Biblioteka Instytutu Fizyki

rok założenia 1954

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane

Prace dyplomowe - 1978

xsyg. 1009 Franek Andrzej (mgr) Badanie elektronowych widm absorbcyjnych układów heterocyklicznych przy pomocy zmodyfikowanej metody

syg. 1010 Sobociński Romuald (mgr) Strojony laser barwnikowy i wzmacniacz atomów. Budowa i badanie układów

syg. 1011 Z Derkowska Ewa (mgr) Temperatura zależnoścu widm ..bronowych  -dwuketononowego chelatu europ...go                  Eu (DBM/4 - k

syg. 1012 Szyjkowska Raisa (mgr) Analiza rozwiązań kinetycznych lasera barwnikowego z funkcją popowania o stałym nachyleniu

syg. 1013 Dokurno Wacław (mgr) Interferometryczne badanie rozszerzenia linii neonu z grupy przejść 2p55s - 2p53p

syg. 1014 Buczkowska Krystyna (mgr) Zastosowanie nieograniczonej metody Hartree-Focka-Roothaana do obliczania energii orbitalnych w serii izoelektronowej atomu litu

syg. 1015 Szumer Jarosław (mgr) Opis teoretyczny reakcji enzymatycznych

syg. 1016 Szczotarska Anna (mgr) Badanie wydajności fluorescencji wodno-detergenowych roztworów 6G

syg. 1017 Kuras Ewa (mgr) Pomiar stopnia polaryzacji micelarnych roztworów rodaminy 6G

syg. 1018 Szyjakowski Andrzej (mgr) Wyznaczanie parametrów Stokes`a metodą modulacji

syg. 1019 Zbytniewska Anna (mgr) Obrotowe ruchy termiczne drobin długich                                                                             1977

syg. 1020 Kalinowska Barbara (mgr) Wygaszanie stężeniowe fluorescencji wodnych roztworów rodaminy 6G

syg. 1021 Baumgar Krystyna (mgr) Badanie czasów relaksacji Ti  T2  wody zaadsorbowanejna zeolitach NaY  i 4A

syg. 1022 Blechacz Roman (mgr) Wyznaczanie rzędów reakcji wymiany protonów, deutronów napodstawie izotera wody i amoniaku zaadsorbowanych zeolitach NaY  i  HY

syg. 1023 Ho - Quang - Quy (mgr) Laser barwnikowy. Uwzględnienie dyfuzji w stacjonarnym rozwiązaniu kwazi klasycznym   1977

syg. 1024 Wels - Skalska Alicja (mgr) Wpływ parametrów drobinowych na prace kwantowego barwnikowego wzmacniacza fotonów. Wstępna analiza teoretyczna

syg. 1025 Zimnicka Barbara (mgr) Laser barwnikowy, analiza niestacjonarnych rozwiązań równań kinetycznych

syg. 1026 Kulesza Magdalena (mgr) Przegląd modeli pasywnych synchronizacji modow i ich zastosowanie do opisu niektórych układów laserowych

syg. 1027 Berndt Maria (dr) Badanie wpływu ośrodka na właściwości cząsteczki przy pomocy modelu uwzględniającego efekt pola dipolowego w metodzie SCF MO

syg. 1028 Duliński Grzegorz (mgr) Mezmumiczna postać gereratora kompletnie dodatnej półgrupy dynamicznej układu N-poziomowego względem danej grupy Liego

syg. 1029 Pokojski Edward (mgr) Elektronowy rezonzans paramagnetyczny jonów magnezu i miedzi w zeolitach

syg. 1030 Mieszkowski Marek (mgr) Badania wspólczynnika ekstynkcji par antracenu

syg. 1031 Miniuk Kira (mgr) Opracowanie źródła wzbudzającego fluorescencję par rubidu

syg. 1032 Darowicki Henryk (mgr) Samorozszerzenie linii NeI623,8 nm w mieszaninie helowo-neonowej

syg. 1033 Zimny Ryszard (mgr) Zastosowanie metod rezonansu magnetycznego w badaniach procesu pmpowania atomów alkalicznych w stanie 2S1/2

syg. 1034 Szempliński Krzysztof (mgr) Wpływ pola elektrycznego na rekombinację promienistą w półprzewodnikach (CdS;ZnSe)

syg. 1035 Puc Andrzej (mgr) Pomiar czasów relaksacji spinów jądrowych w cieczach lepkich

syg. 1036 Dombrzalska Zofia (mgr) Fizyczne metody badania kinetyki procesu grafityzacji węgli                                                   1977

syg. 1037 Pham Dinh Huan (mgr) Otrzymywanie kryształów CdTe:P metodą Bridgmana o kontrolowanym stężeniu defektów

syg. 1038 Pacek Mirosław (mgr) Otrzymywanie epitaksjalnych warstw półprzewodnikowych domieszkowanych srebrem metodą wiązek molekularnych

syg. 1039 Błażejewski Władysław (mgr) Pojemnościowe i przewodnościowe pomiary struktur MIS

syg. 1040 Prokowski Zdzisław (mgr) Otrzymywanie ibadanie warstwowych związków węgli pirolitycznych z kwasem siarkowym metodą dyfrakcji rentgenowskiej

syg. 1041 Modrzejewski Andrzej Mikołaj (mgr) Pomiar niektórych parametrów struktury substancji polikrystalicznych (produktów syntezy diamentu) metodą dyfrakcji promieni rentgenowskich

syg. 1042 Gołębiowski Andrzej (mgr) Elektronowy rezonans paramagnetyczny w niskotemperaturym węglu szklistym

syg. 1043 Zieliński Andrzej (hab.) Gazodynamiczny laser CO o działaniu ciągłym                                                        Gdańsk  1977

syg. 1044 Thomme`e  Paweł (mgr) Generacja drugiej harmonicznej promieniowania lasera barwnikowego z synchronizacją modów

syg. 1045 Turowski Stefan (mgr) Zależności czasu zaniku ciągu ech spinowych od natężenia pola magnetycznego dla optycznie popmpwanych par cezu

syg. 1046 Nowogórska Iwona (mgr) Źródła promieniowania w zakresie nadfioletu próżniowego

syg. 1047 Wronkowski Andrzej (dr) Badanie własności magnetycznych zeolitów grupy fojazyt

syg. 1048 Kłobukowski Mariusz (dr)  Zastosowanie metody PSCF Xa - SW do badania strukturyelektronowej cząsteczek zawierających ciężkie atomy

syg. 1049 Zawadzka Barbara (mgr) Struktura nadsubtelna linii widmowych

syg. 1050 Katarzyński Ryszard (mgr) Współczesne żródła światła, ich właściwości i zastosowanie

syg. 1051 Zawodny Jerzy (mgr) Właściwości fizyczne ciekłych kryształów

syg. 1052 Matyniak Maria (mgr) Strojone źródła światła spójnego i ich zastosowanie w spektroskopii

syg. 1053 Filipowski Romuald (mgr) Promieniowanie Czerenkowa                                                                      

syg. 1054  Matusiak Agata(mgr) Efekt Hanlego w zerowym polu magnetycznym                                                                     1977

syg. 1055 Pokora Eugeniusz (mgr) Zastosowanie dwucząstkowej funkcji Green`a do opisu procesów wzbudzenia w atomach eieloelektronowych

syg. 1056 Guz Wawrzyniec (hab.) O podstawach aksjomatycznych klasycznej i kwantowej mechaniki ststystycznej    Gdańsk 1977

syg. 1057 Woliński Leszek Marian (hab.) Ograniczenia i rozwinięcia rayleighowskiej teorii rozpraszania światła w badaniach struktury cieczy                                                                                                                                                                                  Gdańsk 1976

syg. 1058 Demulth Joseph (dr) Kovariante räumliche strukturelatiuistischer systeme                                               Luksemburg 1972

syg. 1059 Bayer Wolfgang (dr) Ludung....

syg. 1060 Müller Jörn (dr) P

syg. 1061 Strojny Henryk (mgr) Struktury symplektyczne w mechanice klasycznej

syg. 1062 Tomaszewski Jan (mgr) Magnetyczne własności ciał stałych

syg. 1063 Wojtalik Grzegorz (mgr) Podstawy szcególnej teorii względności

syg. 1064 Nowakowska Maria (mgr) Rezonans cyklotronowy

syg. 1065 Nowaczyk Grażyna (mgr) Fale spinowe w ferromagnetykach                                                                                           1977

syg. 1066 Bronk Bogdan (mgr) Półklasyczne metody obliczania prawdopodobieństwa przejść oscylacyjnych w drobinie wodoru w procesie zderzenia z atomu helu                                                                                                                                                          1977

syg. 1067 Grynberg Marian (hab.) Dynamiczna funkcja dielektryczna w półprzewodnikach z zerową przerwą energetyczną                                                                                                                                                                       Warszawa 1975

syg. 1068 Owedyk Jan (dr) Pewne zagadnienia najlepszych przybliżeń w teorii widm atomowych

syg. 1069 Mrugała Ryszard (dr) Geometria przestrzeni termodynamicznych

syg. 1070 Zaremba Jarosław (dr) Zastosowanie formalizmu nieredukowalnych operatorów tensorowych do opisu sygnału detekcji optycznej w doświadczeniach podwójnego rezonansu

syg. 1071 Verbaere Alain (dr) Contribution a` l`etude des systemes TlI-O-SnIV et Tl-O-TiIV. Problemes d`ordredans des phases             TlI (MyII TiIV 1-y) O2 ( M=MgII, FeIII)                                                                                                                                      Nantes 1974

syg. 1072 Ouilac Robert Guy (dr) Preparation et proprietes des divers polyphenyles et otoxydes de phenyle substitutes  Poitiers 1971

syg. 1073 Espian Bernard (dr) Simulationa et optimisation de processus tepresentes par des equationa aux derives partiells         Nantes 1975

syg. 1074 Guerin Maurice (dr) SContribution a` l`etude des interactions entre solutes organiques et de l`influence du solvant        Poitiers 1975

syg. 1075 Hartman Gildas (dr) Spectroscopie dr la decharge couronne: etude des mecanismes doms le dard                     Paris 1977

syg. 1076 Dugne Jean-Jacques (dr) Contribution a la mise au point de methodes de calculus des sections efficaes differen - tielles de rayonnememnt de greiage et de production de paire a`basse energie                                                                 Clermont-Ferrand 1976

syg. 1077 Keller Patrick (dr) Synthese et properietes ferroelectriques de quetques compses inesomorphes chiraux             Paris 1977

syg. 1078 Monchocourt Patrick (dr) Correlation entre mecanismes elementaries et energie dans l`helium ionise en regime de relaxation                                                                                                                                                                                      Paris 1977

syg. 1079 Mekasut Lursuang (dr) Transfert de matiere entre une goutte et un liquide. Influence d`agents fensio-actifs  Toulouse 1977

syg. 1080 Ranson Pierre (dr) Contribution a l`et ude de i`exiton ducristal de benzophenone: etude des sruplages excition -triplet-phonons et excitation localisee - phonons                                                                                                                                   Paris 1977

syg. 1081 Vassilieff Georges (dr) Analyse physique du comportement des diode electoluminescences. Application auxcas du Gap et du Ga As(x) P(1-x)

syg. 1082 Grammaticos Basile (dr) Applications de la theorie du champ self-consistany en physique nucleare                     Paris 1977

syg. 1083 Thouy Michel (dr) Contribution a l`etude de l`effecacite d`injaction des transistors biopllaris                            Toulouse 1976

syg. 1084 Tabbara Walid (dr) Etude de problemes de diffraction inverse electromagnetique par analyse multifrequentielle des champs diffractes                                                                                                                                                                                       Paris 1976 

syg. 1085  Ahmed-Ben Osman Zeneib Ben (dr) Contribution a` la classification des spectres d`arc du lanthane et du scandium et a l`etude de la structure hyperfine de La I                                                                                                                                       Paris 1977

syg. 1086 Rivet M. F. (dr) Reactions de transfert tres inelastiques conduisant a un accroissement de l`asymetrie de masse, malgre une energie potentielle defavorable                                                                                                                                                    Paris 1977

syg. 1087 Pinzzi Francois  (dr) Mise an point d`un laser a`onde progressive a hydrogene et application a`la photoioonisation            Paris 1976

syg. 1088 Sabbagh Mohammed (dr) Comparateur analoqique numerique a` grande vitesse. Etudie en circuit  discret et realise en macroelectronique hybride                                                                                                                                                            Paris 1977

syg. 1089 Machet Jean (dr) Realisation d`une source d`inonsa` confinement magnetigue et a` extraction axiale. Applications: Etude des instabilites perturbant son fonetionnement-Production d`ions multicharges                                                                           Poitieres 1974

syg. 1090 Calvin Paul (dr) P    Poitieres 1971

syg. 1091 Nasr M. (dr)Paris 1976

syg. 1092 Le Potier Joseph (dr)Poitieres 1974

syg. 1093 Parisot Jaques (dr)Poitieres 1970

syg. 1094 Barrelle Michel (dr) E

syg. 1095 Grosbras Pierre (dr)Poitieres 1974

syg. 1096 Waulersse Jean-Marc (dr) P

syg. 1097 Gauduchon Pascal (dr) P

syg. 1098 Olivier Luis (dr) P

syg. 1099 Bouchier Daniel (mgr) P

syg. 1100 Sudraud-Roger (dr) P

syg. 1101 Desoyer Jean-Claude (dr)Poitieres 1974

syg. 1102 Musikas Claude (dr) E

syg. 1103 Goldman-Hilhorst Danielle (dr) P

syg. 1104 Glasser Frederic (dr) P

syg. 1105 Curtat Michel (dr) P

syg. 1106 Bernard Jean-Pierre (dr)Poitieres 1974

syg. 1107 Soulie Edgar (dr)Poitieres 1973

syg. 1108 Lazare Sylvain (dr) P

syg. 1109 Snan Jean-Claude (dr) P

syg. 1110 Ravaine Denis (dr) P

syg. 1111 Thiery Marie-Madeleine (dr) P

syg. 1112 Thome Henry (dr) E

syg. 1113 Gourrier Serge (dr) P

syg. 1114 Bazin Mars (dr) P

syg. 1115 Ortega Jean-Michel (dr) P

syg. 1116 Brechugnac-Teillac Catherine (dr) P

syg. 1117 Acker Denis (dr) P

syg. 1118 Bouchoux Guy (dr) P

syg. 1119 El-Hadj Tidjani Mamadou (dr) P

syg. 1120 Salvetat Gerard (dr) P

syg. 1121 Vincent Eric (dr) P

syg. 1122 Frota da Silveira Enio (dr) E

syg. 1123 Drago Xavier (dr) P

syg. 1124 Ferraton Jean-Pierre (dr) P

syg. 1125 Alchimowicz Maria (mgr) Badanie własności makrodrobin poprzez pomiar ich parametrów optycznych

syg. 1126 Bicka Maria (mgr) Ciepło właściwe ciał stałych w niskich temperaturach

syg. 1127 Bicki Jannariusz (mgr) Rodzaje oddziaływań w przyrodzie

syg. 1128 Brym Szczepan (mgr) Doświadczalne i teoretyczne podstawy nadprzewodnictwa                                                        1976

syg. 1129 Byczkowski Tadeusz (mgr) Zderzenia sprężyste atomów z elektronami                                                                       1977

syg. 1130 Bobrowski Edward (mgr)  Zjawisko fotowaltaiczne i jego zastosowanie                                                                        1977

syg. 1131 Burzyński Stefan (mgr) Zdolnośc rozdzielcza transmisyjnego mokroskopu elektronowego                                           1977

syg. 1132 Brzozowski Franciszek (mgr) Wnęki rezonansowe laserów                                                                                           1976

syg. 1133 Ból Małgorzata (mgr) Akceleratory elektronów

syg. 1134 Chartynowicz Maria (mgr) Otrzymywanie i własności fizyczne włókien węglowych - nowej odmiany realizacji struktury węgla                                                                                                                                                                                                  1976

syg. 1135 Ćwirko Józef (mgr) Model budowy ciała stałego                                                                                                               1976

syg. 1136 Drożdża Andrzej (mgr) Lasery na parach metali

syg. 1137 Grzyb Irena (mgr) Zjawisko elektronowego rezonansu paramagnetycznego w węglach                                                   1976

syg. 1138 Gontarek Ryszard (mgr) Przegląd procesów w fizyce czątek elementarnych i ich klasyfikacja z uwzględnieniem modelu kwarkowego

syg. 1139 Gallus Piotr (mgr) Opis oscylacji cząsteczk wieloatomowych metodą Wilsona

syg. 1140 Gutowska Irena (mgr) Efekt masy w spektroskopii atomowej i molekularnej

syg. 1141 Gołdecki Andrzej (mgr) Metody przybliżonego traktowania potencjłu wymiennego w teorii atomów

syg. 1142 Gołębiowski Henryk (mgr) Metody pomiarów  pamrametrów wiązki laserowej

syg. 1143 Gosiewska Lidia (mgr) Uproszczone wersje teorii orbitali molekularnych. Metody CNDO, FNDO, NDDO

syg. 1144 Jędrusik Zofia (mgr) Zjawiska rezonansu                                                                                                                      1976       

syg. 1145 Jurkiewicz Józefa (mgr) Rozszerzenie linii widmowych                                                                                                1976  

syg. 1146 Jakubowska Helena (mgr) Modele jądra atomowego                                                                                                    1977

syg. 1147 Kiczmachowski Henryk (mgr) Metody badawcze spektroskopii laserowej                                                                   1976

syg. 1148 Kwiatkowski Władysław (mgr) Wyładowania w gazach

syg. 1149 Kuderska Eugenia (mgr) Termodynamika procesów nierównawagowych

syg. 1150 Kocikowski Tomasz (mgr) Koformalna zasada względności w relatywistycznej dynamice i teorii pola

syg. 1151 Kędzierskia Halina (mgr) Własności elektronowe nowych materiałów węglowych                                                             1977

syg. 1152 Kowalczyk Andrzej (dr) Badanie relaksacji stanu wzbudzonego kumaryn

syg. 1153 Laskowski Stanisław (mgr) Rozproszenie Brillouina                                                                                                      1977   

syg. 1154 Lewicki Michał (mgr) Dyfrakcja światła

syg. 1155 Michalak Jerzy (mgr) Dichroizm                                                                                                                                           1976

syg. 1156 Murawska Wanda (mgr) Termoemisja

syg. 1157 Magulski Edward (mgr) Żrodła promieniowania widzialnego używane w technice laboratoryjnej

syg. 1158 Michalska Zofia (mgr) Poprawki relatywistyczne dla atomu wodoru

syg. 1159  Miler Bogdan (mgr) Metody przestrajania laserów                                                                                                             1977       

 

 

 

 


Warto odwiedzić