Biblioteka Instytutu Fizyki

rok założenia 1954

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane

Prace dyplomowe - 1985

syg. 1541 Karolewska Małgorzta (mgr) Obliczanie śladów kwadratu hamiltonianu w skończenie wymiarowych, N-elektronowych, adaptowalnych spinowo przestrzeniach

syg. 1542 Jeziorek Danuta (dr) Wyznaczanie hiperpowierzchni energetycznej dla układu Na+/H2 z uwzględnieniem efektów korelacji elektronowej                                                                                                                                                                                          1984

syg. 1543 Bobkowski Romuald (mgr) Wpływ temperatury na ciśnieniniowe rozszerzenie i przesunięcie linii widmowej neonu    1984

syg. 1544 Polasik Marek (mgr) Badanie wpływu korelacji elektronowej na strukturę energetyczną atomów wieloelektronowych

syg. 1545 Borowski Andrzej (mgr) Wyznaczanie momentów dipolowych rodaminy 6G metodą spektroskopową

syg. 1546 Jakimiuk Józej (mgr) Podstawy szczególnej teorii względności

syg. 1547 Stec Stanisław (mgr) Wyznaczanie temperaturowej zależności przewodnictwa ciał stałych i przerwy energetycznej w półprzewodniku

syg. 1548 Andrzejewska Wiesława (mgr) Zastosowanie analizy światła rozproszonego do statystycznego opisu obiektów rozpraszających                                                                                                                                                   Bydgoszcz 1984

syg. 1549 Bonk Krystyna (mgr) Wyznaczanie niektórych parametrów molekularnych drobin luminezujących

syg. 1550 Danielczyk Janusz (mgr) Rozmywanie się pakietów falowych w mechanice kwantowej

syg. 1551 Niemczyk Zuzanna (mgr) Opis chaosu w układach deterministycznych za pomocą wykładników Lapunowa i entropii metrycznej

syg. 1552 Korzybski Piotr (mgr) Geometryczne metody e teoriach pól klasycznych

syg. 1553 Polewska Aleksandra (mgr) Przyrząd do demonstracji zjawisk falowych

syg. 1554 Dawidson Krystyna (mgr) Układ d demonstracji zjawiska dyfrakcji światła

syg. 1555 Fisz Elżbieta (mgr) Własności spektroskopowe pochodnych M-Terfenylu

syg. 1556 Gancarz Ewa (mgr) Metodyczne ujęcie zagadnienia nadprzewodnictwa w szkole średniej

syg. 1557 Gancarz Waldemar (mgr) Wprowadzenie zagadnieniea nadciekłości do nauczania fizyki w szkole średniej z wykorzystaniem filmu dydaktycznego

syg. 1558 Pieczka Łucja (mgr) Własności elektryczne struktur GdTe/n/ - GdTe/p/

syg. 1559 Szałkowski Marek (mgr) Badanie metodą EPR wieloskładnikowych warstw węglowych

syg. 1560 Krakowski Krzysztof (mgr) Równanie Van der Pol`a i "kaczki" czyli zastosowanie analizy niestandardowej w równaniach różniczkowych

syg. 1561 Kościuczuk Roman (mgr) Badanie własności fizycznych soczewek oka ludzkiego

syg. 1562 Siłkowski Stanisław (mgr) Badanie procesów dyfuzyjnych metodą magnetycznego rezonznsu jądroweg

syg. 1563 Klepczarek Adam (mgr) Związek starszej teorii kwantów z mechaniką klasyczną

syg. 1564 Witkowski Janusz (mgr) Przewodnictwo prądu stałego i EPR w wodorowanych węglach amorficznych

syg. 1565 Roguska Jadwiga (mgr) Zestaw przystawek do grafoskopu do demonstracji efektów występujących w ruchu harmonicznym i falowym

syg. 1566 Jaskólski Włodzimierz (dr) Metody quasirelatywistyczne w teorii elastycznego rozproszenia elektronów i pozytonów na atomach

syg. 1567 Grinberg Marek (dr) Wyznaczanie energii jonizacji stanów zlokalizowanych w półprzewodnikach z defektami punktowymi

syg. 1568 Jażdżyn Czesław (dr) Efekt fotowoltaiczny kompleksów barwnikowo-białkowych                                     Poznań 1985

 

Warto odwiedzić