Biblioteka Instytutu Fizyki

rok założenia 1954

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane

Prace dyplomowe - 1979

syg. 1160 Maciejewski Andrzej(mgr)Zasada maksimum entropii w układach otwartych

syg. 1161 Moroz Zofia(mgr)Wyładowania wysokich częstości w gazach                                                                             1978

syg. 1162 Nawrocka Henryka(mgr)Oddziaływania międzymolekularne                                                                             1977

syg. 1163 Niegowska Maria(mgr) Modele atomu                                                                                                               1976

syg. 1164 Ruszkowski Mieczysław(mgr)Widma drobin atomowych                                                                               1976

syg. 1165 Reck Elżbieta(mgr)Własności elektryczne cienkich warstw AII BVI 1979

syg. 1166 Rysińska Maria(mgr)Zasady zachowania i symetrie w fizyce klasycznej                                                           1977

syg. 1167 Szymańska Irena(mgr)Modele złącza p-n i p-n-p                                                                                                1978

syg. 1168 Skrzypkowski Brunon(mgr)Topienie strefowe jako metoda otrzymywania super czystych materiałów             1977

syg. 1169 Pokultinis-Synowska Ewa(mgr)Depolaryzacja stężeniowa fotoluminescencji roztworów                                 1977

syg. 1170 Ołowiak Maria (mgr)Model pasmowy węgla pirolitycznego                                                                                 1978

syg. 1171 Ossowski Marek(mgr) Rachunek zaburzeń w mechanice kwantowej                                                                   1976

syg. 1172 Seniuk Michał (mgr) Paramagnetyczny rezonans jądrowy w ciałach stałych                                                        1976

syg. 1173 Szulc Danuta (mgr)Otrzymywanie i zastosowanie najniższych temperatur                                                          1976

syg. 1174  Szulc Andrzej (mgr)  Póprzewodniki bezpostaciowe                                                                                             1976

syg. 1175 Sztuba Stanisław (mgr) Zasada Franca-Condona a molekularne widmo ciągłe                                                   1978

syg. 1176 Sawicka Alicja (mgr) Metody pola samouzgodnionego w mechanice kwantowej dla układów wieloelektronowych                                                                                                                                                                   1977

syg. 1177 Suchenek Janina (mgr) Wpływ zderzeń na stany rydbergerowskie atomów                                                        1978

syg. 1178 Soboczyńska Daniela (mgr) Sposoby wynaczania kinematycznego współczynnika dyfuzjiw gazach                1978

syg. 1179 Smużewski Henryk (mgr) Zasady termodynamiki                                                                                                1978

syg. 1180 Trębiński Adam (mgr) Spektroskopia fotoelektronów                                                                                          1977

syg. 1181 Tarasiuk Lucyna (mgr) Analiza problemów twórczych w Olimpiadach Fizycznych                                             1976

syg. 1182 Targowski Piotr (mgr) Miedziowa katoda wnękowa               

syg. 1183 Wysocki Hilary (mgr) Nauczanie fizyki w szkołach średnich na Pomorzu w pierwszych latach po odzyskaniu niepodlwgłości 1918-1926                                                                                                                                                   1977

syg. 1184 Wypych Władysław (mgr) Elektronowy rezonans paramagnetyczny w ciałach stałych                                    1976

syg. 1185 Żelazowska Irena (mgr) Rola i zastosowanie teorii informacji w termodynamice i w innych dziedzinach nauki 1978

syg. 1186 Zakaszewski Edward (mgr) Pojemnościowe metody badania półprzewodników                                                1977

syg. 1187 Zieliński Jan (mgr)  Zjawisko rezonansu magnecznego                                                                                      1977

syg. 1188 Żółkiewicz Józef (mgr) Wzorce częstości                                                                                                            1976

syg. 1189 Wróblewski Jerzy (mgr) PZjawisko magnetooporności w półprzewodnikach i materiałach węglowych              1978

syg. 1190 Wiła Jerzy (mgr) Interpretacja mechaniki kwantowej                                                                                            1978

syg. 1191 Wiśniewski  Janusz (mgr) Przestrajanie laserów barwnikowych

syg. 1192 Wiśniewski Jerzy (mgr) Współczesne teorie układów elektronowych                                                                 1978   

syg. 1193 Wąsik Janusz (mgr) Metoda haków wyznaczania linii widmowej                                                                        1976

syg. 1194 Wąsik Krystyna (mgr) Mechanizmy transportu nośników prądu w półprzewodnikach krystalicznych i amorficznych                                                                                                                                                                                               1978
syg. 1195
Wojciechowska Marianna (mgr) Efekt Dopplera                                                                                               1978

syg. 1196 Rein Małgorzata (mgr) Zastosowanie techniki mikrofalowej w spektroskopii                                                     1976

syg. 1197 Pruska Beata (mgr) Zastosowania laserów barwnikowych w niektórych dziedzinach spektroskopii

syg. 1198 Makowski Adam Jerzy (dr) Analityczne wyrażenia dla prawdopodobieństw przejść V-V  E-V  i   V-T  /E-T/    w zderzeniach atomowo-molekularnych                                                                                                                                  1978

syg. 1199 Kubiak Barbara (mgr) Migracja energii wzbudzenia w micelarnych roztworach barwników laserujących

syg. 1200 Jaskólska Barbara (mgr) Zastosowanie cząsteczkowo-dziurowej funkcji Greena do opisu wzbudzeń w układach zamkniętopowłokowych na przykładzie atomu helu                                                                                                          

syg. 1201 Jaskólski Włodzimierz (mgr) Parametryczna teoria widm atomowych

syg. 1202 Bogusławski Jerzy (mgr) Elektronowy rezonans  paramagnetyczny w węglach szklistych wygrzewanych do 900 C

syg. 1203 Paprocka Katarzyna (mgr) Kwantowe teorie mutacji

syg. 1204 Gołębiewski Janusz (mgr) Badanie zeolitów grupy fojazytów domieszkowanych jonamigadolinu Gd3+ metodą EPR

syg. 1205 Długołęcka Jadwiga (mgr) Propozycje testów do badania osiągnięć studentów z fizyki ciała stałego

syg. 1206 Głowacka Bożena (mgr) Zjawiska fotoelektryczne zewnętrznie i emisja wtórna elektronów

syg. 1207 Badziągowski Wojciech (mgr) Pojemnościowe i przewodnościowe metody badania barier Schotihy`ego

syg. 1208 Bardoszewski Stanisław (mgr) Epitaksja warstw z fazy gazowej związków AII BVI

syg. 1209 Zgrzybławski Witold (mgr) Pomiary oporności spinów z materiałów węgląwych metodą bezkontaktową

syg. 1210  Sołtys Sławomir (mgr) O możliwości zastosowania testów do sprawdzania wiadomości z fizyki atomowo-molekularnej przy pomocy komputera

syg. 1211 Jakubowicz Halina (mgr) Spektroskopia elektronów AUGER

syg. 1212 Mueller Ewa (mgr) Bezpromieniste przekazywanie energii elektronowego wzbudzania

syg. 1213 Mattek Janusz (mgr) Elektronowy rezonans paramagnetyczny w niskotemperaturowym  węglu szklistym

syg. 1214 Raczyński Andrzej (dr) Badanie zderzeń atomowo-drobinowych przy pomocy metody teorii pola

syg. 1215 Chwirot Stanisław (dr) Zastosowanie metod magnetomechanicznych w badaniach rezonansu magnetycznego 1978

syg. 1216 Grabowski Marian (mgr) A-Entropia dla obserwabli spektralnie absolutnie ciągłych                                             1978

syg. 1217 Baranowski Klemens (mgr) Wybrane zagadnienia teorii struktur dysypatywnych

syg. 1218 Sondej Halina (mgr) Rozchodzenie się światla i akcja laserowa w cieckich warstwach

syg. 1219 Kubiak Mirosław (mgr) Zagadnienie dwu ciał

syg. 1220 Jamiński Mateusz (mgr) Detekcja slabych sygnałów w spektroskopii

syg. 1221 Iwaniszewski Jan (mgr) Światłowód jako kanał informacji

syg. 1222 Kubiak Tadeusz (mgr) Gaz relatywistyczny

syg. 1223 Smentek-Mielczarek Lidia (dr) PWpływ korelacji elektronowej na prawdopodobieństwo wymuszonych przejść elektryczno-dipolowych międzypoziomami konfiguracji fIV jonów ziem rzadkich umieszczonych w polu krystalicznym

syg. 1224 Sekulski Jacek (dr) Badanie mechanizmów i kinetyki procesu elektroluminescencji w strukturach M-O-S wykonanych na selenku cynku

syg. 1225 Słomiński Jerzy (mgr) Kwantowe układy dynamiczne na grupie obrotów i grupie liniowej


 

Warto odwiedzić