpcji                                                                                                                                                                    1956

syg. 466 Soska Frantisek (mgr) Vztahy mezi konstantami topelnymi, elektryckymi, mechanickymi a magnetyckymi            Liberec 1966

syg. 467 Fintak Jan (mgr) Metoda rezolwenty w teorii ciśnieniowego rozszerzenia linii widmowych

syg. 468 Wolniewicz Lutosław (dr) Badanie elektronowego stanu podstawowego drobiny wodoru w przybliżeniu adiabatycznym

syg. 469 Miczyński Jacek (mgr) Przyrząd do obliczania całek condorowskich - fotoelektryczne odwzorowanie funkcji własnych  1955  

syg. 470 Szczepański Czesław (mgr) Przyrząd do obliczania całek condorowskich. Integrator iloczynów                         1955

syg. 471 Łożykowski  Henryk (mgr) Przyrząd do obliczania całek condorowskich. Wzmacniacze prądu stałego              1955

syg. 472 Machholz Zenon (mgr) Przyrząd do obliczania całek condorowskich                                                                    1955

syg. 473 Nowak Bazyli (mgr) Wyznaczanie wspolczynników absorpcji roztwory NH4 -fluoresceiny jako funkcji stężenia    1955

syg. 474 Hałaciński Bogumił (mgr) Badania oddziaływania dyslokacji z elektronami punktowymi w deformowanych monokryształach NaCl

Warto odwiedzić