Biblioteka Instytutu Fizyki

rok założenia 1954

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane

Prace dyplomowe - 1983

Syg. 1434 Radomska Danuta(mgr) Badania struktury kompleksów metaloorganicznych zawierających jon miedzi Cu 2+ metodą EPR

syg.1435 Piasecka Ewa (mgr) Zmiennoprądowe przewodnictwo cienkich warstw ZnTe

syg. 1436 Fabisiak Kazimierz (dr)Własności fizyczne węgli amorficznych domieszkowanych wodorem                                            1882

syg. 1437 Gussmann Robert (mgr) Konstrukcja: badanie własności źródła z katodą wnękową do wzbudzania fluorescencji atomów Zn i Cd

syg. 1438 Kozłowski Roman (mgr) Doświadczalna energia korelacji jonów zamkniętopowłokowych

syg. 1439 Jasińska Gabriela (mgr) Wyznaczanie charakterystyk interferometru Fabry-Perota

syg. 1440 Ficner Czesław (mgr) Analiza oddziaływań międzycząsteczkowych na przykładzie dimeru wody

syg. 1441 Giżyński Lesław (mgr) Doświadczalne badanie procesu fotodimeryzacji natracenu w różnych rozpuszczalnikach

syg. 1442 Wilkans Władysłwa (mgr) Badanie przewodnictwa elektrycznego stałoprądowego oraz absorpcji optycznej cienkich warstw węgli bwzpostaciowych

syg. 1443 Damska Danuta (mgr)  Własności spektrofotochemiczne barwnika furan 1

syg. 1444 Romańczuk Tadeusz (mgr)  Badanie anizotropii ruchu obrotowego drobin w glicerynowych rozrworach perylenu, antracenu i koronenu

syg. 1445 Badziak Jan (hab.) Generacja, wzmacnianie i kształtowanie impulsów laserowych w układach absorpcyjno-wzmacniających

syg. 1446 Jabłoński Marek (mgr) Własności spektroskopowe równowaga tautomeryczna cytozyny i N/4 -hychoksycytozyny

syg. 1447 Kędzia Tadeusz (mgr) Optymalizacja entropii przy zadanych warunkach nierównowagi

syg. 1448 Pilarski Grzegorz (mgr) Równanie Fokkera-Planca dla jednomodowego lasera z rozstrojeniem w obszarze progowym

syg. 1449 Galikowski Mirosław (mgr) Holografia optyczna

syg. 1450 Kupińska Janina (mgr) Badanie krawędzi i absorpcji optycznej wodorowanych warstw węglowych

syg. 1451 Dmowski Dariusz (mgr) Metoda rozwiązywania pewnych nieliniowych równań różniczkowych fizyki matematycznej - "metoda odwrotna"

syg. 1452 Kalita Halina (mgr) Otrzymywanie i badanie charakterystyk prądowo-napięciowych dwubarierowej struktury Cu-CdTe/n/-Cu

syg. 1453 Swinarski Bogdan (mgr) Otrzymywanie i własności elektryczne CdTe

syg. 1454 Wrześniewski Cezary (mgr) Nanokrystaliczny hallotron na bazie ZnSe

syg. 1455 Marciniak Zbigniew (mgr) Analiza procesów zredukowania i krystalizacji fazy skondensowanej H2O

syg. 1456 Koepke Czesław (dr) Kinetyka lasera barwnikowego w pobliżu progu akcji                                                               1982

syg. 1457 Pipin Janusz (dr) Dynamiczne polaryzowalności multipolowe i ścisłe kresy dolne do nich w serii izoelektronowej litu

syg. 1458 Dudek Janusz (mgr) Badanie drobin van der Waals`a metodą pompowania optycznego

syg. 1459 Bamberska Marianna (mgr) Równania Hamiltona-Jacobiego                                                                                    1982

syg. 1460 Błażejak Marianna (mgr) Oddziaływanie pół elektromagnetycznych na drobiny

syg. 1461 Borona Alicja (mgr) O zasadach nieoznaczoności                                                                                                      1982

syg. 1462 Duda Lidia Leokadia (mgr) Termodynamika informacyjna układów równowagowych i nierównowagowych              1982

syg. 1463 Gajda Danuta (mgr) Fizyczne badania procesu fotosyntezy

syg. 1464 Grajek Alicja (mgr) Fizyczne zasady działana mikroskopów elektronowych ze szczególnym uwzględnieniem mikroskopu skaningowego

syg. 1465 Jaśtak Edward (mgr) Zjawiska kontaktowe w półprzewodnikach                                                                               1982

syg. 1466 Chyła Czesław (mgr) Geometryczny opis mchu cząstki                                                                                             1981

syg. 1467 Bohuszko Stanisława (mgr) Magnetyczny rezonans jądrowy i elektronowy                                                             1980

syg. 1468 Brzezińska Grażyna (mgr) Widma oscylacylno-rotacyjne cząstek dwuatomowych                                                   1981

syg. 1469 Garwota Bronisława Ludmira (mgr) Kształt linii EPR                                                                                                1980

syg. 1470 Gliwa Lidia (mgr) Współczesne wzorce czasu i częstości                                                                                           1981

syg. 1471 Gibaszek Grzegorz (mgr) Laser azotowy                                                                                                                    1980

syg. 1472 Gruba Stanisław (mgr) Rezonans cyklotronowy i jego zastosowanie w fizyce ciała stałego                                       1982

syg. 1473 Karbowniczek Henryk (mgr) Dyfrakcja i interferencja światłą

syg. 1474 Iwiński Józef (mgr) Stany energetyczne cząsteczek - teoria a doświadczenie                                                           1980

syg. 1475 Jóźwiak Bożena (mgr) Efekt termoelektryczny                                                                                                           1980

syg. 1476 Kmita Edward (mgr) Teoria grup punktowych a symetria cząsteczek

syg. 1477 Kotowski Mieczysław (mgr)  Elektroliza i jej zastosowanie w praktyce                                                                    1982

syg. 1478 Krotoszyński Zdzisław (mgr) Tranzystory cienkowarstwowe

syg. 1479 Krzyżaniak Jan (mgr) Przejścia kwantowe pod wpływem zewnętrznego zaburzenia                                               1980

syg. 1480 Lange Jerzy (mgr) Zagadnienie dwóch ciał w mechanice                                                                                          [b.r.]

syg. 1481 Łapińska Irena (mgr) Układy odniesienia                                                                                                                  1982

syg. 1482 Majchrzak Ryszard (mgr) Badanie struktury i defektów kryształów w dyfrakcje promieni rentgenowskich                [b.r.]

syg. 1483 Oliwa Anna (mgr) Zjawiska termoelektryczne                                                                                                             1982

syg. 1484 Ossowska Maria (mgr) Dyfrakcja i interferencja światła                                                                                              1982

syg. 1485 Pajkert Grażyna (mgr) Przewodnictwo elektryczne półprzewodników bezpostaciowych                                            

syg. 1486 Palczewski Ryszard (mgr) Problem Keplera                                                                                                                 1981                                                                                                                         

syg. 1487 Poznańska Jadwiga (mgr) Zagadnienia zderzeń ciał w nauczaniu fizyki w szkołach średnich

syg. 1488 Rybka Zofia (mgr) Zjawiska fotoelektryczne w półprzewodnikach                                                                                 1981

syg. 1489 Strzemieczny Ryszard (mgr) Pomiary temperatury plazmy

syg. 1490 Staroń Anna Elżbieta (mgr) Masa bezwładna a masa grawitacyjna                                                                              1980                                                                 

syg. 1491 Sułek Krystyna Maria (mgr) Fotodetektory w zakresie widzialnym promieniowania i ich zastosowanie                        1982

syg. 1492 Syrek Józef (mgr) Ruchliowość  nośników prądu elektrycznego w ciałach stałych

syg. 1493 Więckowska Krystyna (mgr) Metody wyznaczania czasu życia w stanach wzbudzonych atomów, drobin i jonów              1982

syg. 1494 Wypych Tadeusz (mgr) Oddziaływania rezonansowe

syg. 1495 Zdrojewski Brunon Bronisław (mgr) Spektroskopowe metody badnia efektu Starka                                                              1982

syg. 1496 Hudyka Andrzej (mgr) Zjawiska tunelowe w nadprzewodnikach                                                                                                1981

syg. 1497 Janas Włodzimierz  (mgr) Metody bezdopplerowskie w spektroskopii                                                                                       1981

syg.1498 Łęcka Janina (mgr) Statyczna iquasi-statyczne metoda pomiaru gęstości stanów powierzchniowych w strukturach MIS       1981   

syg. 1499 Michalak Krystyna (mgr) Natura światła                                                                                                                                      1981

syg. 1500 Ochmańska Anna (mgr) Metody pomiaru czasu życia atomu w stanie wzbudzonym                                                                1981

syg. 1501 Osika Zygmunt (mgr) Wykorzystanie testów w nauczaniu fizyki na przykładzie działu "Cząsteczkowa budowa ciał" z programu naucznia klasy VI                                                                                                                                                                                              1981

syg. 1502 Pelowska Helena(mgr) Doświadczalne podstawy mechaniki kwantowej

syg. 1503  Płochocki Henryk (mgr) Czasy relaksacji w elektronowym rezonansie paramagnetycznym i sposoby ich wyznaczania       1981

syg. 1504 Przybyszewski Andrzej (mgr) Materiały węglowe i ich własności                                                                                               1981

syg. 1505 Szadkowska Urszula (mgr) Lasery gazodynamiczne                                                                                                                 1981

syg. 1506 Maćkowiak Jan (hab.) Granica termodynamiczna gęstości energii swobodnej                                  

syg. 1507 Gaj Jan A.(hab.) Oddziaływanie wymienione jonów paramagnetycznych z elektronami pasmowymi w Cd1-xMnxTe                 1981

syg. 1508 Böttcher Artur (dr) Orientacja atomów 4He(Z3S1) w optycznie pompowanej plazmie

 

Warto odwiedzić