Biblioteka Instytutu Fizyki

rok założenia 1954

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane

Prace dyplomowe - 1973

syg. 642 Potarska Zofia (mgr) Wydajność kwantowa luminoforów półprzewodnikowych oraz jego pomiar

syg. 643 Ludwichowski Jerzy (mgr) Ewolucja w czasie obserwabli w nieodwracalnej kwantowej mechanice ststystycznej

syg. 644 Socha-Bystroń Jerzy (mgr) Metody doświadczalne pomiaru efektu Halla

syg. 645 Stefański Krzysztof (mgr) Obliczanie przekrojów czynnych na przejścia oscylacyjno-rotacyjne w drobinie dwuatomowej

syg. 646 Rogowska Wiesława (mgr) Operatorowe stany koherentne

syg. 647 Wojciechowski Zdzisław (mgr) Teoria informacyjna estymacja dla pola bozonowego

syg. 648 Kłodzińska Felicja (mgr) Metoda Secresa-Johnona obliczania przwdopodobieńst przejść w zderzeniach atomowo-molekularnych

syg. 649 Stawikowski Czesław (mgr) Postać generatora półgrupy dynamicznej dla układu M spinów 1/2

syg. 650 Raczyński Krzysztof (mgr) Eliminacja wpływu funkcji aparaturowej na kształt linii widmowej otrzymanej przt pomocy spektrometru Fabry-Perota

syg. 651 Dułak Witold (mgr) Otrzymywanie i własności epitaksjalnych heterozłączy CdS - CdTe

syg. 652 Piątek Irena (mgr) Półfigury dynamiczne dla układu N-poziomowego o symetrii osiowej i sferycznej

syg. 653 Chwirot Stanisław (mgr) Badanie charakterystyk bezelektrodowych lamp cezowych i poszerzenia ciśnieniowego linii widmowych

syg. 654 Olech Hanna (mgr) Poprawki relatywistyczne w zagadnieniu oddziaływania atomu wodoru z zewnętrznym jednorodnym polem magnetycznym

syg. 655 Rozwadowska Krystyna (mgr) Wpływ grubości warstwy węgla na efekt przyłączania                                                   1972

syg. 656 Wiertel Sławomir (mgr) Spektroskopia masowa                                                                                                             1972

syg. 657 Twardowski Ryszard (mgr) Elektronowy rezonans paramagnetyczny jonów Fe3+ w zeolitach

syg. 658 Kowalski Andrzej (mgr) Cezowe lampy wzbudzające fluorescencję rezonansową

syg. 659 Targan Marek (mgr) Pomiar krzywej gaśnięcia węglowodorów aromatycznych

syg. 660  Bilińska Danuta (mgr) Analiza pomiarów holo...nich.

syg. 661 Klonowski Andrzej (mgr) Metoda fal odkształconych i obliczanie przesunięć falowych w teorii rozpraszania

syg. 662  Dzwonkowski Michał (mgr) Selekcja modów podłużnych w laserze barwnikowym

syg. 663 Maceczek Piotr (mgr) Ruch cząstki w polu elektromagnetycznym

syg. 664 Olszewski Wojciech (mgr) Interkombinacyjne przejścia promieniste w drobinach organicznych

syg. 665 Misztal Mieczysław (mgr) Metody wyznaczania podatności magnetycznej

syg. 666 Wojciechowicz Stanisław (mgr) Pomiar migracji energii wzbudzenia metodą widm wzbudzenia

syg. 667 Konefał Zdzisław (mgr) Badanie wpływu otoczenia drobin barwnika na prawdopodobieństwo przejść interkombinacyjnych i na procesy olimeryzacji

syg. 668 Markiewicz Maria (mgr) Reguły wyboru a punktowe grupy symetrii

syg. 669 Ostrowska Bożena (mgr) Funkcje Greena

syg. 670 Cymerski Mariusz (mgr) Wyznaczanie wielkości krystalitów węgla pirolitycznego metodą dyfrakcji rentgenowskiej

syg. 671 Osicka Hanna (mgr) Laser pierścieniowy (barwnikowy)

syg. 672 Rumińska Jolanta (mgr) Fale spinowe w petromagnetykach

syg. 673 Puchalska Hanna (mgr) Metody pomiaru energii wyjściowej wiązki laserowej                                                                              

syg. 674 Drózd Danuta (mgr) Magnetoopór w ciałach stałych i jego znaczenie dla badania struktury elektronowej węgli

syg. 675 Grelewicz Rafał (mgr) Badanie grup powierzchniowych metodą spektroskopii w podczerwieni

syg. 676 Fitas Alicja (mgr) Przegląd metod przybliżonych stosowanych w rozwiązywaniu atomu helu

syg. 677 Kundzier Kazimierz (mgr) Otrzymywanie impulsów pikosekundowych przy pomocy laserów

syg. 678 Łoś-Kozłowski Tadeusz (mgr) Rola układu współrzędnych w ogólnej teorii względności                                                 1964

syg. 679Kazimierowicz Zdzisław(mgr)Historyczny rozwój pojęcia spinu elektronu 1967

syg. 680 Augustyniak Stanisław(dr)Rozchodzenie się fal walcowych i kulistych o amplitudzie skończonej w ośrodkach niedysypatywnych 1964

syg. 681 Grzesiak Zygmunt(mgr)Oblicznaie natężeń linii widmowych NeI, ArI,KrI 1963

syg. 682Mroziak Zofia(mgr)Obliczanie stosunków natężeń dla dubletów serii ostrej Na 1961

syg. 683Nawrat Roman(mgr)Stosunek natężeń dubletów serii głównej potasu 1960

syg. 684 Perczak Bogusław(mgr)MetodaHarte’go przybliżania funkcji falowej wieloelektronowego 1959

syg. 685Miąskowski Wenanty(mgr)Obliczanie funkcji falowej trzy- i sześcioparametrowej dla atomu helu metodą Hylleraas’a  1962

syg. 686Preiskorn Mirosława(mgr)Stosunki natężeń dubletów serii głównej sodu 1960

syg. 687 Kułakowski Zygmunt(mgr)Obliczenie względnych natężeń dla dubletów serii głównej Cu I i Zn II 1963

syg. 688Ormińska Sabina(mgr)Algebraiczne własności macierzy Diraca i ich reprezentacje 1966

syg. 689Grudziński Hubert(mgr)Stosunki natężeń składowych dubletów serii głównej sodu 1961

syg. 690 Kunysz Kornel(mgr)Rezonatory elektromagnetyczne typu magnetronowego 1962

syg. 691Kasprowicz Janusz(mgr)Obliczanie względnych natężeń dubletów serii głównej, ostrej i rozmytej Al III 1964

syg. 692 Andruszkiewicz Józef(mgr)Struktura widma charakterystycznego promieni X 1955

syg. 693 Domańska Ludwika(mgr)Rozwój pojęcia elektronu 1955

syg. 694LankerAlina (mgr)Zależność kątowa przekroju czynnego na produkcję pary K przy zderzeniu p z pi

1958

syg. 695 Szczepański Stefan(mgr) Obliczenia względnych natężeń w serii ostrej atomu potasu 1961

syg. 696 Barański Henryk(mgr)Wyznaczenie względnych mocy składowych linii dubletów serii głównej i ostrej Si IV 1964

syg. 697 Kołecka Halina (mgr)O zastosowaniu zmodyfikowanej metody FEMO dla nienasyconych węglowodorów cyklicznych 1963

syg. 698 DrobotZbigniew (mgr) Metody uwzględniające korelacje elektronowe 1967

syg. 699 Żółtowski Rafał(mgr) Systematyka widm drobin dwuatomowych 1967

syg. 700Fabiański Bolesław Zygfryd(dr) Fala ugięcia dla dowolnej fali padającej w kirchhoffowskiej teorii dyfrakcji 1964

syg. 701 Mroziak Zofia (mgr) Obliczanie stosunków natężeń /S2/S1 dla dubletów serii ostrej Na 1961

syg. 702 Jachimowski Brunon(mgr) Atom helu w teorii nierelatywistycznej 1967

syg. 703Zieliński Stefan(mgr) Lampa o fali bieżącej 1960

syg. 704 Ogrodowicz Kazimierz (mgr) Metoda Landaua-Polinghorna wyznaczania singularności ciałek feynmanowskich 1962

syg. 705 Kossakowski Andrzej (dr) O prawie wzrostu entropii w termodynamice informacyjnej operatorów gęstości 1966

syg. 706 Kluczyński Mirosław (dr) Zastosowanie metody skorelowanych elektronowych funkcji falowych do atomu węgla 1965

syg. 707 Banaszkiewicz Jan (mgr) Funkcja delta-Diraca a klasyczna teoria pola 1962

syg. 708 Czajkowski Gerard Zygfryd (mgr) Dynamika układu ze stochastycznym hamiltonianem 1967

syg. 709 Olszewska Jadwiga (mgr) Badanie pewnej grupy transformacji równania Diraca 1968

syg. 710 Czuchaj Eugeniusz (mgr) Próba oszacowania poprawek elektrostatycznych do struktury dubletowej poziomów energetycznych jonu Mg II Biermanna-becka 1966

syg. 711 Wawrzyńska Halina (mgr) Równania relatywistyczne inwariantne 1962

syg. 712 Kossakowski Andrzej (mgr) Spinory w przestrzeni Riemanna 1960

syg. 713 Łukowska Urszula (mgr) Zagadnienia zderzeń w mechanice kwantowej 1960

syg. 714 Koszykowski Henryk (mgr) Zredukowane macierzegęstości 1966

syg. 715 Karwacki Ryszard (mgr) Siły Van der Waalsa 1964

syg. 716 Miłek-Nowakowska Mirosława (mgr) Natężenie linii widmowych ze szczególnym uwzględnieniem linii atomu wodoru 1966

syg. 717 Cichoń Jan (mgr) Wyznaczanie względnych mocylinii dubletów Al I i Mg II 1965

syg. 718 Lisiecki Stefan (mgr) Teoria dodatkowych rezonansów w procesie poprzecznego pompowania dla ferromagnetyków 1966

syg. 719 Ejtminowicz Anna (mgr) Efekt Starka 1967

syg. 720 Świerczyńska Lidia (mgr) Efekt Zeemana z uwzględnieniem poprawek relatywistycznych trzeciego rzędu 1967

syg. 721 Piechocki Gerhard (mgr) Prawa zachowania w ogólnej teorii względności 1964

syg. 722 Modrzyński Waldemar Włodzimierz (mgr) Zasady wariacyjne w elektrodynamice 1967

syg. 723 Musierowicz Tadeusz (dr) O zastosowaniu metody termodynamicznych funkcji Greena do teorii ferromagnetyzmu w niskich temperaturach 1965

syg. 724 Korzeniowska Maria (mgr) Zagadnienie ruchu w polu centralnym na gruncie mechaniki klasycznej i teorii względności 1962

syg. 725 Ściesiński Edmund (mgr) Ruch cząstki naładowanej w zewnętrznympolu elektromagnetycznym. Historyczny rozwój opisu 1966

syg. 726 Kozielski Marian (mgr)Formuła Kleina-Nischiny brak roku

syg. 727 Wiśniewski Werner (mgr) Obliczenie względnych natężeń dla dubletów serii głównej Au I i Hg II 1963

syg. 728 Drzewiecki Stanisław (mgr) Obliczenie stosunków natężeń dubletów serii głównej Sn II i Pb II

1964

syg. 729 Nadolski Eugeniusz (mgr) Siły oscylatorów i ich obliczanie 1963

syg. 730 Lewandowski Jerzy (mgr) Własności symetrii cząstek elementarnych 1960

syg. 731 Cichosz Bibiana (mgr) Niezachowanie parzystości oraz dwuskładnikowa teoria Neutrina 1958

syg. 732 Bilot Ludmił (mgr) Statystyczny model atomu 1959

syg. 733 Lutecka Kazimiera (mgr) Własności i niektóre zastosowania zredukowanych macierzy gęstości

1967

syg. 734 Tretyn Stanisław (mgr) Rola spinu elektronu w opisie układów kwantowo-mechanicznych 1968

syg. 735 Kowalski Jan (mgr) Reprezentacja prądowa 1959

syg. 736 Przybylski Zdzisław (mgr) Przybliżenie kwantyfikacyjne metodą WKB 1967

syg. 737 Szudy Józef (mgr) Uwzględnienie ruchu jądra w trzy- i sześcioparametrowej funkcji falowej stanu podstawowego atomu helu 1962

syg. 738 Kierońska Wiesława (mgr) Beta rozpad 1958

syg. 739 Werner Zbigniew (mgr) Kwadrupolowy wzmacniacz mikrofal 1962

syg. 740 Wojciechowska Mirosława (mgr) Wpływ skończonego czasu trwania zderzenia na kształt linii widmowych 1966

syg. 741 Kościuszko Tadeusz (mgr) Rozwój pojęć o świetle 1955

syg. 742 Sawicki Zenon (mgr) Obliczenie stosunków natężeń dubletów serii głównej Ag I i Cd II 1963

syg. 743 Pinkiewicz Zbigniew (mgr) Analiza spinorowa 1958

syg. 744 Brzeska Hanna (mgr) Pojęcie spinu izotopowego i jego zastosowanie w próbach klasyfikacji cząstek elementarnych 1958

syg. 745 Sendecki Zenobiusz (mgr) Teoria pozytonu 1959

syg. 746 Łazowy Andrzej (mgr) Otrzymywanie i własności elektrooptyczne monokryształów związków A II B VI 1973

syg. 747 Szczęsny Juliusz (mgr) Klasyczne metody obliczania zmian energii drobin podczas procesuzderzenia 1973

Warto odwiedzić