Biblioteka Instytutu Fizyki

rok założenia 1954

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane

Prace dyplomowe - 1981

syg. 1347 Jaworski Wojciech (mgr) O termodynamice informacyjnej z temperaturami drugiego rzędu

syg. 1348 Anioła Marek (mgr) Efekty relatywistycznew atomach serii izoelektronowej litu                                                     1979

syg. 1349 Kabała Mirosław (mgr) Teoretyczna analiza przegrupowań wewnątrzcząsteczkowych i widma oscylacyjnego w układah typu AB5

syg. 1350 Gil Tomasz (mgr) Zastosowanie formalizmu opreatorów wzbudzenia do znajdowaniaelementów macierzowych operatora oddziaływania spin-orbita

syg. 1351 Stefański Krzysztof (dr) Badanie stabilności rozwiązaństacjonarnych w opisiepółklasycznym oraz kwantowy opis obszaru progowego lasera barwnikowego                                                                                                                                                     1980

syg. 1352 Dokurno Wacław (dr) Ciśnieniowe przesunięcie i rozszerzenie linii widmowych neonu przez neon i hel                      1980

syg. 1353 Pruski Stanisław (hab.) Wielostanowe rozszerzenie metody Hartree-Slaters-Focka                                                    1967

syg. 1354 Woźnicki Wiesław (hab.) Nowe sformuowania półempirycznej wersjii teorii pola samouzgodnionego                                      1967

syg. 1355 Ostaszewicz Eudokia (hab.) Własności luminescencyjne siarczku cynku aktywowanego różnymi domieszkami   Białystok 1964

syg. 1356 Bissinger Janusz (dr) Doświadczalne określenie charakteru polowego przejść ↑→So wieloatomowych drobinach organicznych                                                                                                                                                                                                                        1970

syg. 1357 Bielski Andrzej (dr) Badanie wpływu elektrody zapłonowej na napięcie przebicia w liniowych lampach błyskowych               1968

syg. 1358 Marszałek Tadeusz (dr) Fotoluminescencja benzenu                                                                                                                1968

syg. 1359 Grycuch Teresa (dr) Rozszerzenie linii rezonansowej rtęci - 2537 A w obecności kryptonu                                                     1971

syg. 1360 Karwowski Jacek (dr) Zagadnienie wyznaczania wartości parametrów w półempirycznej teorii orbitali molekularnych. Rola oddziaływania konfiguracyjnego                                                                                                                                                                   1968

syg. 1361 Grudziński Hubert (dr) Wpływ lokalnej temperatury centrów luminezujących na anizotropię emisji fluorescencji roztworów  1968

syg. 1362 Taczeniowski Andrzej (dr) Zjawisko powierzchniowe na termokato.....prasowanej                                                            1962

syg. 1363 Z (mgr) P

syg. 1364 Z (mgr) P

syg. 1365 Z (mgr) P

syg. 1366 Z (mgr) P

syg. 1367 Z (mgr) P

syg. 1368 Z (mgr) P

syg. 1369 Z (mgr) P

syg. 1370 Z (mgr) P

syg. 1371 Z (mgr) P

syg. 1372 Z (mgr) P

syg. 1373 Z (mgr) P

syg. 1374 Z (mgr) P

syg. 1375 Z (mgr) P

syg. 1376 Z (mgr) P

syg. 1377 Z (mgr) P

syg. 1378 Z (mgr) P

syg. 1379 Sikora Małgorzta (mgr) Aktualny stanbadań nad cząstkami elementarnymi

syg. 1380 Piasecki Michał (mgr) Możliwości występowania nadprzewodnicrwa wysokotemperaturowego w układzie alumunium - amorficzny węgiel-aluminium

syg. 1381 Wójcik Halina (mgr) Własności magnetyczne materii

syg. 1382 Nesebeutel Dorota (mgr) Badanie obrotów termicznych drobin w roztworach

syg. 1383 Wellnitz Renata (mgr) Drgania - opis teoretyczny i sposoby demonstracji

syg. 1384 Ciesielczyk Janina (mgr) Oddziaływania wiązki elektronów z cząsteczką

syg. 1385 Pronobis Ryszrd (mgr) Stanowisko pomiarowe do badaniaelektroluminescencji i fotoluminescencji kryształów półprzewodnika metodą zliczenia fotonów

syg. 1386 Nerlo-Pomorska Bożena (hab.) Powierzchnie energii potencjalnej jąder atomowych i metoda poprawki powłokowej z prostym warunkiem                                                                                                                                                                                     Lublin 1982

syg. 1387 Dygdała Roma (dr) Spektroskopowe badanie antracenu                                                                                        1979

syg. 1388 Rozwadowska-Janiszewska Krystyna (dr) Elektronowe własności niskotemperaturowego węgla szklistego

syg. 1389 Pruski Marek (dr) Formuowanie subnanosekundowych impulsów świetlnych w laserze barwnikowym

syg. 1390 Pepłowski Piotr (dr) Analiza stabilności i bifurkacje w  laserze i absorbenie

syg. 1391 Rogalski Antoni (hab.) PWłaściwości fizyczne, technologia i zastosowanie chalogenidków ołowiu i cyny          Warszawa 1981

syg. 1392 Wojtowicz Andrzej J. (dr) Polaryzacja luminescencji monokryształów ZnSe

syg. 1393 Heider Jürgen () Elektromenstrahl-plasma-Wecksel-wirkung in einem stossbestimmten axialinhomogenen und magnet-feldfreien System                                                                                                                                                                                       Múnchen 1977

syg. 1394 Küpper Wolfgang A. () Thermoststische Eigonschaften von Kernen und semiinfiniter Kernen und semiinfiniter Kernmaterie im Thomas-Fermi-Modell                                                                                                                                                                 Múnchen 1978

syg. 1395 Kamke Wolfgang () Kernmagnetische Rezonanz an Kalinmolinmeren in optisch gepuruptem Kalinmolarupf          Marburg 1978

syg. 1396 Nitsch Wilhelm () Kohärente anti-Stokes`sche Roman-und Rezonanz- Ramanspektroskopie an eifachen molekularen           Múnchen 1978                                                                                                                                                   

syg. 1397 Mayr Dieter() Zur konstructiv -axiomatischen Charakterisiorung der Riomann-Helmholtz-Lischen Ranmgeometrizen und der Poincare-Einstein-Minkowschisen Ranmzeitgeometrien durch das Prinzip der Reproduzierbarkeit                             Múnchen 1979  

syg. 1398 Berger Enrich () Bestimmung der Transportparameter in schwach inhomogenen Nieclerdruck-plasmen und Ergebnisse  ans dem Faraday`schen Dunkelranm einer anomalen Wasserstoffglimmontlachung                                                     Múnchen 1978  

syg. 1399 Berdjis Fazlollah  () Die Casimir-Operatoren der halbeinfachen Lie Algebren                                            Múnchen 1977

 
syg. 1400 Henning Paul () Berechnung der Schwingungs -Rotations Energienverans und-Wellenfunktionen Kleiner Moleküle ans experimentallen und quantonchemischen Daten mit Hilfe der Störungstttheoretischen und der Variationsmethoole     Múnchen 1978  

syg. 1401 Bouchiat Helen Florence ) Nature et proporties de l`orde loral dans l` alliage "verne de spin" AgMn                Orsey 1981

syg. 1402 Nugnes Pierre () Analyse experimentale des correlations entre le properties du plasma d`expansion d1un duoplasmatron et les qualittes optoques du faiscan d1ions extrait                                                                                                                       Paris 1980

syg. 1403 Allain Jean-Yves () Developpement d`un laser accordable a 300 nm et mesure de l`ozone stratosherique par absorption didderentielle                                                                                                                                                                           Paris 1980

syg. 1404 Cernogora Guy () Etude des etats matastables de l`azote atomique dans des decharges luminoscentes          Orsey 1980

syg. 1405 Bountalb-Joutei Halid () Etude des configurations des champs de jange donis des espaces-temps courbes et de certains problemes associes                                                                                                                                                                  Orsey 1981

syg. 1406 Kounnas Costas () Relation entre la liberte-asymptotique et la motion de portion                                                Orsey 1978

syg. 1407 Jaekel Marc-Thierry () Diffusion quantique des solitons daus le mode`le de sine-Gordon                                   Orsey 1977

syg. 1408 Oheix Patrice () Realisation d`un programme  d`integration d`equations differentielles pour la simulatioon des circuits electroniques                                                                                                                                                                             Orsey 1979                      

syg. 1409 Labrune Michel () Etude des parois de Bloch et des lignes de Neel dans de for, le nichel et le YIG                      Orsey 1979

 

Warto odwiedzić