Biblioteka Instytutu Fizyki

rok założenia 1954

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane

Prace dyplomowe - 1980

syg. 1226 Piaskowska Grażyna (mgr) Badanie przekazywania energii wzbudzania w roztworach barwnikowych

syg. 1227 Grzywacz Lech (mgr) Generacja częstosci sumacyjnej promieniowania lasera barwnikowego o dwu częstościach

syg. 1228 Siemiątkowski Waldemar (mgr) Kształt impulsu w procesie synchronizacji modów

syg. 1229 Malicki Rajmund (mgr) Wzmocnienie światła przy odbiciu od ośrodka o ujemnym współczynnika absorbcji

syg. 1230 Lisewski Włodzimierz (mgr) Aktywne światłowody płaskie

syg. 1231 Staszewski Przemysław (dr) O entropii odwzorowania dynamicznego i odwzorowaniach dynamicznyc mieszczących układu kwantowego                                                                                                                                                                 1979
                                                                                                                                                                                        

syg. 1232 Szulkin Mikołaj (dr) Pseudopotencjały relatywistyczny i polaryzacyjny  - zastosowanie do opisu struktury atomów alkalicznych w ramach metody Hartree-Focka                                                                                                 Częstochowa  1979                                                                                                                                   

syg. 1233 Żarna Maria (mgr) Budowa źródła promieniowania do pompowania optycznego w helu

syg. 1234 Papierowska Daniela (dr) Prawdopodobieństwo przejść elektyczno-dipolowych i kresy do nich w atomach i jonach serii izoelektronowej litu

syg. 1235 Schillak Piotr (mgr) Rozwiązanie równania Focckera-Plancka dla lasera z absorberem metoda cechowania

syg. 1236 Mikicka Małgorzata (mgr) Interferometryczne badanie ciśnieniowego rozszerzenia i przesunięcia linii widmowej talu 535 nm kryptonu i ksenonu

syg. 1237 Bryl Krzysztof (mgr) Interferometryczne badanie ciśnieniowego rozszerzenia i przesunięcia linii widmowych neonu z grupy przejść 2p56s  - 2p53p

syg. 1238 Kowalski Ryszard (mgr) Częstość oscylacji lasera zwykłego oraz lasera z nasycalnym absorbentem

syg. 1239 Fisz Jacek (mgr) Optycznie aktywne i nieaktywne światłowody płaskie

syg. 1240 Preiskon Aleksandra (dr) Zastosowanie metody superpozycji skorelowanych konfiguracji do badania małych układów molekularnych

syg. 1241 Duch Włodzisłwa (dr) Metoda bezpośredniego oodziaływania konfiguracyjnego

syg. 1242 Szejka Jan (mgr) Organizm jako układ elektrodynamiczny

syg. 1243 Kłosiewicz Małgorzata (mgr) Przekazywanie energii wzbudzenia w roztworach dwuskładnikowych

syg. 1244 Frelichowska Ewa (mgr) Badanie teoretycznie nasycającego się absorbera

syg. 1245 KamińskaGabriela (mgr) Zastosowanie metod fotopojemnościowych w badaniu materiałów półprzewodnikowych

syg. 1246 Konefał Janusz (mgr) Wpływ migracji energii na krzywe gaśnięcia

syg. 1247 Michalska Ewa (mgr) Ujemna magnetooporność pewnych substancji węglowych

syg. 1248 Sikora Krzysztof (mgr) Badanie strukturu pasmowej ciał stałych przy pomocy rentgenowskich widm emisyjnych

syg. 1249 Sajżrachyn Gomboragcza (mgr) Wyznaczanie czsów relaksacji węgla metodą nasycenia sygnału EPR

syg. 1250 Młynarczyk Jan (mgr) Efekt Dopplera

syg. 1251 Szczerba Ryszard (mgr) Zagadnienie N - reprezentowalności operatorów

syg. 1252 Bąk Marian (mgr) Model pola grawitacyjnego

syg. 1253 Zając Andrzej (mgr) Efekt fotowoltaiczny w związkach AII BVI

syg. 1254 Huppenthal Zofia (mgr) Badanie alkoholu furfurylowego metodą NMR

syg. 1255 Neugebauer Zofia (mgr) E.P.R. w węglach w przejściowym zakresie temperatur

syg. 1256 Kowalewska Aleksandra (mgr) Badanie teoretyczne równowagi tautomerycznej pochodnych pirymidyny

syg. 1257 Mirowicz Ludmiła (mgr) Podatność magnetyczna węgla wzorcowego przygotowanego do gazyfikacji

syg. 1258 Gęsicki Krzysztof (mgr) Stany kwartetowe serii izoelektronowej litu w przybliżeniu Hartree-Focka

syg. 1259 Pieńkowska Teresa (mgr) Propozycje testów do badania wiadomości studentów z mechaniki ogólnej

syg. 1260 Z Staszewska Grażyna (dr) Badanie ulepszonegoprzybliżenia Borna na różnych modelach zderzenowych mechaniki kwantowej

syg. 1261  Brennich Harald (dr) Deformationen der Poncaregruppe und ihrer Darstellungen                                München 1973

syg. 1262 Schleveth Hartmut (dr) Über prinzipielle Schwierigkeiten bei der Beschrankung aut Zweirkorrelationen in der feldtheoretischen, funktionalen Beschreibung quantenmechanischer Systeme mit Wechselwirkung                       München 1970

syg. 1263 Kühn Joahann (dr) Operatorprodukt - Entwicklugen am Lichtkegel                                                        München 1974

syg. 1264 Lutzenberger Werner (dr) Untersuchungen zum quantenelektromechanischen Selbsteinerigieproblem mit der Greenfunktion δ (x2+12)                                                                                                                                            München 1973 

syg. 1265 Eckart Gustav (dr) Untersuchungen zur mikroskopischen Theorie des optischen Potentials Optisches Theorem, Graphenentwicklungen und Dispersionsrelationen                                                                                                    München 1975 

syg. 1266 Baumann  Klaus (dr) Operatorpeoduktentwicklung und Struktur der Wightmanfunktionen                    München 1974

syg. 1267 Bohn Gerhard (dr) Bandstrukturnntorsuchung an Lithium                                                                      München 1970                                                                                                                          

syg. 1268 Dewitz Hubertus (dr) Hartree-fock-Rechnungen zum A1/3 Term in der Massenformel  (Krümmungs - und Kompressionsenergien)                                                                                                                                              München 1975

syg. 1269 Schweitzer Ludwig (dr) Elektronspineresonanz und Relaxation in amorphen Silizium und germarium Marburg 1977

syg. 1270 Ostermann Rudolf (dr) Untersuchung der Grundzustands - Relaxation an optisch gepumpten             Marburg 1976

syg. 1271 Optiz Norbert (dr) P

syg. 1272 Z (dr) P

syg. 1273 Z (dr) P

syg. 1274 Matczak Marek (mgr) Wlasności elektrooptyczne heterostruktur ZnSe - CdS otrzymanych metodą termicznego parowania

syg. 1275 Kasprzyk Krzysztof (mgr) Epitaksja organometaliczna

syg. 1276 Firszt Franciszek (dr) Otrzymywanie i badanie własności elektrooptycznych heterozłączy ZnSe - ZnTe

syg. 1277 Błaszkiewicz Teresa (mgr) Model zjawiska magnetycznego rezonansu jądrowego

syg. 1278 Wenta Witosław (mgr) Wyznaczanie roskładu energrtycznego pułapek w półprzewodnikach metodą Gobrechta - Hofmanna

syg. 1279 Rapiej Elżbieta (mgr) Opis zjawisk  dyfrakcji w teorii skalarnej światłą

syg. 1280 Wegner Maria (mgr) Własności entropii w mechanice kwantowej                                                                        1979

syg. 1281 Smolińska Krystyna (mgr) Zastosowanie formalizmu Gibbsa do teorii ciepła wlaściwego ciała stałego

syg. 1282 RapiejGrzegorz (mgr) Metoda Hartree-Focka

syg. 1283 Górecki Roman (mgr) Pole promieniowania poruszającego się ładunku                                                            1979

syg. 1284 Łynko Stanisław (mgr) Analiza rodzaju i metody pomiaru stopnia polaryzacji wiązki świetlnej                          1979

syg. 1285 Mazur Ewa (mgr) Zasady zachowania w mechanice kwantowej                                                                          1979

syg. 1286 Kozicka Alicja (mgr) Efekt pizoelektryczny i jego zastosowanie                                                                          1979

syg. 1287 Różańska Janina (mgr) Zjawisko polaryzacji światła                                                                                            1979

syg. 1288 Salie Volker (dr) P

syg. 1289 Hofner Dieter (dr) P

syg. 1290 Foks Grażyna (mgr) Model oscylatora w teorii szerokości linii widmowych

syg. 1291 Lewandowska Elżbieta (mgr) Interferencja i dyfrakcja w programie nauczania fizyki na przykładzie szkoły podstawowej                                                                                                                                                                           1979

syg. 1292 Ryszewska-Brym Ewa (mgr)  Metody termodynamiki informacyjnej                                                                   1978

syg. 1293 Karczewska Krystyna (mgr) Przesunięcie chemiczne w NMR w zależności od temperatury                              1979

syg. 1294 Hawrus Jan (mgr) Dyfrakcja promieni rentgenowskich na kryształach                                                                 1979                                          

syg. 1295 Bućko Maria (mgr) Spektroskopia laserowa bezdopplerowska                                                                            1979

syg. 1296 Baranek Marianna (mgr) Koncentracja nościków w półprzewodniku domieszkowanym

syg. 1297 Altman Konrad (dr) P

syg. 1298 Spychała Janina (mgr) Spektroskopia bez udziału zjawiska Dopplera                                                               1979

syg. 1299 Przemyłski Kazimierz (mgr) Efekt Müssbauera i jego zastosowanie w naukach przyrodniczych                       1979

syg. 1300 Bürzlaff Jurgen (r) P

syg. 1301 Malicka Ewa (mgr) Półprzewodnikowe źródła światła

syg. 1302 Dyksiński Henryk (mgr) Drgania

syg. 1303 Bigi Ikaros Islam Yusuf (dr) P

syg. 1304 Hofman Józef (mgr) Temperatury krytyczne nadprzewodników                                                                        1978

syg. 1305 Pindara Anna (mgr) Model oscylatora w teorii ciśnieniowego rozszerzenia linii widmowych

syg. 1306 Lechus Gerhard (dr) P

syg. 1307 Krzyżanowski Zygmunt (mgr) Symetrie w mechanice kwantowej nierelatywistycznej

syg. 1308 Holas Ewa (mgr) Rozpuszczalośc gazów w metalach alkalicznych                                                                    1978

syg. 1309 Kłoss Maria (mgr) Implantacja jonów w ciele stałym

syg. 1310 Konarzewska Elżbieta (mgr) Pomiar współczynnika dyfuzji rubidu w neonie metodą impulsów                      1979

syg. 1311 Izdebska Jadwiga  (mgr) Mechanika kwantowa układu identycznych cząstek

syg. 1312 Skuczyńska Aldona (mgr) Rachunek zaburzeń zależny od czasu

syg. 1313 Warcikowska Krystyna (mgr) Wpływ oddziaływań międzyrodowych na wygaszenie fotoluminescencji roztworów                                                                                                                                                                          1979                                                                                                                                                          

syg. 1314 Tecław Bogusława (mgr) Zjawisko fotoluminescencji zachodzące w roztworach barwników

syg. 1315 Pawlak Irena (mgr) Oscylator harmoniczny w opisie różnych zagadnień fizycznych                                     1979

syg. 1316 Wiła Małgorzata (mgr) Drgania własne pola elektromagnetycznego w rezonatorach wnękowych                1979

syg. 1317 Gryncewicz Bohdan (mgr) Stałe fundamentalne w fizyce atomowej                                                             1979

syg. 1318 Pliszka Mirosława (mgr) Zjawiska transportu w gazach

syg. 1319 Kłodzińska Barbara (mgr) Własności i zastosowanie termistorowe

syg. 1320 Siemion Krystyna (mgr) Zjawiska transportu w gazach                                                                                  1979

syg. 1321 Szweda Brunon (mgr) Teoria wiązania chemicznego                                                                                      1979

syg. 1322 Herbst Adam (mgr) Ststystyka elektronów w półprzewodnikach

syg. 1323 Sadowski Henryk (mgr) Rozwój teorii o budowie atomu  - współczesna teoria atomów i jonów wieloelektronowych                                                                                                                                                             1979

syg. 1324 Młocek Krystyna (mgr) Spektroskopia wiązki atomowej                                                                                  1979

syg. 1325 Hałas Maria (mgr) Grawitacyjne zapadanie materii

syg. 1326 Zagdański Krzysztof (mgr) Zasady zachowania w fizyce

syg. 1327 Halik Jan (mgr) Holografia                                                                                                                                  1979

syg. 1328 Lepa Maria (mgr) Wewnętrzny efekt fotoelektryczny w materiach półprzewodnikowych

syg. 1329 Mrugała Felicja (dr) Badanie stabilności i efektywności metod numerycznych kwantowej teorii

syg. 1330 Krzyżanowska Władysława (mgr) Statystyki kwantowe

syg. 1331 Byhowska Janina (mgr) Przybliżenie WKB w mechanice kwantowej

syg. 1332 Gościk  Teresa (mgr) Moment pędu w mechanice kwantowej

syg. 1333 Kiełkowska Teresa (mgr) Pomiary temperatury

syg. 1334 Płaczek Dorota Maria (mgr) Układy atomowe w zewnętrznych polach

syg. 1335 Zaremba Mirosława (mgr) Generacja i pomiar krótkich impulsów laserowych                                              1978

syg. 1336 Palczewska Hanna (mgr) Procesy emisji i absorbcji światła                                                                          1979

syg. 1337 Młocek Krystyna (mgr) Spektroskopia wiązki atomowej                                                                                1979

syg. 1338 Sochacka Zofia (mgr) Efekty nasyceniowe w elektronowym rezonansie paramagnetycznym

syg. 1339 Mazurowska Alicja (mgr) Przerwy energetyczne i ruchliwościowe metody ich wyznaczania                        1978

syg. 1340 Kozubska Grażyna (mgr) Zastosowanie teorii grup do klasyfikacji poziomów energetycznych drobin wieloatomowych                                                                                                                                                                1979

syg. 1341 Gęsicka Mariola (mgr) Wyznaczanie liczby protonów w substancjach glebowych metodą magnetycznego rezonansu jądrowego /MRJ/

syg. 1342 Balter Aleksander (dr)  Badanie kinetyki dysspacji energii oscylacyjnej stanów wzbudzonych  drobin barwników organicznych w roztworach

syg. 1343 Arłukowicz Krzysztof (mgr) Struktury ciała stałego i metody badań przy pomocy dyfrakcji rentgenowskiej

syg. 1344 Mocarska Halina (mgr) Wysyłanie i pochłanianie światła przez układy atomowe

syg. 1345 Jarek Przemysław (mgr) Pomiar przekrojów czynnych narelaksację atomów alkalicznych Cs133 w stanie wzbudzonym 2p3/2 metodą pompowania optycznego i rezonansu magnetycznego

syg. 1346 Chajsangijn Savid (mgr) Badanie rotacji grup CH3 naniesionych na aerosil metodą jądrowego rezonansu magnetycznego


  

  

 

Warto odwiedzić