Biblioteka Instytutu Fizyki

rok założenia 1954

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane

Prace dyplomowe - 1988

syg. 1634 Targowski Piotr (dr) Cyklooktatetraen jako wygaszacz stanów wzbudzonych rodamin

syg. 1635W (mgr) E

syg. 1636Z (mgr) P

syg. 1637Z (mgr) P

syg. 1638Z (mgr) P

syg. 1639 Trawiński Ryszard S. (mgr) Efekt pochylenia linii widmowych w monochromatorach scanningowych w "wertykalnym" ustawieniu Eberta i jego automatyczna korekcja

syg. 1640 Dułak Witold (dr) Badanie właściwości optycznychbcienkich warstw CdS otrzymywanych metodą piriolizy natryskowej  1987

syg. 1641 Polewczyński Andrzej (mgr)  Wpływ promieniowania laserowego na własnościekscytonowe cienkiej warstwy CdS

syg. 1642 Gocajna Izydora Krystyna (mgr) Fosforescencja w temperaturze pokojowej jako metoda analityczna układów biologicznych

syg. 1643 Galla Bernadetta (mgr) Własności spektroskopowe 1-amilino 8-naftaleno sulfonianu w liposomach

syg. 1644 Pakieła Wisława (mgr) Wyznaczanie energetycznego potencjału pułapek luminoforów proszkowych

syg. 1645 Bodurka Jerzy Aleksander (mgr) Badanie kinetyki gaśnięcia fluorescencji indolu i nata w obecności wygaszaczy

syg. 1646 Kasyna Karolina (mgr) Badanie widma elektronowego rezonansu paramagnetycznego CaF2:Gd3+

syg. 1647 Dyl Dariusz (mgr) O podejściu algebraicznym i rozwiązaniach wysokotemperaturowych dla modelu Isinga

syg. 1648 Bilejczyk Andrzej (mgr) Badania uporządkowanych układów molekularnych metodami spektroskopii polaryzacyjnej

syg. 1649 Jastrzembski Michał (mgr) Emisja światła ze złącz matal- tlenek-metal

syg. 1650 Stasińska Iwona (mgr) Analiza kształtu sygnału precesji  optycznie pompowanych par cezu 133Cs

syg. 1651 Bała Piotr (mgr) Uruchomienie i testowanie układu do pomiaru stałych atomowych metodą krzyżowania pomiarów

syg. 1652 Dziczek Andrzej (mgr) Własności elektrooptyczne cienkich warstw ZnSe otrzymywanych metodą epitiaksji z wiązek elektronowych

syg. 1653 Kuik Tomasz (mgr) Magnetyczye rezonans jądrowy w soczewkach zwierzęcych

syg. 1654 Rafiński Zygmunt (mgr) Koncepcka metodyczna wykorzystania mikrokomputerów do pomiarów prędkości dżwięku

syg. 1655 Olechnowicz Robert (mgr) Fotoluminescencja cienkich warstw ZnSe otrzymywanych metodą epitiaksji z wiązek molekularnych

syg. 1656 Robaszewska Maria (mgr) Symetria równań różniczkowych całkowalnych metodą transformacji spektralnej i związek tych symetrii z prawami zachowania

syg. 1657 Szcząchor Janusz (mgr) Geometryczne i niegeometryczne symetrie równań Maxwella

syg. 1658 Ruczkowski Jarosław (mgr) Własności węgli warstwowych

syg. 1659 Stępień Katarzyna M.(mgr) Badanie przewodnictwa elektrycznego cienkich warstw węgla amorficznego

syg. 1660 Prentka Alina (mgr) Własności fotoluminescencyjne ludzkich soczewek ocznych

syg. 1661 Jakimowicz Krzysztof (mgr) Fotoluminescencja krzemu w temperaturach helowych

syg. 1662 Waindzoch Słwomir (mgr) Problemy korelacji elektronowej dla jonu C2+ w stanie podstawowym

syg. 1663 Doroba Krzysztof (hab.) Technika zachowania zapachów w oddziaływaniach hadronów z dużym pędem poprzecznym

syg. 1664 Jaruzel Ewa (mgr) Kołowa polaryzacja luminescsencji jako metoda badania chiralności drobin

syg. 1665 Garbino Henryk (mgr) Badanie metodami fluorometrii fazowej reakcji w stanie wzbudzonym 4-metylo 7-hydroksykumaryny

syg. 1666 Doburzyńska Jolanta (mgr) Metoda efektu Hanle`go pomiaru czasu życia cezu w stanie wzbudzonym

 syg. 1667 Sikora Eugeniusz (mgr) Instrumenty spektroskopii atomowej z zakresu widzialnego                                      1986

syg. 1668 Winogrodzki Donat (mgr) Widma oscylacyjne i rotacyjne cząsteczek - symulacja na mikrokomputerze            1986

syg. 1669 Przedniczek Marek (mgr) Samoregulacja na prostych układach dyssypatycznych                                           1986

syg. 1670 Kwak Krzysztof (mgr) Badanie właściwości laserów barwnikowych i wzmacniaczy fotonów                                1986

syg. 1671 Bykowski Andrzej (mgr) Pomiar czasów relaksacji T1 i T2 metodą echa spinowego                                           1986

syg. 1672 Murawska Romualda (mgr) Teoria fotodetektorów próżniowych 

syg. 1673 Korbutt-Madajewska Małgorzta (mgr) Atomy rydberowskie i ich znaczenie w astrofizyce                                   1987

syg. 1674 Gręźlikowski Waldemar (mgr) Wprowadzenie klasycznego rozkładu Boltzmanna oraz kwantowych rozkładów Fermiego-Diraca i Bosego-Einsteina na lekcjach fizyki w klasie IV liceum ogólnokształcącego           1986                                                                                                                                                            

syg. 1675 Żelich Wiesław (mgr) Spektroskopia NMR-u wysokiej rozdzielczości                                                                  1984

syg. 1676 Żebrowski Jacek (mgr) Metoda drugiej kwantyzacji w nierelatywistycznej mechanice kwantowej układu fermionów  1985

syg. 1677 Madajczyk Zofia (mgr) Przepływ prądu elektrycznego w różnych stanach skupienia                                              1986

syg. 1678 Miłkowski Tomasz (mgr) Wybrane zagadnienia z teoretycznych podstaw analizy danych doświadczalnych           1986

syg. 1679 Wiśniewski Jan (mgr) Półklasyczny opis zderzeń atomowych                                                                             1987

syg. 1680 Rosiak Krystyna (mgr) Statystyczny opis gazu rzeczywistego                                                                              1985

syg. 1681 Kostuch Maria (mgr) Nauczanie elementów fizyki jądrowej w liceum ogólnokształcącym z wykorzystaniem mikrokomputera

syg. 1682 Żórawska Grażyna (mgr) Fale grawitacyjne                                                                                                         1984 

syg. 1683 Felczak Janina (mgr) Zjawisko Dopplera                                                                                                              1983

syg. 1684 Cieślak Bożena (mgr) Przemiany metal - niemetal w ciałach stałych bezpostaciowych                                             1984 

syg. 1685 Łożykowski Marek (mgr) Stany związane cząstki w jednowymiarowym potencjale - symulacja na mikrokomputerze    1987 

syg. 1686 Tarach Stefan (mgr) Zjawisko zderzeń atomowo-molekularnych w polu promieniowania laserowego                             1986

syg. 1687 Zaleski Jerzy (mgr) Elementy teorii potencjału elektrycznego                                                                                   1986

syg. 1688 Minerwin Anna (mgr) Klasyczne teorie rozszerzenia linii widmowych                                                                      1969

syg. 1689 Maliński Mirosław A. (mgr) Polaryzacja luminescencji kryształów ZnSe domieszkowanych Ag, Cu, Al                      1987

syg. 1690 Romanowski Marek (dr) Procesy przekazywania energii i elektronu w anizotropowych układach modelujących

syg. 1691 Raczyński Andrzej (hab) PAbsorpcja promieniowania podczerwonego w mieszaninach helowców

 

Warto odwiedzić