Biblioteka Instytutu Fizyki

rok założenia 1954

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane

Prace dyplomowe - 1967

 1967

syg. 475 Poliszko Stefan (mgr) Wydajność fotoluminescencji związków organicznych

syg. 476 Piotrowicz Jan (mgr) Nadprzewodnictwo w świetle osiągnięć fizyki współczesnej oraz niektóre możliwości zastosowane w technice

syg. 477 Rawa Jan (mgr) Dozymetry termoluminescencyjne

syg. 478 Politowski Marian (mgr) Zjawisko fotoelektryczne i jego zastosowania a automatyce

syg. 479 Kowalska Anna (mgr) Elektroluminescencja przy wstrzykiwaniu nośników mniejszościowych

syg. 480 Karpińska Adalheiel (mgr) Badanie własności optycznych naftacenu

syg. 481 Cyrnek Leokadia (mgr) Luminescencja cienkich warstw jodku srebra

syg. 482 Przybysz Jadwiga (mgr) Badanie własności optycznych naftacenu

syg. 483 Koszarski Jan (mgr) Budowanie elektromagnesu do efektu Halla

syg. 484 Kwiatkowski Stanisław (mgr) Badania spektroskopowe drobin organicznych

syg. 485 Froehchlich Jolanta (mgr) Wpływ domieszek na przenikalność elektryczną w polikrystalicznym siarczku kadmu

syg. 486 Piaskowski Marian (mgr) Efekty giromagnetyczne

syg. 487 Salomon Zdzisław (mgr) Wyznaczanie współczynników reabsorpcji plazmy rtęciowej

syg. 488 Makowicz Anna (mgr) Otrzymywanie i badanie własności fizycznych cienkich warstw Al2O3

syg. 489 Warsińska Ewa (mgr) Układ zasilająco-pomiarowy do sondy Penninga

syg. 490 Mirowski Bolesław (mgr) Gaszenie fotoluminescencji ZnSi Cu, Mn, Cl zmiennym polem elektrycznym

syg. 491 Wojda Ewa (mgr) Wpływ aluminium na fotoprzewodnictwo związku polikrydtalicznego Cd (S, Se, Te)

syg. 492 Wiśniewski Edward (mgr) Wyznaczanie współczynników reabsorbcji plazmy rtęciowej

syg. 493 Błaszczyk Cecylia (mgr) Termoluminescencja ZnS

syg. 494 Lipiński Stefan (mgr) Budowa fluorometru i pomiar czasu gaśnięcia fluorescencji tetracenu

syg. 495 Chybińska Bronisława (mgr) Wyznaczanie wielkości sygnału popmpowania optycznego w parach cezu w zależności od częstości radiowej

syg. 496 Lasota Wiesława (mgr) Wyznaczanie wielkości sygnału optycznego pompowania w zależności od temperatury

syg. 497 Matuszewska Danuta (mgr) Elektroluminescencja cienkich warstw chlorku srebra.

syg. 498 Mierzwicka Elżbieta (mgr) Termoluminescencja CaSo4-Zn

syg. 499 Lisiecka Elżbieta (mgr) Zależność sygnału optycznego pompowania od natężenia światła pompującego

syg. 500 Politowska  Aleksandra (mgr) Elektrody i fotoelektrody oraz ich zastosowanie

syg. 501 Jakubowski Adam (mgr) Rozpraszanie Comptonowskie

syg. 502 Mamecka Aleksandra (mgr) Fotoluminescencja cienkich warstw CuJ

syg. 503 Nawrocki Ludwik (mgr) Widma elektronowo-oscylacyjne drobin wieloatomowych

syg. 504 Iwanicki Ryszard (mgr) Wygaszanie fotoluminescencji wzbudzonych atomów metali w zderzeniach niesprężystych z drobinami

syg. 505 Kucharska-Hochyńska Wanda (mgr) Zasada Francha-Condona

syg. 506 Sobkowiak Andrzej (mgr) Rezonans magnetyczny w promieniach atomowych

syg. 507 Kołacz Teresa (mgr) Praktyczne zastosowanie zjawiska luminescencji

syg. 508 Gabrylewska Zenaida (mgr) Przewodnictwo i fotoprzewodnictwo drobin organicznych

syg.509 Skubiszak Józef (mgr) Wyznaczanie mocy klistronu

syg. 510 Leszczyński Tadeusz (mgr) Teorie gaśnięcia luminescencji drobin organicznych

syg. 511 Gabor Jan (mgr) Spektroskopia ramanowska

syg. 512 Rezmer Edmund (mgr) Wygaszanie fotoluminescencji roztworów związków organicznych

syg. 513 Goc Bernard (mgr) Metody wyznaczania momentów dipolowych drobin luminezujących

syg. 514 Cywiński Waldemar (mgr) Metody otrzymywania monokryształów

syg. 515 Urło Andrzej (mgr) Nierezonansowe metody wyznaczania momentów magnetycznych atomów i jąder

syg. 516 Atroszczyk Mirosława (mgr) Elektroluminescencja fosforów proszkowych

syg. 517 Dawidziuk Halina (mgr) Termoluminescencja drobin organicznych

syg. 518 Capin Halina (mgr) Heterozłącza i ich własności elektryczne i optyczne

syg. 519 Prochorow Jerzy (mgr) Optyczne badania struktury kompleksów  donorowo-akceptorowych (charge-transfer)             Warszawa 1967

syg. 520 Jankowski Karol (mgr) Pewne charakterystyki opisu korelacji elektronowej w formaliźmie przybliżonych funkcji falowych z czynnikami korelacyjnymi                                                                                                                                                                                                            1966

syg. 521 Żochowska Mirosława (mgr) Badanie rozkładu widmowego niskotemperaturowej luminescencji  haloidków srebra

syg. 522 Szaynok Anna (mgr) Badania nad elektryzacją pyłu wytworzonego z germanu                                                                    Wrocław 1968

syg. 523 Kozielski Marian (mgr) Luminescencyjne monokryształy ZnS otrzymane z topu Bridgmana                                            Warszawa 1967                

Warto odwiedzić