Biblioteka Instytutu Fizyki

rok założenia 1954

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane

Prace dyplomowe - 1987

syg. 1594 Mikulska Aldona (mgr) Korelacja wyników EPR i temperaturowej zależności przewodnictwa elektrycznego w amorficznych węglach wodorowanych

syg. 1595 Mikulski Piotr (mgr) Badanie struktury pasmowej amorficznego węgla wodorowanego w oparciu o analizę krawędzi absorpcji optycznej

syg. 1596 Pietkun Alicja (mgr) Wpływ oddziaływania elektron-foton na widmo luminescencji centrum Ag w ZnSe

syg. 1597 Chruściński Dariusz (mgr) Struktura kanoniczna z linearyzowanej teorii grawitacji

syg. 1598 Smułkowska Katarzyna (mgr) Dynamiczny efekt Starlea.Kompensacja ziemskiego pola magnetycznego metodą efektu Hanle`go

syg. 1599 Smułkowski Piotr (mgr) Dynamiczny efekt Starka. Badanie optymalnych warunków pracy lampy z katodą wnękową do wzbudzania fluorescencji atomów kadmu i cynku

syg. 1600 Tomczak Jacek (mgr) Interferometryczne badanie rozszerzenia linii widmowej 535 nm talu

syg. 1601 Pospieszny Jarosław (mgr) Ciśnieniowe rozszerzenie i przesunięcie linii widmowych argonu λ=539,4 nm i λ=667,7 nm

syg. 1602 Zieliński Lech (mgr) Badania spktroskopowe kumaryn

syg. 1603 Żmudzińska Mirosława (mgr) Nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe

syg. 1604 Banaszkiewicz Barbara (mgr) Model profilu linii widmowej z dysku akrecyjnego gwiazd zmiennych kataklizmicznych z uwzględnieniem ich wiatru gwiazdowego

syg. 1605 Łechtański Grzegorz (mgr) Fotoelektryczna metoda pomiaru współczynnika odbicia zwierciadeł interferometru Fabry-Perot

syg. 1606 Pyskir Jerzy (mgr) Własności optyczne siarczku kadmu w temperaturach helowych

syg. 1607 Różyczka Małgorzata (mgr) Spektroskopowe własności molekularnych układów uporządkowanych

syg. 1608 Kwieciński Dariusz (mgr) Konstrukcja pakietu programów realizujących półemiryczne metody chemii kwantowej dla układów pi-elektronowych na mikrokomputerach typu Amstrad

syg. 1609 Balcerzyk Marian (mgr) Optyczna spektroskopia głębokich poziomów w ZnSe

syg. 1610 Kaczyński Jacek (mgr) Dynamika atomu i pola we wnęce  rezonansowej

syg. 1611 Pieńczewski Piotr (mgr) Budowa liniowego lasera barwnikowego o pracy ciągłej

syg. 1612 Świętalski Jerzy (mgr) Pomiar współczynnika dyfuzji rubidu w helu w zależności od temperatury

syg. 1613 Firer Krzysztof (mgr) Badanie procesów wygaszania atomów metatrwałych na powierzchniach szklanych

syg. 1614 Madzińska Aniela (mgr) Fazoczułe widma fluorescencji roztworów

syg. 1615 Iwański Bogdan (mgr) Depolaryzacja stężęniowa rodaminy 6G

syg. 1616 Borys Dariusz (mgr) Wyznaczanie energrtycznego rozkładu pułapek  luminoforowów proszkowych

syg. 1617 Mikielewicz Bogusłwa (mgr) Badanie efektów korelacyjnych i relatywistycznych w atomach i jonach zamkniętopowłokowych

syg. 1618 Janowicz Maciej (mgr) Badanie asymptotycznych własności równania Fokkera-Planca w otoczeniu punktu krytycznego, w którym zachodzi odwrotna bifurkacja Hopfa

syg. 1619 Zienkiewicz Andrzej M. (mgr) Kołowa polaryzacja fluorescencji

syg. 1620 Wroński Andrzej (mgr) Wpływ stężenia roztworu rodaminy 6G na charakter widma

syg. 1621 Rutkowski Maciej (mgr) Wygaszanie stężeniowe fotoluminescencji roztworów

syg. 1622 Wysokiński Karol Izydor (hab.) Rola nieporządku w nadprzewodnictwie i kwantowym efekcie Halla             Lublin 1987

syg. 1623 Góźdź Andrzej (hab.) Mikroskopowa teoria jądrowych ruchów kolektywnych                                                         Lublin 1987

syg. 1624 Grudziński Hubert (hab.) PA study for the convex structure of the set of fermion N-representable 2-density operators                                                                                                                                                                                                              1986     
                                                                                                                                                                                                                                                     
syg. 1625 Kowalczyk Bożena (mgr) Temperaturowe gaszenie fotoluminescencji roztworów barwników

syg. 1626 Pawełkiewicz Wojciech (mgr) Badanie właściwości spektroskopowych 2-/N, N-dimetyloamino/-6-propylilonaftalenu (PRODAN-u)

syg. 1627 Bednarz Halina (mgr) Molekularne podstawy mutacji punktowych

syg. 1628 Meissner Leszek (dr) Ekstensywne metody opisu efektów korelacji elektronowej dla stanów Quazi-zwyrodniałych

syg. 1629 Schillak Piotr  (dr)asności optyczne kryształów półprzewodnikowych w obrazie rezonansu ekscytonowego   Bydgoszcz 1986                           
syg. 1630 Balter Aleksander (hab.) Nanosekundowe procesy adiabatyczne w stanach wzbudzonych cząsteczek organicznych w roztworach

syg. 1631 Makowski Adam, Jerzy (hab,) Stochastyczne metody w teorii zderzeń atomowo-molekularnych

syg. 1632Zawacki Maciej (dr) Badanie lokazlizacji jonów Mn2+ w zeolitach typu X, Y i A metodą elektronowego rezonansu jądrowego

syg. 1633 Gutsze Aleksander  Romuald (hab.) Badanie wody zaadsorbowanej na zeolitach za pomocą magnetycznego rezonansu jądrowego

 

Warto odwiedzić