Biblioteka Instytutu Fizyki

rok założenia 1954

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane

Prace dyplomowe - 1976

syg. 851 Zawacki Maciej(mgr)Elektronowy rezonans paramagnetyczny jonów Mn21 w zeolitach

syg. 852 Chmara Wojciech (mgr)Przykłady kwantowych kanałów informacyjnych opis za pomocą kwantowych procesów stochastycznych

syg. 853 Grinberg Marek (mgr)Katodoluminescencja selenku cynku domieszkowanego fluorkami pierwiastków ziem rzadkich

syg. 854 Gajewski Romuald (mgr)Obserwacja generacji stanu wysokiego przewodnictwa w układach Al. – węgiel szklisty – Al. W temperaturze pokojowej

syg. 855 Kochanek Henryka (mgr)Wpływ obsadzenia stanu trypletowego na tworzenie się asocjatów akrydyn

syg. 856 Pasiak Barbara (mgr)Otrzymywanie kontaktu omowego metal – OdTe

syg. 857 Bystra Krystyna (mgr)Samorozszerzenie linii widmowych 2p5 5s – 2p 3p

syg. 858 Przybylski Lech (mgr)Modele dwóch równoczesnych akcji laserowych w substancji barwnikowej

syg. 859 Gamrat Krystyna (mgr)Teoria absorpcji i emisji światła przez układy atomowe

syg. 860 Mazur Stefan (mgr)Wyznaczanie i uzgadnianie stałych fizycznych

syg. 861 Pipin Janusz (mgr)Rozwinięcie typu klasterowego dla trójelektronowej funkcji metody superpozycji skorelowanych konfiguracji

syg. 862 Pham van Tien (mgr)Teoretyczna interpretacja przebiegu reakcji chemicznej: /-3-/NH+/1∑g+/H₂→3A₂4/NH₃

syg. 863 Skupińska Beata (mgr)Wpływ warunków otrzymywania na własności elektronowe i strukturalne włókien węglowych otrzymanych z poliakrylonitrylu /PAN/

syg. 864 Król Józefa (mgr)Elementy termodynamiki polimerów                                                                           1972

syg. 865 Michałowska Zofia (mgr)Zderzenia powolnych elektronów z atomami

syg. 866 Tytuła Tadeusz (mgr)Półprzewodniki organiczne

syg. 867 Chęcińska Krystyna (mgr)Przepływowe lasery azotowe i ich zastosowanie

syg. 868 Furmański Józef (mgr)Obliczanie prawdopodobieństw przejść oscylacyjno-rotacyjnych w drobinie dwuatomowej

syg. 869 Koepke Czesław (mgr)Laser barwnikowy. Rozwiązania oragonarne ?równań kinetycznych modelu sześciopoziomowego…

syg. 870 Łukasik Maria (mgr)Współczesne metody pomiaru czasów życia atomów w stanach wzbudzonych

syg. 871 Pikulik Andrzej (mgr)Metoda całkowitej absorpcji wyznaczania sił oscylatorów

syg. 872 Brandt Kazimierz (mgr)Wyznaczanie sił oscylatorów za pomocą pomiaru dyspersji anomalnej

syg. 873 Rytel Marek (dr hab.)Układ Åneströma w wielmach izotopowych drobin CO (brak roku)

syg. 874 Czajkowski Gerard (dr hab.)Kinetic phase transitions In nonlinear thermodynamics 1975syg. 875 Czajkowski Gerard (dr hab.)Kinetic phase transitions In nonlinear thermodynamics 1975 (syg. 874 i 875 na jednej kartce katalogowej/wydaje się być to samo)

syg. 876 Sinoracki Andrzej (mgr)Efekt izotopowy w widmach atomowych 1974

syg. 877 Górska Gertruda (mgr)Elektroluminescencja mieszanin ZnS,CdS: Ag,Al. 1962

syg. 878 Muszyńska Janina (dr)Badania efektów korelacji elektronowej w wybranych układach atomowych metodą superpozycji skorelowanych funkcji konfiguracyjnych

syg. 879 Dobrzycki Ireneusz (mgr)Opis zjawiska pompowania optycznego przy pomocy równań Blocha

syg. 880 Ziętek Bernard (dr)Opracowanie metod wyznaczania parametrów stanu trzyplatowegooraz badanie ich wpływu na pracę lasera barwnikowego

syg. 881 Petrykowska Irena (mgr)Badanie ERP w materiałach węglowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na mezaforę

syg. 882 Szudy Józef (dr hab.)Rola zasady Francka-Coudona w zagadnieniu ciśnieniowego rozszerzania linii bielmowych

syg. 883 Żurawska Mirosława (dr)Badania nad wprowadzeniem nowych treści do polskich programów nauczania fizyki w szkołach średnich ogólnokształcących na przykładzie wybranego działu optyki fizycznej

syg. 884 Sienbab Henryk (mgr)Elementy optyki gaussowskiej

syg. 885 Raczyński Krzysztof (dr)Dynamika pracy lasera barwnikowego z wieloskładnikowym ośrodkiem aktywnym

syg. 886 Cherek Henryk (dr)Depolaryzacja stężeniowa fluorescencji dwuskładnikowych roztworów z uwzględnieniem relaksacji energii oscylacyjnej

syg. 887 Konefał Zdzisław (brak inf.)Wpływ detergentów na własności luminescencyjne i laserowe wodnych roztworów barwników organicznych [zagubiona]

syg. 888 Perez Alain (dr)RInteraction ions énergetiques – matière. Contribution à l’ètude du transfer d’énergie par analyse des profils de distribution des centres colorés dans le fluorure de lithium i rradié 1974

syg. 889 SLima Ricardo Jorge (dr)Propriétés de stabilité dans les systems quantiques sur un reseau 1974

syg. 890 Hirth Antoine (dr)Contribution au développement du laser à colorants dans le prodre infrarouge. Application à l’étude des propriétés laser d’une série de cyanines 1973

syg. 891 Romero Manola (dr)Contribution à l’étude du mecanisme de création par irradiation de centres colorés dans le fluorure de magnesium 1974

syg. 892 Viard Maurice (dr)Propriétés électriques, magnétiques et effet Hall des lames mincés de Nikel – phosphore 1974

syg. 893 Guérard Daniel (dr hab.)I th Contribution à l’étude de l’insertion du lithium dans les carbones.

II th Les carbures des éléments des colonnes I A et II A 1974

syg. 894 Guenon Paul (dr)Contribution expérimentale à l’étude des transformations de chase sous champ électrique, de matériaux ferroélectriques 1973

syg. 895 Crubellier Anne (dr)RApplication de la méthode de factorisation et de la théorie des groupes de lie à l’étude des systèmes quantiques exactement solubles 1974

syg. 896 Foucault Bernard (dr)RAbsorption à 2 photons dans les colorants organiques: influence de la symetrie des niveaux 1975

syg. 897 Boujot Jean-Paul (dr)1e th: Analyse numérique de problèmes Linares et non Linares de la physique des plasmas.

2e th: États de GJBBS dans les ensembles dénombrables 1975

syg. 898 Bourcet Jean-Claude (dr)Détermination des rendements quantiques de luminescencje et étude des mécanismes de transfert d’énergie entre les ions Ce3+ et Tb3+ dans les composés

La I – x- y Cex Tby POu 1974

syg. 899 Gerson Alain (dr)Obtention d’ échogrammes à structure fine par intercorrelation1973

syg. 900 Calson Renée (dr)Analyse par diffraction d’électrons Rapids des couches d’ oxydes, carbures, sulfures formées sur le fer, le Nikel et le kobalt 1974

syg. 901 Diouri Mohamed (dr)Dopage du germanium en impuretés profondes. Caracterisation électrique 1975

syg. 902 Lefebure M. Patrice (dr)Contribution à l’étude des collisions entre particules Lourdes à Basse énergie – Courbes de potentiel Semi – Diabatiques – Application au système (He2)+1975

syg. 903 SLeyral PierreJózef (dr)Étude par absorption optique des inhomogénéités de monocristaux semiconducteurs 1975

syg. 904 Stöhr Herbert (dr)Untersuchung der Bandstruktur von Kupfer mit einem abgeschirmtenAustauschpotential 1971

Warto odwiedzić